ΧΙΛΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΝΕΟΙΑΓΡΟΤΕΣΟλοκληρώθηκε η προβλεπόμενη από το σύστημα διαχείρισης διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας επί των φακέλων υποψηφίων Νέων Γεωργών της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης έτους 2014 που προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο 2013

από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός ήταν 13,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η υποβολή των φακέλων από τους Νέους Γεωργούς έγινε στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες διενήργησαν και τις εισηγητικές αξιολογήσεις. Εν συνεχεία η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, διενήργησε την τελική αξιολόγηση των προτάσεων.

Με τη θετική περαίωση της προβλεπόμενης διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου από τη Διαχειριστική Αρχή, ξεκινά με ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η δημοσιοποίηση του πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης, για τους εγκεκριμένους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους υποψηφίους και εν συνεχεία η έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν υπερέβαιναν τις 1.000, υπερβαίνοντας τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για τη Θεσσαλία.

Για το θέμα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός απέστειλε επιστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, την οποία κοινοποιεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην οποία επισημαίνει:

«Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. 704/20-11-2008 και της υπ’ αριθμ 8932/22.09.2008 Υπουργικής Απόφασης Θέσπισης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013, σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώσαμε τον προβλεπόμενο δειγματοληπτικό έλεγχο φακέλων υποψηφίων ενίσχυσης έτους 2014, που απέβη θετικός.

Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας και των αρμοδιοτήτων μας, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και συνεπώς είναι δυνατή η συνέχιση των διαδικασιών για την έγκριση και απόρριψη των Σχεδίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 της Κ.Υ.Α 704/20-11-2008, σύμφωνα με τους Πίνακες Αξιολόγησης και Κατάταξης που μας υποβάλατε, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης έτους 2014 (α.π. 26984/19-12-2013) και των προβλεπομένων σε αυτήν.

Ως εκ τούτων, σας επιστρέφουμε τους 32 πρωτότυπους φακέλους Υποψηφιότητας Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 για το έτος 2014, που μας αποστείλατε.

Σε ότι αφορά στο ζήτημα της περιόδου υλοποίησης των υπόψη Σχεδίων που υπερβαίνουν τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο τέλος 2015, σας γνωρίζουμε ότι η αρμοδιότητα εξέτασης και αντιμετώπισης ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Υπ.Α.Α.Τ».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com