Εποχικοί και φωτοβολταϊκά την Πέμπτη στο δημοτικό συμβούλιο Τυρνάβου

Συνεδριάζει την Πέμπτη στις 8.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, το Δημοτικό Συμβούλιο με κύρια θέματα την πρόσληψη προσωπικού, τη χορήγηση χώρων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού κ.λπ. Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

-Συζήτηση για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τυρνάβου – Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & Πανεπιστημίου Ferrara (Ιταλίας) για τη δημιουργία «Ερευνητικού & Εκπαιδευτικού Κέντρου Γεωλογίας των Σεισμών» στον Τύρναβο.

-Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Τεμπών για παροχή διοικητικής υποστήριξης σε θέματα πολεοδομικών αρμοδιοτήτων.

-Συζήτηση & παροχή γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του εγγράφου Περιφέρειας Θεσσαλίας (αριθ. πρωτ. 8038/2012), αναφορικά με την εκτέλεση έργων εγκατάστασης & λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων σε εκτάσεις του Δήμου Τυρνάβου.

-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.

-Συζήτηση επί της αριθ. πρωτ. 1210/20-01-2012 ένστασης κατά της αριθ. 135/2011 απόφασης Δ.Σ., με την οποία προτείνεται τροποποίηση του σχεδίου πόλης Τυρνάβου.

-Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονοδρόμηση οδών) – χώροι στάσης, στάθμευσης ΑΜΕΑ, στον Δήμο Τυρνάβου.

-Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου.

-Εφαρμογή προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους για το έτος 2012 από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Καθορισμός υπευθύνων για την επιλεξιμότητα των τελικών δικαιούχων.

-Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε εκμισθωτές δημοτικών καταστημάτων. (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

-Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής στο Αργυροπούλι. – Ψήφιση πίστωσης.

-Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. (άρθρο 70 του ν.3852/2010).

-Ορισμός αρδευτικής περιόδου – αριθμός θέσεων υδρονομέων.

-Έγκριση της αριθ. 2/2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Τυρνάβου, που αφορά την πρόσληψη υδρονομικού προσωπικού.

-Παράταση ισχύος της αριθ. 304/2007 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου, που αφορά τα τέλη άρδευσης.

-Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, του Κληροδοτήματος Δημητρίου & Ραλλούς Τζάλιου.

-Έγκριση του Ταμιακού Απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Κληροδοτήματος Δημητρίου και Ραλλούς Τζάλιου.

-Έγκριση της αριθ. 7/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2012.

-Έγκριση της αριθ. 8/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Μ.Σ.Δ.Τ. που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2012.

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2012.

-Έγκριση ανανέωσης αδειών υπαίθριου (πλανόδιου-στάσιμου) εμπορίου.

-Ακύρωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

-Τροποποίηση της αριθ. 257/2011 απόφασης Δ.Σ. Τυρνάβου. (αριθ. 117/2011 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006).

-Τροποποίηση της αριθ. 237/2011 απόφασης Δ.Σ. Τυρνάβου. (αριθ. 117/2011 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006).

-Εγγραφή του Δήμου Τυρνάβου ως συνδρομητής σε Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων και ανανέωση υποστήριξης συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ.

-Επί εγγράφου με αριθ. πρωτ. 2025/45793/15-03-2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας – Δασαρχείο Λάρισας, «περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα». (Αίτηση κ. Βουλάγγα Ουρανίας – Γεωργίας).

-Επί αιτήσεως των κ.κ. Ζιάγκα Ιωάννη & Σίμωνα, οι οποίοι ζητούν την παραχώρηση δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων. (αριθ. 5/2012 απόφαση Δ.Κ. Αμπελώνα).

-Επί αιτήσεως του κ. Ραποτίκα Νικολάου, σχετικά με την χρήση ποιμνιοστασίου. (αριθ. 7/2012 απόφαση Τ.Κ. Ροδιάς).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com