Αιτήσεις εκπαιδευτικών για εξαίρεση από την κινητικότητα

καθηγΠρόσκληση της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας στο προσωπικό των ειδικοτήτων ΠΕ12.12, ΠΕ14.01, ΠΕ14.02, ΠΕ14.03, ΠΕ14.06, ΠΕ17.09, ΠΕ17.13, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.05, ΠΕ18.07, ΠΕ18.08, ΠΕ18.09, ΠΕ18.10, ΠΕ18.11, ΠΕ18.20, ΠΕ18.21, ΠΕ18.24,ΠΕ18.25, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27, ΠΕ18.29, ΠΕ18.33, ΠΕ18.37, ΠΕ18.39, ΠΕ34, ΠΕ40,ΤΕ01.08, ΤΕ01.10, ΤΕ01.11, ΤΕ01.12, ΤΕ01.14, ΤΕ01.19, ΤΕ01.20, ΤΕ01.25,ΤΕ01.26, ΤΕ01.29, ΤΕ01.30, ΤΕ01.31, ΔΕ01.01, ΔΕ01.02, ΔΕ01.04, ΔΕ01.05, ΔΕ01.08, ΔΕ01.10, ΔΕ01.11, ΔΕ01.12, ΔΕ01.13, ΔΕ01.14, ΔΕ01.15, ΔΕ01.16, ΔΕ01.17 για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, που θα οδηγήσει σε εξαίρεση από την κινητικότητα.

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 93489/Δ2/ 12-7-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων, τη Δευτέρα 15-07-2013 μέχρι ώρα 14:00 να υποβάλουν άμεσα υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, και συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην οποία θα αναφέρεται σε ποια περίπτωση από τις κατωτέρω κατηγορίες εμπίπτουν:

α) υπάλληλοι που είναι ανάπηροι  σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνοι, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.1910/1944, συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,

β) υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,

γ) υπάλληλοι οι οποίοι, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτούς και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει

δ) υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα και

ε) υπάλληλοι οι οποίοι είναι  κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com