ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 30 ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΦΑΡΣΑΛΑΤην πρόσληψη ενός (1) ΔΕ οδηγού πυρασφάλειας, ενός (1) ΔΕ χειριστή γκρέϊντερ πυρασφάλειας και είκοσι οκτώ ΥΕ εργατών πυρασφάλειας (28), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας.    

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του  Δήμου – Γραφείο Προσωπικού  (αρμόδιοι υπάλληλοι  Ευθυμία Θανοπούλου ,  Αθανάσιος Γαλανόπουλος  τηλ. 2491350122, 120), μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από 24-6-2014 έως και 30-6-2014 επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.

2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο

7. Ακριβές φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας (όπου απαιτείται)

8. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από έξι (6) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας ).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com