Διακόσιες θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο δήμο Λάρισας

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή ενότητα Λάρισας – Δήμος Λαρισαίων», η οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προκηρύσσει 200 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν στο ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ. Οι ειδικότητες είναι:

A/A

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ)

3

2

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ (ΤΕ ή ΔΕ)

7

3

ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΠΕ)

1

4

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ (ΠΕ)

3

5

ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΟΙ (ΔΕ)

7

6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ (ΔΕ)

1

7

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΔΕ)

3

8

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΕ)

4

9

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΕ)

33

10

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΕ)

49

11

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΥΕ)

2

12

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΥΕ)

13

13

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ (ΤΕ)

2

14

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΔΕ)

4

15

ΙΑΤΡΟΙ (ΠΕ)

2

16

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΥΕ)

9

17

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (ΠΕ ή ΤΕ)

1

18

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΙ / ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ (ΠΕ ή ΤΕ)

2

19

ΜΑΓΕΙΡΕΣ (ΔΕ)

5

20

ΜΑΡΜΑΡΑΔΕΣ (ΔΕ)

2

21

ΜΑΡΜΑΡΑΔΕΣ / ΠΛΑΚΑΔΕΣ (ΔΕ)

5

22

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ (ΔΕ)

3

23

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ)

4

24

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ)

6

25

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ (ΥΕ)

3

26

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ)

1

27

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΙ (ΠΕ ή ΤΕ)

2

28

ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ (ΔΕ)

2

29

ΣΟΒΑΤΖΗΔΕΣ (ΔΕ)

2

30

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΔΕ)

5

31

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΤΕ ή ΔΕ)

4

32

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΕ)

1

33

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΕ)

2

34

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ (ΤΕ ή ΔΕ)

2

35

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕ)

2

36

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ (ΔΕ)

2

37

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ)

1

ΣΥΝΟΛΟ

200

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ 24.502/1/2012 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Καστοριάς 2Α, ΤΚ 413 35 ΛΑΡΙΣΑ, υπόψιν κας Σκρέκα Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2410579876-7). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων/δικαιολογητικών είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από 9/07/2012 και έως 18/07/2012 και ώρα 8:00 – 13:30.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Καστοριάς 2α, Λάρισα β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.imegsevee.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)·και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Επίσης για την ενημέρωση των υποψηφίων ανακοίνωση της προκήρυξης έχει γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λάρισας Ίωνος Δραγούμη 1, στο ΚΠΑ του ΟΑΕΔ Λάρισας Ερμογένους 10, στο ΚΕΠ 207 του Δήμου Λαρισαίων Σκαρλάτου Σούτσου και Ίωνος Δραγούμη γωνία και στο ΚΕΠ 0325 του Δήμου Λαρισαίων Παπαναστασίου και Βελή.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ