Αναπτυξιακό εργαλείο αποκτά η Θεσσαλία

Η διαμόρφωση μιας διακριτής Θεσσαλικής ταυτότητας με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και αντιμετώπιση των αδυναμιών του αγροδιατροφικού τομέα, των υδάτινων και φυσικών πόρων, των υπηρεσιών τουρισμού, πολιτισμού των υποδομών επιχειρηματικότητας, είναι ο βασικός στόχος του επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας η πρώτη φάση του οποίου θα συζητηθεί αύριο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής διαβούλευσης της περιφέρειας στις 6 μ.μ..

Όπως αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο η Θεσσαλία πρέπει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματά της που συνοψίζονται:

-Στην ανάληψη διαμετακομιστικού ρόλου λόγω της κεντροβαρικής θέσης

-Στην εξειδίκευση στον γεωργικό τομέα και τη μεταποίηση, που αν συνδιαστούν με εκσυγχρονισμό, αναδιάρθρωση, προσανατολισμό στην ποιότητα και κανοτομίες μπορούν να οδηγήσουν σε αναπτυξιακή απογείωση.

-Στην κλαδική εξειδίκευση της βιομηχανίας που αν συνδιαστεί με την έρευνα αποτελεί σταθερό παράγοντα ανάπτυξης και απασχόλησης.

-Στο υψηλής αξίας φυσικό περιβάλλον και την ύπαρξη πλούσιων τουριστικών πόρων ικανών να δημιουργούν εισοδήματα και θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επίσης θα πρέπει με τις κατάλληλες μεθόδους, η προσπάθεια αυτή και το αποτέλεσμά της να αναγνωριστεί και να διαφοροποιηθεί σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα απέναντι σ’ αυτούς που απευθυνεται και να γνωρίζουν όλοι ότι αυτό το προϊόν είναι «ΘΕΣΣΑΛΙΑ».

Θα πρέπει η Θεσσαλία να καταφέρει κάθε πολίτης στην Ευρώπη και όχι μόνο, όταν ακούει ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ή βλέπει το λογότυπό της, συνειρμικά να σκέπτεται συγκεκριμένα προϊόντα, συγκεκριμένους προορισμούς, συγκεκριμένα τοπία, μνημεία.

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Στο επιχειρησιακό σχέδιο υιοθετείται μία αναπτυξιακή στρατηγική η οποία έχει σαν βασικούς στόχους τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης, την εισαγωγή της διάστασης της αειφορίας στο μοντέλο ανάπτυξης, την στήριξη της ανταγωνιστικότητας, την εξισορρόπηση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 

Στρατηγικός Στόχος 1: Προστασία των φυσικών πόρων.

Ο πρώτος στρατηγικός στόχος αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικής ισορροπίας, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη όλων των υπολοίπων οικονομικών τομέων και μεγεθών, την ανάδειξη των περιβαλλοντικών στοιχείων της περιοχής και την προώθηση μίας πολυλειτουργικής γεωργίας

που θα σέβεται το περιβάλλον καθώς και την αναβάθμιση των περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών.

Με βάση τα παραπάνω οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 1 διαμορφώνονται ως εξής:

 Ταμίευση – Αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων

 Εμπλουτισμός και προστασία υπόγειου υδροφορέα

 Εξοικονόμηση υδατικών πόρων

 Περιβαλλοντική Αποκατάσταση

 Οικιστική οργάνωση Αστικών και τουριστικών κέντρων

 Δράσεις διατήρησης και ανάδειξης του παραδοσιακού χαρακτήρα και της τοπικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονομιάς δημόσιων και ιδιωτικών οικιστικών συνόλων

 Εκπαίδευση κατάρτιση χρηστών περιβάλλοντος

 

Στρατηγικός Στόχος 2: Προώθηση της οικονομικής κοινωνικής & πολιτιστικής ανάπτυξης.

Αφορά την ισόρροπη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων και της απασχόλησης, την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, την ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας αποσκοπώντας στην υπέρβαση των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν εμφανιστεί (ή πρόκειται να εμφανιστούν) στη περιοχή. Παράλληλα όμως ο στόχος αυτός εμπεριέχει όχι μόνο το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας αλλά και αυτό της κοινωνικής συνοχής και του περιορισμού της απομόνωσης κοινωνικών ομάδων και χωρικών εστιών ανάπτυξης.

Επίσης την δημιουργία νέων βιώσιμων επενδύσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα

καθώς και, υποδομών εστίασης και διανυκτέρευσης, μονάδων μεταποίησης και συσκευασίας

αγροτικών προϊόντων και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας καθώς και την ενίσχυση της

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Με βάση τα παραπάνω οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 2 πρέπει να διαμορφώνονται ως εξής:

 Ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων μεταποίησης, ποιοτικών τοπικών προϊόντων

και τροφίμων, τουρισμού και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 Ενίσχυση των Υποδομών και Υπηρεσιών Επιχειρηματικότητας, καινοτομίας.

 Εκσυγχρονισμός και αναδιάρθρωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ενίσχυση

των επενδύσεων αγροτουρισμού

 Ενίσχυση της κατοχύρωσης, πιστοποίησης, σήμανσης και διακριτότητας των

ποιοτικών προϊόντων και τροφίμων (παραδοσιακών, βιολογικών, εταιρικών) με

σύνδεση της παραγωγής και κατανάλωσης από τον αγροτικό προς τον αστικό χώρο

και του εξαγωγικού προσανατολισμού προς τα διεθνή δίκτυα διανομής.

 Υποστήριξη αναδιαρθρώσεων πεδινών περιοχών μονοκαλλιέργειας βάμβακος και

ορεινών περιοχών μονοκαλλιέργειας καπνού, δενδροκομικών κα.

 Ενίσχυση δικτύων υποστήριξης – πληροφόρησης, δημιουργίας καινοτομικών πόλων

και διάχυσης καινοτομικών ενεργειών

 Ενίσχυση ομόκεντρων διπολικών και πολυπολικών συνεργασιών και κύκλων

σύνδεσης ερευνητικών και διοικητικών δομών με επιχειρήσεις, επιχειρησιακών και

διαδημοτικών συνεργασιών και θεματικών δράσεων και δικτυώσεων των πόλεων

της Θεσσαλίας.

 Ενίσχυσης της προώθησης των τοπικών ποιοτικών προϊόντων της Θεσσαλίας,

κυρίως των εξαγώγιμων.

 Ενίσχυσης δράσεων ανάδειξης και τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας.

 

Στρατηγικός Στόχος 3: Η προσπελασιμότητας και κοινωνικών υποδομών

Αφορά την ολοκλήρωση των μεγάλων υποδομών που δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιφέρεια και τον χαρακτήρα της κεντροβαρούς θέσης.

οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 3 πρέπει να διαμορφώνονται ως εξής:

 Περιφερειακές και διανομαρχιακές συνδέσεις και τουριστικοί άξονες και διαδρομές

 Παρακάμψεις αστικών και τουριστικών κέντρων

 Αλιευτικά καταφύγια

 Προστασίας, ανάδειξης και ενοποίησης αρχαιολογικών και μουσειακών χώρων,

λαογραφικών μουσείων και πολιτιστικών διαδρομών.

 Κοινωνικές Υποδομές υγείας – πρόνοιας και Πολιτιστικές υποδομές

 

Στρατηγικός Στόχος 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού & Απασχόλησης

Η στόχος αυτός αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την ένταξή του στην αγορά εργασίας.

οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 4 πρέπει να διαμορφώνονται ως εξής:

 Σύνδεσης εκπαίδευσης, κατάρτισης με απασχόληση

 Ενίσχυση θεσμών υποστήριξης και ελέγχου της αγοράς εργασίας

 Ισότητας πρόσβασης στην αγορά εργασίας Γυναικών, αναπήρων, τσιγγάνων, μεταναστών.

 Υποστήριξη τομέων πού απαιτούν τεχνολογικές και διαρθρωτικές αναδιαρθρώσεις και δράσεις αντιμετώπισης της ανεργίας.

 

Στρατηγικός Στόχος 5: Ενίσχυση Διαπεριφερειακής & Διακρατικής Συνεργασίας

Στόχος που αποσκοπεί κυρίως στην εξωστρέφεια της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, την δημιουργία Διευρωπαϊκών δικτύων προώθησης προϊόντων και την υιοθέτηση Καλών Πρακτικών.

οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 5 πρέπει να διαμορφώνονται ως εξής:

 Διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις για Αστική, Αγροτική, Παράκτια Ανάπτυξη, Δικτύωση ΜΜΕ και κοινωνικοοικονομική δικτύωση Περιφερειών

 Υποστήριξη δράσεων ενδοπεριφερειακών συνεργασιών, εξωστρεφούς εταιρικής συνεργασίας δημόσιων, αυτοδιοικητικών, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων για ανταγωνιστικότητα και κοινωνικοοικονομική συνοχή.

 Ενίσχυση και ανάδειξη καλών πρακτικών: Ομάδων συνεταιρισμένων παραγωγών, διεπαγγελματικών φορέων, δράσεων κοινωνικής οικονομίας των μ.κ.κ.ο και clusters συνεργασιών επιχειρηματικών κα.

 

Στρατηγικός Στόχος 6: Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας

Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας αναφέρεται στο σύνολο των οργανικών μονάδων της

περιφέρειας Θεσσαλίας και των νομικών της προσώπων.

Αφορά κυρίαρχα την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες η οποία μπορεί να προκύψει συνεπεία της βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, του

εκσυγχρονισμού και της αξιοποίησης των υλικοτεχνικών υποδομών και της εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

οι Άξονες για την επίτευξη του στόχου 6 πρέπει να διαμορφώνονται ως εξής:

 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων – Εκπαίδευση – Κατάρτιση

 Εκσυγχρονισμός υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών

 Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διοίκησης με στόχους

 Αξιοποίηση του Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση

 Εφαρμογή μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας

Πηγή: Ημερήσιος Κήρυκας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com