Συγκροτείται περιφερειακό συμβούλιο καινοτομίας

simbΨηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο η πρόταση του  Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας  κ.  Κώστα Αγοραστού για τη σύσταση Περιφερειακού Συμβουλίου  Καινοτομίας. Στόχοι του Περιφερειακού  Συμβουλίου Θεσσαλίας είναι:

• Η ενίσχυση της έρευνας,  της καινοτομίας  και  της  επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

• Ο Συντονισμός των δράσεων έρευνας και καινοτομίας μεταξύ ακαδημαϊκών, ερευνητικών και παραγωγικών φορέων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

•  Η τόνωση και ενίσχυση της καινοτόμων ιδεών και της νεανικής επιχειρηματικότητας.

• Η δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προσκλήσεων

• Η ανάδειξη «καλών πρακτικών» από ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν περάσει με επιτυχία στην παραγωγική διαδικασία

• Η συνεργασία για εξεύρεσης χρηματοδότησης καινοτόμων σχεδίων (seedfunding) και την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων.

• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας μέσω της δικτύωσης με άλλες Περιφέρειας και δίκτυα επιχειρηματιών

• Η συμβολή στη σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου ευφυούς εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το  Π.Σ.Κ.Θ. θα λειτουργεί:

-ως δεξαμενή σκέψης σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.

-συμβουλευτικά στην χάραξη πολιτικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Έρευνα και Καινοτομία και θα προωθεί τις διαδικασίες εφαρμογής και υλοποίησης των πολιτικών αυτών, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών του.

Θα προτείνει:

-δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από φορείς ή συμπράξεις φορέων με χρηματοδότηση από διάφορες πηγές.

-αλλαγές και αναθεωρήσεις σε περίπτωση που οι υλοποιούμενες δράσεις δεν είναι αποτελεσματικές.

Όσον  αφορά  τη  δομή  του Π.Σ.Κ.Θ., το  Συμβούλιο θα αποτελείται από μια  ομάδα  εξειδικευμένων  προσώπων, που  θα  εκπροσωπούν τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο καθώς και από Φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Δεν θα προβλέπεται αμοιβή για τους συμμετέχοντες.

Στην πρώτη του σύνθεση το Π.Σ.Κ.Θ. θα αποτελείται από εκπρόσωπους :

• του  Περιφερειακού Συμβουλίου

• του  Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών

• του Συνδέσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κ. Ελλάδος

• των  Ενώσεων /Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλίας

• των  Εμπορικών/Τεχνικών/Γεωτεχνικών/Ξενοδοχειακών Επιμελητηρίων Θεσσαλίας

• Του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

• Του  ΑΤΕΙ 

• Των  Ερευνητικών Ινστιτούτων Θεσσαλίας

Για  την  αποτελεσματικότερη  λειτουργία  του  το Π.Σ.Κ.Θ. θα συγκροτεί ad hoc Θεματικές Ομάδες Εργασίας με αρμοδιότητα να εισηγούνται θέματα προς επεξεργασία, τα οποία είτε προτείνονται προς συζήτηση είτε επιλέγονται προς τούτο από το Συμβούλιο με βάση τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.»

Κλείνοντας  ο  Περιφερειάρχης  ευχήθηκε  το  Π.Σ.Κ.Θ.  να  λειτουργήσει  δυναμικά  και  αποτελεσματικά  ώστε  οι  εισηγήσεις  του  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  να  είναι  πλήρεις,  και  στοχευμένες   καλύπτοντας  τις  σχετικές  Ευρωπαικές  και  διεθνής  εξελίξεις.    

Κριτική Κ. Πουλάκη

Την κριτική, αλλά και τις προτάσεις της «Θεσσαλίας της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας» σε σχέση με το υπό σύσταση Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας, παρουσίασε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο επικεφαλής της, Κώστας Πουλάκης.

Τονίζοντας την ανάγκη για «διεύρυνση της κοινωνικής συμμετοχής στις διαδικασίες» και επαναφέροντας την πρόταση που είχε καταθέσει εδώ και δύο χρόνια η παράταξή του για τη «σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας που θα ασχολείται με τα ευρωπαϊκά θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος», ο κ. Πουλάκης ανέπτυξε τις απόψεις της παράταξης για τις ευθύνες της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που με την παλαιοκομματική της αντίληψη, υπονόμευσε την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, με αποτέλεσμα η Θεσσαλία να υποβαθμιστεί και να βρίσκεται σήμερα απροετοίμαστη μπροστά στα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Στην τοποθέτηση του ο Κώστας Πουλάκης κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την σύνθεση του περιφερειακού συμβουλίου καινοτομίας, ώστε να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικό σε σχέση με τις κοινωνικές και παραγωγικές ομάδες, και να μην  απουσιάζει ο κόσμος της εργασίας, αλλά και οι εκπρόσωποι των τοπικών επιστημονικών φορέων, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα το ρόλο που θα έπρεπε να παίξει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ.

Κλείνοντας, ο κ. Πουλάκης τόνισε ότι υπό την προϋπόθεση ότι το υπό σύσταση Συμβούλιο Καινοτομίας, θα ανταποκρίνεται στα παραπάνω κριτήρια, η παράταξή του θα ήταν θετική έναντι της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, αφού, όπως είπε, θεωρεί «την καινοτομία και γενικότερα την επένδυση στη γνώση, την έρευνα και την επιστήμη ως κομβικούς πυλώνες της παραγωγικής ανασυγκρότησης που έχει ανάγκη η Θεσσαλία».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com