Εξετάσεις Κ.Π.γ περιόδου Νοεμβρίου 2012

Από τη διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Νοεμβρίου 2012.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 10 και 11  Νοεμβρίου  2012 για τα επίπεδα:

α)  Β  (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική  και Ισπανική,  και

β)  Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.  Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.

2.  Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου :

β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Β    ( Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»),

γ. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1   («πολύ καλή γνώση»). 

Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Τα φωτοαντίγραφα θα πρέπει να είναι επικυρωμένα πρόσφατα.

4. Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται από 12-09-2012 το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.: www.minedu.gov.gr.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Β/θμιας Λάρισας, Καλλιθέας 11, 2ος όροφος, ώρες: 9 π.μ. – 13.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com