ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ

Μηδενικό το ποσό που θα εισπράξει για μια ακόμη φορά ο δήμος Λαρισαίων

υπεσΚατανέμεται, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (Νο 158), ποσό 17.822.916,67 €, στους δικαιούχους Δήμους της χώρας, έναντι του συνολικού ποσού της δόσης έτους 2014, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς,

όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 ν.1828/89 (ΦΕΚ 2 Α΄) και λοιπές σχετικές, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού της έκτης (ΣΤ΄) από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009 και θα αποδοθεί με Χρηματική Εντολή μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το ανωτέρω ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων- έργων των Δήμων της χώρας. Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα.

Β) Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί ποσό 1.850.658,83 € από τους υπόχρεους δήμους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ΄αριθμ. 14242/9.4.2014, 46683/20.11.2013, 34637/29.8.2013, 25969/19.7.2013, 18109/26.4.2013, 47497/18-12-2012 καθώς και στην υπό έκδοση ΚΥΑ περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων.

Βάσει αυτής της απόφασης ο δήμος Λαρισαίων αν και θα έπρεπε να πάρει περίπου 190.000 ευρώ λόγω παρακράτησης δεν θα εισπράξει ούτε ένα ευρώ.

Οι δήμοι του νομού θα εισπράξουν τα παρακάτω ποσά:

ΔΗΜΟΣ, ΝΟΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ, ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ, ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ

ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 28.579,77 0,00 28.579,77
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 77.225,63 0,00 77.225,63
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 44.214,85 0,00 44.214,85
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 191.713,29 191.713,29 0,00
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 31.281,67 0,00 31.281,67
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 38.495,69 0,00 38.495,69
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 40.810,04 0,00 40.810,04

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com