37,1 λεπτά/λίτρο η επιστροφή ΕΦΚ για αγροτικό πετρέλαιο

Στα 37,1 λεπτά το λίτρο καθορίστηκε, με βάση την κοινή υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η φετινή επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο που χρησιμοποίησαν οι κατά κύριο  επάγγελμα αγρότες στις περυσινές τους γεωργικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την απόφαση,  δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων με συντελεστή 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρου, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για την εκτέλεση  εργασιών με μηχανοκίνητα μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, του άρθρου 78 του Ν.2960/01, είναι τα πρόσωπα που προσδιορίζονται ως γεωργοί, με βάση τις αιτήσεις-δηλώσεις τους για την ενιαία κοινοτική ενίσχυση, οι οποίοι είναι  ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων – ΟΓΑ (ενεργοί – συνταξιούχοι) και τα στοιχεία των οποίων είναι καταχωρημένα  στην κεντρική βάση δεδομένων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δικαιούχοι για την επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου κινητήρων, είναι επίσης πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που χρησιμοποίησαν εντός της χρονικής περιόδου 01-01-2009 έως και 31-12-2009 το ως άνω πετρέλαιο για τη λειτουργία αντιπαγετικών  ανεμιστήρων.

Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής  ΕΦΚ ορίζεται σε 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ανωτέρω προϊόντος εφαρμόζεται ο  συντελεστής ΕΦΚ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του ΕΦΚ που υπολογίζεται με  βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, ο οποίος λόγω των αναπροσαρμογών για το  έτος 2010 υπολογίζεται μεσοσταθμικά σε 392 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, και του ως άνω συντελεστή των 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

Το ως άνω διαμορφούμενο ως διαφορά ποσό επιστροφής του ΕΦΚ ανά δικαιούχο, υπολογίζεται με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση όλων των επεμβάσεων για κάθε καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών,  καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου.

Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων, χρησιμοποιήθηκαν δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης  ενέργειας) και καθορίστηκε το είδος και ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιέργεια ή ομάδα καλλιέργειας, καθώς και κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, με βάση τα γενικά και γεωργοτεχνικά δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη  διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή για την ίδια καλλιέργεια, καθώς και τα δεδομένα που προβάλλει η νέα ΚΑΠ για την καλύτερη προσέγγιση των αναγκών.

Ποσά επιστροφής ΕΦΚ, τα οποία κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία τους προσδιορίζονται σε μικρότερα ή ίσα των 27 ευρώ,  ανά δικαιούχο πρόσωπο, δεν θα επιστρέφονται στους δικαιούχους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com