ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΤΠΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

αλεξανδρΕγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπη Γερακούδη, το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών, του Δήμου Αγιάς, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Αντικείμενο του ΣΧΟΟΑΠ είναι ο σχεδιασμός της χωρικής και οικιστικής οργάνωσης του συνόλου της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών και ο καθορισμός των μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης, καθώς αι των κατευθύνσεων πολεοδομικής οργάνωσης, βάσει των τοπικών αναγκών, των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της φυσικής και γεωλογικής καταλληλότητας των επιμέρους περιοχών.

Το ΣΧΟΟΑΠ αποσκοπεί στον καθορισμό των κατευθυντήριων αρχών του πολεοδομικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη και χωρική οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας , σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον.

Α. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κατά το πρώτο στάδιο έγινε η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης , η διάγνωση των προβλημάτων, των προοπτικών και των τάσεων στην περιοχή του Δήμου καθώς και η διατύπωση των βασικών στρατηγικών επιλογών της πρότασης ρύθμισης του χώρου με τις οικιστικές περιοχές, τις παραγωγικές δραστηριότητες, τα δίκτυα υποδομών και εξυπηρέτησης και τις ζώνες προστασίας.

Κατά το δεύτερο στάδιο της μελέτης γίνεται η λεπτομερής επεξεργασία των προτάσεων και σεναρίων ανάλυσης, με βάση τις επιλογές που έχουν προκριθεί από τη διαδικασία δημοσιότητας και διαλόγου που προηγήθηκε. Οι παράγοντες που συμβάλουν στη διαμόρφωση της πρότασης είναι η συνισταμένη των αναπτυξιακών , περιβαλλοντικών και κοινωνικο – οικονομικών στοιχείων της ανάλυσης, με συνεκτίμηση των απόψεων και των παρατηρήσεων του Δήμου και της επίβλεψης όπως καταγράφηκαν κατά τις έως τώρα δημόσιες παρουσιάσεις της μελέτης.

Ειδικότερα διατυπώνονται οι παρακάτω στόχοι:

  • Χωροθέτηση περιοχών οικιστικής ανάπτυξης για την κάλυψη αναγκών, με χρονικό ορίζοντα το 2023, τόσο με πολεοδομήσεις νέων εκτάσεων στους οικισμούς , όσο και με θέσπιση ζωνών εκτός.
  • Την οργάνωση των χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο, με χωρική διάρθρωση που εξασφαλίζει συμβατότητα και ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων χρήσεων γης.
  • Προστασία των αξιόλογων στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
  • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του τοπίου που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό.
  • Δημιουργία προϋποθέσεων για την ένταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων όλων των τομέων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα.
  • Ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού στις ευαίσθητες περιοχές και στην ορεινή ενδοχώρα, με σκοπό την αποφόρτιση της παραλιακής ζώνης από τις πιέσεις με παράλληλη ελεγχόμενη ανάπτυξη συμβατικών μορφών στις παραλιακές ζώνες.
  • Ανάπτυξη ποιοτικών τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Β. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΝΕΟΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ

Η θεσμοθέτηση οικιστικών υποδοχέων καλείται να εξυπηρετήσει τη νέα μορφή του οικιστικού δικτύου που διατηρεί και ενισχύει τους υφιστάμενους οικισμούς ως κύριους πόλους αναφοράς, οι οποίοι υποδέχονται περιοχές κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας καθώς και την απαιτούμενη κοινωνική υποδοχή.

Σαν περιοχές οικιστικής ανάπτυξης  (ΟΠ) χαρακτηρίζονται οι:

  1. Υφιστάμενοι οικισμοί , όπως αυτοί οριοθετούνται βάσει των σχετικών αποφάσεων του Νομάρχη.
  2. Επεκτάσεις για κύρια κατοικία.
  3. Επεκτάσεις για παραθεριστική κατοικία.

Πολεοδομικά η Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών οργανώνεται σε «Πολεοδομικές Ενότητες – Γειτονιές», που αφορούν στους υφιστάμενους οικισμούς του Στομίου, Ομολίου, Καρίτσας, Κόκκινου Νερού και του Παλαιόπυργου με τις επεκτάσεις τους, καθώς και τρείς νέες Πολεοδομικές Ενότητες στους οικισμούς «Αλεξανδρινή», «Αγ. Παρασκευή» και «Πλατιά Άμμος», οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Οικισμός Στόμιο : Επέκταση για κύρια κατοικία και κοινωνικές υποδομές

Οικισμός Ομόλιο: Επέκταση για κύρια κατοικία

Οικισμός Παλαιόπυργος

Οικισμός Καρίτσα : Επέκταση για κύρια κατοικία

Οικισμός Κόκκινο Νερό : Επέκταση για κύρια κατοικία

Οικισμός Αλεξανδρινή : Πολεοδόμηση για παραθεριστική κατοικία

Οικισμός Αγία Παρασκευή : Πολεοδόμηση για παραθεριστική κατοικία

Οικισμός Πλατιά Άμμος : Πολεοδόμηση για παραθεριστική κατοικία

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com