Μπαίνει τάξη στο χάος των σταβλικών εγκαταστάσεων

Τέλος στο καθεστώς χάους που επικρατεί στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θέλει να βάλει με το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιχειρώντας να βάλει τέλος σ’ ένα καθεστώς στο οποίο το 85% των εγκαταστάσεων αυτών δεν έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,… άλλες λειτουργούν μέσα ή πολύ κοντά σε οικισμούς, μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις, άλλες αδυνατούν να τηρήσουν τους προβλεπόμενους υγειονομικούς όρους και τις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων και την ίδια ώρα πολλοί κτηνοτρόφοι, ιδίως ηλικιωμένοι, αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος για τις απαιτούμενες μελέτες και τα δικαιολογητικά με αποτέλεσμα οι μονάδες αυτές να μη  μπορούν να επωφεληθούν για τον εκσυγχρονισμό τους και από τα κοινοτικά προγράμματα.

Φυσικά για αυτή την κατάσταση ευθύνεται ένα γραφειοκρατικό δυσκίνητο και αναποτελεσματικό σύστημα οργάνωσης της όλης αδειοδοτικής διαδικασίας για την ίδρυση και λειτουργία μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης  ή εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής με εμπλοκή πολλών συναρμόδιων υπηρεσιών και  μιας δυσκίνητης πολυπρόσωπης  επιτροπής σταυλισμού, δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς την επίτευξη του αποτελέσματος και μεγάλη  επιβάρυνση σε χρόνο και σε χρήμα για όποιον θελήσει να επενδύσει στην κτηνοτροφία.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το υπουργείο με το νομοσχέδιο επιδιώκει τους εξής στόχους:

– τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ενίσχυση  της ελληνικής κτηνοτροφίας, προκειμένου αυτή να αναπτυχθεί και να συμβάλλει στην ενίσχυση, αφενός μεν, της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας με τη  θέσπιση κινήτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αφετέρου δε, της συνδεόμενης με αυτήν μεταποίησης των προϊόντων της ζωικής παραγωγής,

– την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών με την εξάλειψη των διοικητικών φραγμών και της  γραφειοκρατικής επιβάρυνσης  και τελικά του χρόνου που απαιτείται  για την ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων και εκμεταλλεύσεων  με τη θεσμοθέτηση απλών,  γρήγορων, φτηνών  και διαφανών διαδικασιών,

– την ενοποίηση, επικαιροποίηση και απλούστευση της ισχύουσας πολυνομίας και  του δαιδαλώδους νομικού πλαισίου που ισχύει για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που παρεμποδίζει την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τον υγιή ανταγωνισμό, έτσι ώστε να  εξαλειφθεί η συστηματική αβεβαιότητα της επένδυσης με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για την επιχειρηματικότητα και  υγιούς για τον ανταγωνισμό, με στόχο την προστασία του αγροτικού εισοδήματος και της ζωικής παραγωγής και το αντίστοιχο κεφάλαιο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, προκειμένου οι μονάδες ζωικής παραγωγής να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον,

– την τακτοποίηση των υπαρχουσών πραγματικών καταστάσεων των κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων με μια  διαδικασία με μηδενικό κόστος για τους κτηνοτρόφους

ΟΙ ΕΞΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Οι  έξι βασικές αλλαγές που γίνονται με το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

– η δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης «one stop shop» –   η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε κάθε  Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ)  θα είναι το μοναδικό σημείο επαφής του  κτηνοτρόφου με δημόσια υπηρεσία

– η σύσταση μιας ιδιαίτερα ευέλικτης 3μελούς επιτροπής σταυλισμού που θα λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα που θα έχει όλες τις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες και θα εισηγείται στην Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ

– η αλλαγή του μοντέλου αδειοδότησης για τις μικρές  μονάδες (μικρούς σταυλισμούς) από το σχήμα «πρώτα ελέγχω και μετά αδειοδοτώ», στο σχήμα αδειοδοτώ την ίδρυση  (έχοντας  θέσει τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις) και μετά ελέγχω και χορηγώ την άδεια για τη λειτουργία της.

– η μείωση του κόστους για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας με την απλοποίηση των περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών εγκρίσεων και κυρίως με τη χρήση τυποποιημένων προτύπων ή/και τυποποίηση περιβαλλοντικών όρων και τη διαμόρφωση εξειδικευμένων προδιαγραφών για τις απαιτούμενες ΜΠΕ για τις μεγάλες κτηνοτροφικές  μονάδες

– η δημιουργία αυτοτελούς ηλεκτρονικού υπο-μητρώου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και μονάδων στο πλαίσιο του ήδη λειτουργούντος Κτηνιατρικού Μητρώου στο ΥπΑΑΤ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και  η ενίσχυση της  διαφάνειας στη δράση της Διοίκησης  με την  υποχρεωτική ανάρτηση όλων των αδειών και εγκρίσεων στο διαδίκτυο.

– η εξαίρεση από την κατεδάφιση και η απαλλαγή από τα πρόστιμα για τους κτηνοτρόφους που θα σπεύσουν να τακτοποιήσουν / νομιμοποιήσουν τις υπάρχουσες κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις με μια  διαδικασία με μηδενικό κόστος για τους κτηνοτρόφους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com