ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

φοροι«Κούρεμα» των προστίμων για τις φορολογικές παραβάσεις, με στόχο τον εξορθολογισμό και την εισπραξιμότητά τους, προβλέπει ο νέος κώδικας φορολογικών διαδικασιών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν ελεγχθεί από την Εφορία, να γλιτώσουν από την πληρωμή υπέρογκων ποσών μέσω της αναδρομικής μείωσης των προστίμων έως και 50%
Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν ελεγχθεί από την Εφορία, να γλιτώσουν από την πληρωμή υπέρογκων ποσών μέσω της αναδρομικής μείωσης των προστίμων έως και 50%
Μάλιστα προβλέπεται αναδρομική μείωση των προστίμων για τους φορολογουμένους με εκκρεμείς υποθέσεις φοροδιαφυγής.
Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν ελεγχθεί από την Εφορία και έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με υπέρογκα πρόστιμα είτε για εικονικά τιμολόγια μεγάλης συνολικής αξίας, είτε για μη έκδοση αποδείξεων εφόσον οι υποθέσεις τους δεν έχουν περαιωθεί ακόμη με διοικητικό συμβιβασμό ή εφόσον δεν έχουν τελεσιδικήσει ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, να γλιτώσουν από την πληρωμή υπέρογκων ποσών μέσω της αναδρομικής μείωσης των προστίμων έως και 50%.
Κατασχέσεις
Παράλληλα επιταχύνονται οι διαδικασίες δέσμευσης, κατάσχεσης και πλειστηριασμού των περιουσιακών στοιχείων για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο εντός διαστήματος 30 ημερών, αίρεται το επαγγελματικό απόρρητο και προβλέπεται επιστροφή φόρου σε 90 ημέρες.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών τα πρόστιμα για τις τυπικές παραβάσεις είναι:

    100 ευρώ για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή πληροφοριακής δήλωσης ή φορολογικής δήλωσης από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου.

    Ισόποσο του φόρου για μη υποβολή δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου.
    100 ευρώ για λοιπές παραβάσεις από μη υπόχρεους τήρησης βιβλίων.
    1.000 ευρώ για κάθε άλλη παράβαση από υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.
    2.500 ευρώ για κάθε άλλη παράβαση από υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.
Για περιπτώσεις φοροδιαφυγής προβλέπονται τα εξής:

Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείου αξίας πάνω από 5.000 ευρώ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 40% της αξίας της συναλλαγής. Σήμερα για στοιχεία αξίας πάνω από 1.200 ευρώ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με την αξία της συναλλαγής, το οποίο όμως μειώνεται κατά 50% στον συμβιβασμό.

Για έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με το 100% της αξίας. Με τις νέες διατάξεις το πρόστιμο μειώνεται κατά 50% από το διπλάσιο στο ισόποσο της αξίας του στοιχείου.
Για έκδοση ή λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% της αξίας.

Στον ΦΠΑ όταν ύστερα από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το 50% του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.

Διορθωτικός προσδιορισμός
Τα πρόστιμα επί της διαφοράς φόρων
Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου, που προκύπτει με βάση τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη φορολογική διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
    10% του ποσού της διαφοράς, για διαφορά φόρου πάνω από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.
    30% της διαφοράς, αν η διαφορά υπερβαίνει το 20% του φόρου που προκύπτει με τη δήλωση.
    100% της διαφοράς αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.
Για μη υποβολή δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.
Το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής διαμορφώνεται σε:
    10% του φόρου αν το οφειλόμενο ποσό δεν καταβληθεί το αργότερο εντός 2 μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας.
    20% του φόρου αν ο φόρος καταβληθεί μετά την πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής και μέχρι 2 χρόνια.
    30% του φόρου στην περίπτωση που ο φόρος καταβληθεί μετά την πάροδο 2 ετών από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής.

Μαρία Βουργάνα- ΕΘΝΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com