Προσλήψεις 71 ατόμων ζητά ο δήμος Τυρνάβου

dimtirnΠροτάσεις για έγκριση προσλήψεων μόνιμου, αλλά και έκτακτου προσωπικού (εργασία ορισμένου χρόνου και συμβάσεις μίσθωσης έργου) συνολικά 71 ατόμων έστειλε στο υπουργείο Εσωτερικών ο δήμος Τυρνάβου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που υπάρχουν σε όλο το δήμο. Οι προτάσεις αυτές  είναι:

Προσλήψεις τακτικού προσωπικού για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του δήμου Τυρνάβου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες :

α. Μία θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού- Οικονομολόγων

β. Μία θέση ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προσλήψεις του έτους 2013 με σχέση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου (Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού και Νεκροταφείων)

ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων – Φορτηγών 8 μήνες 8 άτομα

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων) 8 μήνες 32 άτομα

ΥΕ Εργάτες νεκροταφείων (ταφής – εκταφής) 8 μήνες 4 άτομα

Συμβάσεις μίσθωσης έργου του έτους 2013 για τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, ως εξής :

1 άτομο ΤΕ – Βιβλιοθηκονόμος για 12 μήνες με το ποσό των 12.000,00 ευρώ για: Υποστήριξη προγράμματος συντήρησης παλαίτυπων βιβλίων, Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης & αρχειοθέτησης υλικού Βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο (παλιό δημαρχείο)

12 άτομα ΥΕ – Καθαρίστριες Σχολείων (Α/θμια Εκπαίδευση) για 10 μήνες με το ποσό των 20.000,00  ευρώ συνολικά για: Εργασίες καθαριότητας σχολικών αιθουσών

12 άτομα ΥΕ – Καθαρίστριες Σχολείων (Β/θμια Εκπαίδευση) για 10 μήνες με το ποσό των 20.000,00 ευρώ συνολικά για: Εργασίες καθαριότητας σχολικών αιθουσών

Όπως αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου η μη κάλυψη των ανωτέρω αναγκών θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους του δήμου Τυρνάβου γενικότερα, αλλά ειδικότερα στους μαθητές των σχολείων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com