Ενιαία διαδικασία για τη νομιμοποίηση γεωτρήσεων

Σύσκεψη για την ενιαία αντιμετώπιση των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού, βάση και της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας υπό τον περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό. Στη σύσκεψη ο κ. Αγοραστός ζήτησε την επιτάχυνση των διαδικασιών και το συντονισμό όλων των Τμημάτων Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ συζητήθηκαν και όλες οι τροποποιήσεις που επέφερε η νέα ΚΥΑ 110424/11-4-2012.

Παράλληλα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κάλεσε τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν εμπρόθεσμα (έως 16-6-2012) τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα Τμήματα Υδροοικονομίας των 4ων Περιφερειακών Ενοτήτων για να ολοκληρωθεί σε ότι αφορά τους ίδιους η έκδοσης άδειας χρήσης νερού, διαδικασία η οποία όπως τόνισε είναι πλέον απλουστευμένη και με αισθητά μικρότερο κόστος. Οι αλλαγές της νέας ΚΥΑ, που υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς, έχουν ως εξής:

 

1)  Σαν αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού, πέραν της παλαιάς άδειας και της πρώτης ηλεκτροδότησης, ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνεται η ακριβής έναρξη λειτουργίας της υδροληψίας.

(Ενώ η παλιά ΚΥΑ δεν έδινε τη δυνατότητα Υπεύθυνης Δήλωσης και απαιτούσε την ύπαρξη ηλεκτροδοτημένης γεώτρησης)

 

2)  Στο τοπογραφικό γίνεται δεκτό απόσπασμα χάρτη 1:5000 ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή ψηφιακή απεικόνιση με ακριβή θέση της υδροληψίας (χ,υ,ζ) στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 εις διπλούν

(Η παλαιά ΚΥΑ απαιτούσε καταγραφή των πηγών υδροληψίας σε απόσταση 200μ)

 

3)  Καταργείται η χημική ανάλυση σε περίπτωση χρήσης νερού για άρδευση

(Η προηγούμενη ΚΥΑ την ζητούσε)

 

4)  Καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 150559/16-6-2011 που αναφέρεται στην παρεχόμενη με την άδεια χρήσης ποσότητα νερού που θα αντιστοιχεί με την δυναμικότητα του έργου υδροληψίας που προϋπήρχε της 20-12-2005.

(Η προηγούμενη ΚΥΑ λάμβανε υπόψη το αρδευόμενο δικαίωμα σύμφωνα με την καλλιέργεια ως το 2005)

5)  Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που εξέδωσαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί, όποιοι δεν υποβάλλουν αίτηση έως τις 16-2-2012 θα τους επιβληθεί:

– για υποβολή αίτησης από 16-6-2012 έως 16-6-2013  πρόστιμο 200 ευρώ κατ’ ελάχιστο.

– για υποβολή αίτησης από 16-6-2013  έως 16-62014 πρόστιμο 500 ευρώ κατ’ ελάχιστο.

(Ενώ η παλιά ΚΥΑ όριζε πρόστιμο 1000 ευρώ κατ’ ελάχιστο για όλους)

6)  Στο άρθρο 9 της 150559/16-6-2001  ΚΥΑ προστίθεται το εξής: Όσοι κάνουν χρήση νερού μετά τις 20-12-2005 και προϋφίστανται τις 16-6-2011 χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ΚΥΑ 43509/2005 σχετική άδεια, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού μέχρι τις 16-6-2012, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΚΥΑ 11424/11-4-12012. (Το εδάφιο αυτό δεν υπήρχε στην ΚΥΑ που καταργήθηκε)

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο γεν. δ/ντης της Περιφέρειας κ. Κώστας Μέγας, η δ/ντρια της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κα Β. Παπαβασιλείου, ο προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας κ. Ι. Μπαλαμότης και υπηρεσιακά στελέχη των τμημάτων Υ/Ο των Περιφερειακών Ενοτήτων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com