ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΣΟΥ ΤΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΣΟΥ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ…

σπιτιΤο επιλογή σε κάθε δανειολήπτη που αδυνατεί να αποπληρώσει το δάνειό του, να μείνει στο ακίνητο έναντι ενοικίου, αφού προηγουμένως μεταβιβάσει την κυριότητά του προς την τράπεζα, δίνει ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που έδωσε προς διαβούλευση στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος…

Πρόκειται ουσιαστικά για την επέκταση της δυνατότητας χρηματοδοτικής μίσθωσης και στα στεγαστικά δάνεια, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα των κόκκινων δανείων, ειδικά μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Οπως προβλέπεται στον Κώδικα, η δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου στην τράπεζα, θα μπορεί να συνοδεύεται με υπογραφή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με ελάχιστη χρονική διάρκεια, τα πέντε έτη. Στην περίπτωση αυτή ο δανειολήπτης αποκτά τα προβλεπόμενα από το ισχύον δίκαιο περί χρηματοδοτικής μίσθωσης, που του επιτρέπει μετά την πάροδο της πενταετίας, να επαναγοράσει το ακίνητό του, σε τιμή που θα έχει συμφωνηθεί με την τράπεζα.

Παρόμοια είναι και η δυνατότητα που δίνεται στον δανειολήπτη να μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου είτε στην τράπεζα είτε σε τρίτο (άλλο πιστωτικό ίδρυμα, τρίτο αγοραστή, κρατική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων κ.λπ.), αποπληρώνοντας μέρος ή το σύνολο του δανείου. Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται αντίστοιχα με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο για κάποια ελάχιστη χρονική διάρκεια έναντι μισθώματος, συνήθως τριετία.

Στις δυνατότητες που προβλέπει ο Κώδικας, απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση του οποίου από την πλευρά των τραπεζών, είναι η συνεργασία του δανειολήπτη, είναι επίσης η εθελοντική παράδοση του ενυπόθηκου δανείου στην τράπεζα στο πλαίσιο ευρύτερης ρύθμισης, η μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα ή η αντικατάσταση του παλαιού δανείου με νέο μικρότερου υπολοίπου.

Πηγή:kathimerini.gr