Τι ισχύει για τις δαπάνες των υποψηφίων

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 του νόμου 3870/2010 η προεκλογική περίοδος για την προβολή και τις εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, προσδιορίζεται ειδικότερα στους δύο (2) μήνες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, δηλαδή από την 7η Σεπτεμβρίου 2010.

Στην έννοια των εμφανίσεων υπάγονται οι συνεντεύξεις, η συμμετοχή σε κάθε είδους εκπομπές όπως π.χ. πάνελ διαλόγου, δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράμματα, η κάλυψη της προεκλογικής τους δραστηριότητας σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος κ.λ.π. Κατά τη διάρκεια του διμήνου αυτού, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί για τα ανωτέρω πρόσωπα:

Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση παρουσίαση εκπομπών που μεταδίδονται από δημόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ελεύθερης λήψης και από το διαδίκτυο.

Οι εμφανίσεις τους σε κάθε είδους εκπομπές των δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής:

2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας

1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας

1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες

Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, δεν λογίζονται ως εμφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η ενημέρωση που παρέχεται από τα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Εξαίρεση από την ανωτέρω ρύθμιση που προβλέπει τον αριθμό των εμφανίσεων, αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασμών και των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών να συμμετέχουν χωρίς περιορισμό σε εκπομπές με οργανωμένες συζητήσεις εφόσον:

α) Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών από το αρμόδιο πρωτοδικείο (23 Οκτωβρίου 2010), έχει διασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ακόμη συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις αυτές και

β) Μετά την ανακήρυξη, η ανωτέρω προϋπόθεση καταλαμβάνει τα 2/3 των ανακηρυχθέντων.

γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, μετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και των δύο συνδυασμών.

Σημειώνεται ότι για τις εμφανίσεις των υποψηφίων, απαγορεύεται η καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς τα Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό αντάλλαγμα. Τυχόν αποδεδειγμένη πραγματοποίηση των ανωτέρω, επιφέρει την έκπτωση από το αξίωμα του υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των αντίστοιχων μέσων.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Με το άρθρο 7, θεσμοθετείται το ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων, με απώτερο στόχο να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες προβολής για τους ενδιαφερόμενους και να δημιουργηθούν ομαλές συνθήκες τοπικού πολιτικού ανταγωνισμού. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών των υποψηφίων και συνδυασμών, προσδιορίζεται βάσει του πραγματικού πληθυσμού της οικείας εκλογικής περιφέρειας (περιφερειακής ενότητας ή δήμου) του υποψηφίου και του αντίστοιχου συντελεστή, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, είτε δημοτικών είτε περιφερειακών, το ανώτατο όριο δαπανών για τους δύο συνδυασμούς, αυξάνεται κατά 10%.

Α’. Περιφερειακές εκλογές:

Α.1. Ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασμών:

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασμών στις περιφερειακές εκλογές, αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου. Σημειώνεται ότι, στο ανώτατο όριο δαπανών του κάθε συνδυασμού συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες του υποψήφιου περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη.

Α.2. Ανώτατο όριο δαπανών του υποψήφιου περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη και περιφερειακού συμβούλου:

Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου δαπανών των υποψηφίων, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της οικείας εκλογικής περιφέρειας (περιφερειακής ενότητας), όπως προκύπτει και από τον κατωτέρω πίνακα:

ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Πληθυσμός εκλογικής περιφέρειας (κάτοικοι) Ποσό αναφοράς

 

Συντελεστής Όριο δαπανών

υποψηφίων (ευρώ)

Μέχρι 100.000 1.000 2,5 2.500
Μέχρι 150.000 1.000 3 3.000
Μέχρι 200.000 1.000 3,5 3.500
Άνω των 200.000 1.000 Αυξάνεται κατά 1 μονάδα ανά 100.000 κατοίκους  

Β’. Δημοτικές εκλογές:

Β.1. Ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασμών:

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασμών στις δημοτικές εκλογές, αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εκλογικών περιφερειών του οικείου δήμου συν την κατά περίπτωση προσαύξηση, όπως εμφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Σε δήμους με αριθμό

εκλογικών περιφερειών

Όριο δαπανών Προσαύξηση
Από 1-3 Ισοδυναμεί με το

 άθροισμα δαπανών

υποψηφίων

Από 4-6 Άθροισμα δαπανών

υποψηφίων

20%
Από 7-10 Άθροισμα δαπανών

υποψηφίων

50%
Άνω των 10 Άθροισμα δαπανών

υποψηφίων

75%

Β.2. Ανώτατο όριο δαπανών των υποψήφιων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων:

Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου δαπανών των υποψηφίων, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της οικείας εκλογικής περιφέρειας, όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Πληθυσμός εκλογικής περιφέρειας (κάτοικοι) Σταθερό

ποσό

Συντελεστής Όριο δαπανών

υποψηφίων (ευρώ)

Μέχρι  30.000 1.000 1,5 1.500
Μέχρι  60.000 1.000 2 2.000
Μέχρι  100.000 1.000 2,5 2.500
Μέχρι  150.000 1.000 3 3.000
Μέχρι  200.000 1.000 3,5 3.500
Άνω των 200.000 1.000 Αυξάνεται κατά 1 μονάδα ανά 100.000 κατοίκους  

Και στην περίπτωση των δημοτικών εκλογών, στο ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων συμπεριλαμβάνονται και τυχόν παροχές και διευκολύνσεις σε αυτούς, οι οποίες αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ. Σημειώνεται ακόμη ότι, στο ανώτατο όριο δαπανών του κάθε συνδυασμού συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες του υποψήφιου δημάρχου, του οποίου το ανώτατο όριο είναι το ίδιο με αυτό των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων.

Για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, εκδόθηκαν σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τις οποίες θα προσδιορίζονται ειδικότερα τα αντίστοιχα ποσά για κάθε εκλογική περιφέρεια, οι οποίες και επισυνάπτονται.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com