ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

διαθεσιμοτηταΤους πίνακες διάθεσης εκπαιδευτικών, κατάρτισε το ΑΣΕΠ, μετά την εξέταση ενστάσεων από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μετά το πέρας της προθεσμίας που έληγε σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται διαδικτυακά.

Στην κατάρτιση των αλφαβητικών πινάκων διάθεσης και πινάκων υπαλλήλων που διατίθενται σε περισσότερες από μία θέσεις, προχώρησε το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του υπουργείου Παιδείας (Ανακοινώσεις 8/2013 και 10/2014), μετά και το πέρας της υποβολής των αιτήσεων θεραπείας και ενστάσεων, αντιστοίχως, και της εξέτασης αυτών από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης.

Από την Αρχή σημειώνεται, ότι οι εν λόγω πίνακες διαβιβάσθηκαν στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών. Επίσης, οι οριστικοί πίνακες διάθεσης και κατάταξης θα καταρτιστούν μετά τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειες του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται δύο ή και περισσότερες φορές εντός μίας ή και στις δύο ανακοινώσεις (8/2013 και 10/2014) θα κληθούν, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τις θέσεις που δεν επιθυμούν. Ακολούθως, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να τεθούν υπόψη του αρμόδιου Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης των ανωτέρω ανακοινώσεων.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ