Μειωμένοι 15% οι ΚΑΠ για δήμους και περιφέρειες

Με δύο διαφορετικές εξαιρετικά επείγουσες εγκυκλίους τους, τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών απέστειλαν στους ΟΤΑ οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού τού οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με τις οποίες η όποια πίστωση που θα εγγραφεί από τους ΚΑΠ θα είναι μειωμένη κατά 15%, σε σχέση με το 2011, τόσο για τους δήμους (αριθμ. πρωτ.: οικ.50698/2.12.11) όσο και για τις περιφέρειες (αριθμ. πρωτ.: οικ.50699/2.12.11). Όσον αφορά στους δήμους και τη ΣΑΤΑ, το ύψος της πίστωσης που θα εγγραφεί, θα είναι το ποσό της ΣΑΤΑ που έλαβαν οι ΟΤΑ το έτος 2011.

Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού και τον ακριβή προσδιορισμό των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ του έτους 2012, θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

 

Σύνταξη προϋπολογισμού για τους δήμους

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ για τους δήμους:

Ο προϋπολογισμός των δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253 Β΄) και 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β΄) όμοιες.

Ο προϋπολογισμός και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) εξειδικεύουν το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) σε ετήσια βάση.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το ΕΠΔ, αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτημα σε αυτό.

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

Για το 2012, η ψήφιση του προϋπολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των προθεσμιών που ρητά ορίζονται στο άρθρο 159 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), ενώ έως τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

 

Σύνταξη προϋπολογισμού για τις περιφέρειες

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ για τις περιφέρειες:

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 απόφασης, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Περιφερειών, για τον τύπο και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις το Π.Δ. 30/1996.

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν τις μητροπολιτικές λειτουργίες της Περιφέρειας Αττικής, τις αντίστοιχες της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τις περιφερειακές ενότητες συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

Για το 2012, η ψήφιση του προϋπολογισμού από το περιφερειακό συμβούλιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των προθεσμιών που ρητά ορίζονται στο άρθρο 87 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΚΝΑ), ενώ έως τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ετησίου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010.

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com