Το JESSICA εκσυγχρονίζει το Θεσσαλικό σιδηρόδρομο

Σε ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με το πρόγραμμα JESSICA και το ρόλο του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Θεσσαλίας, που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, παρευρέθηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Το JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε έργα και προγράμματα αστικών περιοχών.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας επέλεξε για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς ως διαχειριστή του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) για την προώθηση και υλοποίηση της Πρωτοβουλίας JESSICA. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, από πόρους του ΕΣΠΑ, συνεισφέρει στο Ταμείο 20 εκ ευρώ και 8,5 εκ ευρώ η Τράπεζα και τρίτες πηγές. Το ΤΑΑ Θεσσαλίας, θα εκδώσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Μάιο, προκειμένου να υποβληθούν από φορείς επενδυτικά σχέδια με τα κριτήρια που προβλέπει το Πρόγραμμα, ώστε να αρχίσει η επενδυτική του δραστηριότητα.

Στην εναρκτήρια ομιλία-καλωσόρισμα του ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, προωθεί την πρόταση του Θεσσαλικού Σιδηροδρόμου (Λάρισα-Βόλος-Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα) με ταυτόχρονη αξιοποίηση των τερματικών σταθμών και αναβάθμιση των πέριξ περιοχών. Στη δυσκολότερη στιγμή για τη χώρα αλλά και για τις τράπεζες υλοποιούμε ένα δύσκολο εγχείρημα. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες αυτές αλλά έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα έχουμε μόνο μία επιλογή: να προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημάρχους για τη συνεργασία τους και για την ύπαρξη «Θεσσαλικής Συνείδησης» ώστε να πετύχουμε στον κοινό στόχο για το Θεσσαλικό Σιδηρόδρομο. Η συνεργασία μας αυτή, αποτελεί πρότυπο συνέργειας και αποτελεσματικότητας. Για το λόγο αυτό προτρέπουμε την Τράπεζα Πειραιώς ως διαχειριστή του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υλοποιηθεί το έργο του Θεσσαλικού Σιδηροδρόμου, που είναι προϊόν ομόφωνης θεσσαλικής βούλησης.

Το JESSICA είναι ένας νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ, για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις Αστικές περιοχές.

Μέσο υλοποίησης: το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ), όπου θα εκδώσει Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος , προκειμένου να υποβληθούν Επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα αξιολογηθούν από το ΤΑΑ.

 

Βασικά κριτήρια επιλογής:

• Να εντάσσονται σε κάποιο πλαίσιο αναπτυξιακού ή χωρικού σχεδιασμού ή αν πρόκειται για μεμονωμένο έργο να υπάρχει σύμφωνη γνώμη Δήμου ή Δήμων υποδοχής

• Να περιλαμβάνουν εκτιμήσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών αναγκών

• Να δικαιολογείται η ανάγκη για δημόσια παρέμβαση

• Να υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή (10%), συμμετοχή σε είδος (πχ ακίνητο)10% και άλλο ένα 10 % πιθανά δάνειο από την Τράπεζα, μιας και το 70% εξασφαλίζετε από πόρους του ΕΣΠΑ.

• Οι δράσεις να τηρούν τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών

Τα οφέλη από τη χρήση του JESSICA είναι:

• Ανακύκλωση των πόρων (επιστρέφουν στο ΤΑΑ και επανεπενδύονται σε νέα σχέδια αναζωογόνησης αστικών περιοχών)

• Μόχλευση του Ιδιωτικού τομέα

• Τεχνογνωσία και δημιουργικότητα αξιοποιώντας την εμπειρία τραπεζικού και  διωτικού τομέα και απόκτηση εμπειρίας χρήσης τέτοιων χρηματοδοτικών εργαλείων για επόμενες Προγραμματικές περιόδους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε θεσμικά τη δυνατότητα της υποστήριξης δημιουργίας

ταμείων κεφαλαίου από διαρθρωτικούς πόρους ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με την

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημιούργησε το χρηματοδοτικό μηχανισμό JESSICA. Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός JESSICA εντάσσεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας μετάβασης από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων επενδύσεων.

Κύριο χαρακτηριστικό του μηχανισμού JESSICA αποτελεί ο πολλαπλασιαστικός

χαρακτήρας των διατιθέμενων κεφαλαίων, η αποπληρωμή των οποίων θα οδηγήσει

σε επανεπένδυσή τους σε νέες δράσεις.

Πιο συγκεκριμένα δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του μηχανισμού JESSICA

• Ανακύκλωση (Revolving), η χορήγηση δηλαδή δανείων με ευνοϊκούς όρους,το ποσό αποπληρωμής των οποίων επαναχρηματοδοτεί νέα έργα και δίνει τη

δυνατότητα μελλοντικής επαναξιοποίησης πόρων αυτών.

• Μόχλευση (Leverage) που σημαίνει δυνατότητα συνδυασμού δανείων μειδιωτικούς πόρους, αφορά ουσιαστικά στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων

για όφελος του δημοσίου συμφέροντος σε πεδία που ο χρήστης πληρώνει

ούτως ή άλλως είτε επειδή το επιθυμεί είτε επειδή έτσι ειθειστε.

Η πρωτοβουλία JESSICA στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και

έργων αστικής ανάπτυξης. Οι δράσεις θα χρηματοδοτούνται μετά τη σύνταξη

Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, όπου θα προτείνεται η υλοποίηση

έργων με χαρακτηριστικά παρέμβασης ολοκληρωμένου χαρακτήρα. Πρόκειται για μία προσέγγιση συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων μίας περιοχής με χάραξη και εφαρμογή στρατηγικής.

Η επόμενη προγραμματική περίοδος θα εστιάζει σύμφωνα με πληροφορίες απ’ την Ε.Ε στην ίδια φιλοσοφία ανάπτυξης προάγοντας τα μοντέλα χρηματοδοτικής λειτουργίας τύπου JESSICA. Το ταμείο αστικής ανάπτυξης που συστάθηκε ήδη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί το πρώτο βήμα στη νέα λογική επιχειρηματικής λειτουργίας του δημόσιου τομέα και στο άνοιγμα της πόρτας συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα στη βάση της δημιουργίας βάσης μακροβιότερης και αμφότερα αποδοτικής συνεργασίας.

Αποτελεί βασικό στοίχημα, αλλά και δύσκολο στοίχημα για όλους μας να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε και να λειτουργήσουμε έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα, να μειώσουμε τα κόστη λειτουργίας του δημοσίου τομέα, να δημιουργήσουμε έσοδα και να μειώσουμε τα ελλείμματα, να

δημιουργήσουμε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας σε πολίτες και

επιχειρήσεις, να αναζωογονήσουμε τις πόλεις που ζούμε και να δώσουμε όλοι μαζί

μια αποτελεσματική και βιώσιμη λύση στην επίλυση του οικονομικού προβλήματος

της χώρας μας δημιουργώντας θέσεις εργασίας και συνθήκες ανάπτυξης της

επιχειρηματικότητας».

Απ’ την πλευρά τους οι δήμαρχοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την προώθηση του «Θεσσαλικού Σιδηρόδρομου» καθώς μια τέτοια προοπτική θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα για τη Θεσσαλία στο σύνολό της.

Στο Πρόγραμμα της εκδήλωσης συμμετείχαν οι: Καθηγητής Γεώργιος Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Πειραιώς Real Estate και μέλος Επενδυτικής Επιτροπής Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας, Ηλίας Παπαγεωργίου, Local Holding Fund Officer, JESSICA Task Force, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Παναγιώτης Καπετανάκος, Manager, Πειραιώς Real Estate, Γεώργιος Αντωνιάδης, Υπεύθυνος γραφείου Green Banking Βορείου Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Κατερίνα Σοφολόγη, Πρ/νη Μονάδας Β’ Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο αντιπεριφερειάρχης Ζ. Γρηγορίου και μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι δήμαρχοι: Λαρισαίων Κώστας Τζανακούλης, Βόλου Πάνος Σκοτινιώτης, Καρδίτσας Κων/νος Παπαλός, Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος, Μουζακίου Γιώργος Κωτσός, Καλαμπάκας Δημήτριος Σακελαρίου, Παλαμά Κώστας Πατσιαλής, Ζαγοράς-Μουρεσίου Γιώργος Αντώνογλου, Ρήγα Φερραίου Ελένη Λαΐτσιου η αντιδημαρχος Λιμνης Πλαστηρα Β. Ξηροφώτου και ο Αντιδημαρχος Τρικκαίων Απ. Κολότσιος. Επίσης συμμετείχε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ι Γουργουλιάνης, ο Πρόεδρος της ΕΕ του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών και Κεντρικής Ελλάδας, μέλη των Τεχνικών και Εμπορικών Επιμελητηρίων, εκπρόσωπος της ΓΑΙΟΣΕ, υπηρεσιακοί παράγοντες και ιδιώτες.

Περισσότερες πληροφορίες για το JESSICA μπορούν να αντληθούν και από την ιστοσελίδα στις ιστοσελίδες www.jessicafund.gr και http://www.eib.org/products/technical_assistance/jessica/index.htm

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com