Οι νέοι μισθοί δημάρχων και περιφερειαρχών

Μειώσεις-μισθώνΔόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος που βάσει του 3ου μνημονίου καθορίζει τους μισθούς των αιρετών και των διορισμένων στη διοίκηση του κράτους. Με τις διατάξεις της παρ. 3, η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, η οποία αποσυνδέεται πλέον από αυτήν των δημάρχων και των περιφερειαρχών αντίστοιχα, μειώνεται, από 1-1-2013, κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012. Συνεπώς, η αντιμισθία όλων των ανωτέρω καθορίζεται, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ από 2.250 €  1.125 €

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ από 1.800 € 900 €

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ από 1.440 € 720 €

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ από 1.080 € 540,00 €

Με τις διατάξεις της περ. 4, από 1.1.2013 τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, των

οικονομικών επιτροπών των δήμων, των επιτροπών ποιότητας ζωής και των λοιπών

επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων των δήμων, καθώς και των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν.3852/2010 (Επιτροπές Περιφερειακού Συμβουλίου) δεν λαμβάνουν πλέον αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων.

Με τις διατάξεις της περ. 5, ορίζεται ότι από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Με τις διατάξεις της περ. 6, μειώνονται εκ νέου οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και των Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων. Η μείωση των αποδοχών των ανωτέρω επιφέρει αυτόματα μείωση και της αντιμισθίας, που καταβάλλεται στους Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, στους Δημάρχους, Αντιδημάρχους, καθώς και στους υπαλλήλους ειδικών θέσεων 1ου και 2ο υ βαθμού. Ειδικότερα, ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραγράφου 1Α του διατακτικού της αριθμ. 2/57332/0022/27-7-2012 (ΦΕΚ 358 ΥΟΔΔ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 €). Το επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω

απόφαση παραμένει στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000 €) και τα έξοδα παράστασης στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €).

Ο βασικός μισθός του Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου της παραγράφου 1 Β της ανωτέρω απόφασης, διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €). Το επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση παραμένει στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950 €) και τα έξοδα παράστασης στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €). Κατόπιν αυτών ο πίνακας με τις αποδοχές όλων των ανωτέρω διαμορφώνεται από 1-1-2013, ως εξής :

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 4.750,00

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. 4.750,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 4.275,00

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 3.206,25

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΩΝ 4.275,00

ΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 3.420,00

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 2.565,00

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΩΝ 2.137,50

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1.710,00

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1.282,50

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 4.050,00

ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 1ου ΒΑΘΜΟΥ 2.100,00

ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 1.950,00

Επισημαίνεται ότι, λόγω της μείωσης των αποδοχών των υπαλλήλων των ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθμού, μειώνονται ανάλογα και οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των Περιφερειών (πρώην ΝΑ), καθώς και των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων.

Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στα αιρετά όργανα ΟΤΑ, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους αντιπροέδρους και διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό τους, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (από 1-9-2012 5.000 € και από 1-1-2013 4.750 €), όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Το ανωτέρω όριο δύναται να αυξάνεται μέχρι των μηνιαίων αποδοχών του Πρωθυπουργού (από 1-9-2012 ύψους 5.780,60 €) με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com