ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ανακοίνωση του Δημ. Κουρέτα αναπλ. πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

κουρεταςΣτη Σύγκλητο της 21/3/2014 κατατέθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα  η έκθεση πεπραγμένων του Αν. Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Οικονομικός Απολογισμός έτους 2013).

Βάσει των στοιχείων που κατετέθησαν, ο εγκεκριμένος από το Υπ. Παιδείας Τακτικός Προϋπολογισμός για το 2013 (έξοδα – λειτουργικές ανάγκες των 18 Τμημάτων του Π.Θ. για το ίδιο έτος) ανήλθε σε 9,75 εκατομμύρια € (έναντι του ιδίου ποσού για 16 Τμήματα του Π.Θ. το 2012), ενώ αυτός του 2014 (έξοδα) είναι μειωμένος κατά 1,0 εκατομμύριο €.

Η υλοποίηση του Προϋπολογισμού του 2013 έγινε υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες:  κενό στην λήψη αποφάσεων το πρώτο τρίμηνο του έτους λόγω της σχετικά μακράς μεταβατικής περιόδου ανάμεσα στην λήξη της θητείας των παλαιών πρυτανικών αρχών και στην ανάληψη από τις νέες, ενσωμάτωση στο Π.Θ. δύο νέων Τμημάτων (εκ  των οποίων το ένα δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2013), διαθεσιμότητες και απεργιακές κινητοποιήσεις των διοικητικών υπαλλήλων στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους,  διαδοχικές τροποποιήσεις του τακτικού Προϋπολογισμού, κλπ.

 Ο εξορθολογισμός των δαπανών του Ιδρύματος (απεμπλοκή κυρίως από εργολαβίες) με την ταυτόχρονη βελτίωση – ή δυνατόν- των παρεχόμενων υπηρεσιών ήταν ο πρώτος από τους στόχους που ετέθησαν στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού του 2013,  σε συνδυασμό με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς για τα επόμενα έτη και την ταχύτατη εξόφληση τόσο των τρεχόντων όσο και των ληξιπρόθεσμων οφειλών για την μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών-αγαθών και την ταυτόχρονη ανάκτηση της εμπιστοσύνης των προμηθευτών του Π.Θ. (εμπιστοσύνη η οποία είχε διαρρηχτεί τα τελευταία χρόνια με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις).

Ο πρώτος στόχος  επετεύχθη, παρ’ όλες τις προαναφερθείσες δυσκολίες. Επιτύχαμε τον   εξορθολογισμό των δαπανών του Ιδρύματος και σημαντικές  οικονομίες  κυρίως στην καθαριότητα (και δευτερευόντως τη φύλαξη) των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος και ριζική ανατροπή στην επί σειρά ετών κατανομή των εξόδων. Ειδικότερα, ενώ στον προϋπολογισμό του  2012 (έξοδα) το 34% διετίθετο στην κάλυψη των πάγιων αναγκών του Ιδρύματος  (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, πετρέλαιο-αέριο, συντήρηση, φύλαξη καθαριότητα) και μόνον το 10% στην κάλυψη αναγκών που έχουν σχέση με την εκπαιδευτική  διαδικασία, το 2013 διετέθη το 25% στην κάλυψη των αναγκών που έχουν σχέση με την εκπαιδευτική  διαδικασία ( 2,0 εκατομμύρια € το 2013 έναντι 1 εκατομμυρίου € του 2012) ενώ άλλες 650.000 € διετέθησαν σε αυτά από τον Προϋπολογισμό  των Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Τα ακαδημαϊκά Τμήματα (και προφανώς και οι φοιτητές μας) ήταν οι πρώτοι που επωφελήθηκαν από την ριζική αυτή ανατροπή στον επιμερισμό των εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού, και θα επωφεληθούν ακόμη περισσότερο το 2014, καθώς προβλέπεται, παρόλη την μείωση του Προϋπολογισμού κατά 1 εκατομμύριο €, η διάθεση επί πλέον 500.000 ευρώ σε σχέση με το 2013.

 

Ο εξορθολογισμός των δαπανών του Ιδρύματος με την ταυτόχρονη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών επετεύχθητε τόσο με τον συντονισμό των δράσεων των εμπλεκομένων αναπληρωτών Πρύτανη όσο και με την άμεση και διαρκή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στην διαχείριση των διατιθέμενων πόρων  (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικούς υπαλλήλους, συλλογικά όργανα). Η συνεργασία αυτή στηρίχθηκε στην πλήρη ενημέρωση για τις διαδικασίες και τους στόχους, τη διαφάνεια  και την καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και μέγιστης συνέργειας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com