ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 χρεηΠρόστιμα-σοκ που φθάνουν μέχρι και 30% του οφειλόμενου φόρου πέραν των μηνιαίων τόκων θα επιβάλει η εφορία σε όσους καθυστερούν πάνω από δύο μήνες να εξοφλούν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο, σύμφωνα με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς ακινήτων που κατατέθηκε χθες στο βράδυ στη Βουλή.

Την ίδια ώρα, πριν από την κατάσχεση ακινήτων η εφορία θα κοινοποιεί ατομική ειδοποίηση στον οφειλέτη.

Με τις νέες αυστηρότερες ποινές, όποιος δεν πληρώνει εμπρόθεσμα οποιονδήποτε φόρο θα χρεώνεται με πρόσθετους φόρους (πρόστιμα και τόκους) που θα κυμαίνονται από 11,4% τους δύο πρώτους μήνες καθυστέρησης και θα φθάνουν μέχρι το 28,5% στους 12 μήνες καθυστέρησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 όποιος φορολογούμενος καθυστερήσει δύο μήνες να εξοφλήσει οποιονδήποτε φόρο θα επιβαρύνεται πλέον με πρόστιμο 10% επί του οφειλόμενου ποσού, ενώ μέχρι σήμερα επιβαρύνεται μόνο με 1% κάθε μήνα. Επιπλέον, θα επιβαρύνεται και με τόκο 8,5% ετησίως ή 0,7% ανά μήνα. Δηλαδή, η συνολική πρόσθετη επιβάρυνση με πρόστιμα και τόκους θα φθάνει το 11,4% μόλις η καθυστέρηση πληρωμής φθάσει τους δύο μήνες. Εάν η καθυστέρηση πληρωμής φθάσει τους 12 μήνες το πρόστιμο θα υπολογίζεται στο διπλάσιο, με ποσοστό 20%, επί του αρχικού φόρου που δεν εξοφλήθηκε εμπρόθεσμα, ενώ η επιβάρυνση με τόκους θα ανέρχεται στο 8,5% ετησίως. Ετσι, η συνολική πραγματική ετήσια πρόσθετη επιβάρυνση κάθε φορολογούμενου που θα καθυστερεί να πληρώσει τις οφειλές τους για πάνω από 12 μήνες θα φθάνει στο 28,5%.

Τα ποσοστά προστίμων και τόκων θα επιβάλλονται, ταυτόχρονα, από το επόμενο έτος, σε όσους δεν εξοφλούν εμπρόθεσμα τους φόρους για τα εισοδήματα και ακίνητα.

Ειδικότερα τις νέες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου γίνονται οι εξής τροποποιήσεις στον ΚΕΔΕ:

1. Οφειλή η οποία καθίσταται ληξιπρόθεσμη δεν επιβαρύνεται πλέον με προσαυξήσεις, αλλά με τόκους και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε 20% του φόρου. Μετά την πάροδο δύο ετών ανέρχεται σε 30% του φόρου. Το πρόστιμο υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με βάση τον χρόνο κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής.

2. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου. Οι τόκοι θα αρχίζουν να «τρέχουν» από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας. Ο γενικός γραμματέας με απόφασή του ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως «επιτόκιο υπολογισμού των τόκων» θα οριστεί το ποσοστό 8,5% που προβλέπεται αυτή τη στιγμή ως ετήσια επιβάρυνση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που εντάσσονται στις ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής του ν. 4152/2013. Το ετήσιο επιτόκιο του 8,5% σημαίνει μηνιαίο τόκο 0,7%.

3. Απλοποιείται σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα η διαδικασία της βεβαίωσης και της είσπραξης. Δίδεται για πρώτη φορά στον οφειλέτη, επί οικειοθελούς συμμόρφωσης, να επιλέγει ο ίδιος, μεταξύ περισσοτέρων χρεών του, πιο θα εξοφληθεί, ενώ έως τώρα τη σειρά αυτή καθόριζε η φορολογική αρχή.

4. Οι τόκοι και το πρόστιμο υπολογίζονται και επί των εσόδων υπέρ ΟΤΑ, Ειδικών Ταμείων και εν γένει ΝΠΔΔ που συνεισπράττονται με τα δημόσια έσοδα από τη Φορολογική Διοίκηση.

5. Ο οφειλέτης δύναται να ζητά απαλλαγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και αυτών προς τους τρίτους, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί στη Φορολογική Διοίκηση, από τους τόκους και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής της εφόσον η μη εμπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

6. Απαλλαγή δεν χορηγείται αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν οι τόκοι και το πρόστιμο. Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και: α) υποβάλλεται εγγράφως, β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του οφειλέτη, γ) φέρει την υπογραφή του οφειλέτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, και δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός 30 ημερών και κοινοποιεί την απόφαση στον οφειλέτη.

7. Απαλλάσσονται από τους τόκους και το πρόστιμο οι οφειλές α) των στρατευμένων με υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, από την πρώτη ημέρα του μήνα της στράτευσής τους, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από την αποστράτευσή τους και β) των ανηλίκων, για όσο διάστημα στερούνται εκπροσώπησης και επί ένα εξάμηνο μετά την απόκτηση αυτής.

8. Κατασχέσεις ακινήτων θα γίνονται 30 ημέρες μετά από την κοινοποίηση στον υπόχρεο, οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο, ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας.

9. Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρημάτων ή χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του υπόχρεου ή τρίτου.

Πρόστιμα και επιβαρύνσεις
Με τις νέες αυστηρότερες ποινές, όποιος δεν πληρώνει εμπρόθεσμα οποιονδήποτε φόρο θα χρεώνεται με πρόσθετους φόρους (πρόστιμα και τόκους) που θα κυμαίνονται από 11,4% τους δύο πρώτους μήνες καθυστέρησης και θα φθάνουν μέχρι το 28,5% στους 12 μήνες καθυστέρησης.

Εάν η καθυστέρηση πληρωμής φθάσει τους 12 μήνες το πρόστιμο θα υπολογίζεται στο διπλάσιο, με ποσοστό 20%, επί του αρχικού φόρου που δεν εξοφλήθηκε εμπρόθεσμα, ενώ η επιβάρυνση με τόκους θα ανέρχεται στο 8,5% ετησίως.

Η συνολική πραγματική ετήσια πρόσθετη επιβάρυνση κάθε φορολογούμενου που θα καθυστερεί να πληρώσει τις οφειλές τους για πάνω από 12 μήνες θα φθάνει στο 28,5%.

Της Μαρίας Βουργάνα, Ημερησία

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com