Αριθμός εισακτέων στις ΑΕΝ (Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) για το 2013

eeΕκδόθηκε η Προκήρυξη για τις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού 2013 όπου καθορίζει τον αριθμό εισακτέων στις ΑΕΝ για το 2013 2014:…

1. Καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών/σπουδαστριών στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε 1050 (620 Πλοίαρχοι και 430 Μηχανικοί).

2. Για τα επόμενα εκπαιδευτικά έτη ο αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισάγονται στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών θα ορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία θα εκδίδεται κατ’ έτος.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών/σπουδαστριών ανά Σχολή των ΑΕΝ καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολο­γητικών και υγειονομικών εξετάσεων. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα ελέγχου της γνώσης κολύμβησης των σπουδαστών/σπουδαστριών που τελικά θα εισαχθούν στις Σχολές των ΑΕΝ

4. Ανεξαρτήτως των ποσοστών του συνολικού αριθμού εισακτέων των γενικών κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος με την υπογραφή σχετικής κοινής Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να αποφασίζεται αύξηση του αριθμού των σπουδαστών/ σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών. Στη περίπτωση αυτή οι σπουδαστές/στριες θα επιλέγονται από υποψηφίους/ιες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής κατηγορίας.

Άρθρο 2

Προέλευση υποψηφίων – Κατανομή θέσεων

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού εισαγόμενοι σπουδαστές/σπουδάστριες κατανέμονται ως ακολούθως:

1.1. ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καλύπτει ποσοστό 60% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες συμμετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ως ακολούθως:

1.1.α. Σε ποσοστό 35% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Γενικά Λύκεια και ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Β’) από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο).

Επιπλέον των θέσεων αυτών, σε ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων( ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Β’).

1.1.β. Σε ποσοστό 25% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Α’)

Επιπλέον των θέσεων αυτών, σε ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Α’).

1.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καλύπτει ποσοστό 40% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες ως ακολούθως:

1.2.α. Σε ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Β)

1.2.β. Σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού εισακτέων, υποψηφίους/ιες αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α’), εξαιρουμένων αυτών του Ναυτικού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού και αποφοίτους εκ των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Β’ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Δομικών έργων, Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής -Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών. εξαιρουμένων αυτών του Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού.

1.2.γ. Σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού εισακτέων, υποψηφίους/ιες αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α’) Ναυτικού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού, και αποφοίτους εκ των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

2.1. Σε ποσοστό 10% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες, εκτός από τα προσόντα του άρθρου 3, υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (α) του άρθρου 1 του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3454/2006 και τον ν. 3667/2008, ήτοι:

ι)Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης. ιι) Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου. ιιι) Τέκνα πολυτέκνων.

2.2. Σε ποσοστό 3% πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας εισάγονται υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες, εκτός από τα προσόντα του άρθρου 3, υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου 1 του ν. 380/1976, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3454/2006 και το ν. 3667/2008, ήτοι τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

2.3. Οι ανωτέρω υποψήφιοι/ες των παραγράφων 2.1. και 2.2. κάθε Γενικής Κατηγορίας με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξης τους, καταλαμβάνουν θέσεις Γενικής Κατηγορίας και μόνο εφόσον δεν επιλεγούν στη Γενική Κατηγορία, τότε καταλαμβάνουν τις θέσεις της Ειδικής Κατηγορίας που προκηρύσσονται γι’ αυτούς/ές.

2.4. Κατά τη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις ΑΕΝ των υποψηφίων της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας, ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους των Ειδικών Κατηγοριών των παραγράφων 2.1 και 2.2 του άρθρου 2, καλύπτεται από τους υποψήφιους της αντίστοιχης Πρώτης Γενικής Κατηγορίας.

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com