ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

KARAXALIOS-ARHSΜε απόφασή του ο δήμαρχος Φαρσάλων Αρ. Καραχάλιος ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως αντιδημάρχους του Δήμου Φαρσάλων με θητεία από 01-09-2014 μέχρι 28-02-2017, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Μπαμπανίκα Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, άμισθο με αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Την αρμοδιότητα Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3. Την αρμοδιότητα υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

4. Την έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης.

5. Την εποπτεία και ευθύνη στα θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Τη μέριμνα, το συντονισμό και την ευθύνη χειρισμού των θεμάτων Παιδείας, Νεολαίας και Δημόσιας υγείας του Δήμου.

7. Την εποπτεία είσπραξης παντός εσόδου και τέλους και ενδεικτικά εσόδων που αφορούν τα τέλη από πλατείες, πεζοδρόμια, τέλος επισιτισμού, έσοδα βοσκής, έσοδα εκμίσθωσης αγροτεμαχίων και άδειες οικοδομών.

8. Την ευθύνη για το συντονισμό λειτουργίας των τοπικών συμβουλίων.

9. Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, την βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

10. Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν από το Δήμαρχο.

2. Τον κ. Παπαγεωργίου Χριστόδουλο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, έμμισθο, με αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων των Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Την εποπτεία και επίβλεψη των τεχνικών έργων, μελετών και εργασιών.

3. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του αμαξοστασίου.

4. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των αποθηκών του Δήμου.

5. Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

6.Τη μέριμνα για την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Πολυδάμαντα, και συγκεκριμένα:

α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

7. Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

3. Τον κ. Γιαχνή Κωνσταντίνο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, έμμισθο, με αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών της Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

2. Την αρμοδιότητα του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων και των υλικών ανακύκλωσης.

3. Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

4. Τη μέριμνα για την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Ενιπέα, και συγκεκριμένα:

α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

5. Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

4. Τον κ. Βασιλείου Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Αγροτικής Ανάπτυξης, Εποπτείας ΤΟΕΒ και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, άμισθο, με αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Πρασίνου.

2. Την επιμέλεια των Περιβαλλοντικών Θεμάτων του Δήμου.

3. Την αρμοδιότητα λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικής – Αγροτικής Ανάπτυξης, των κοινόχρηστων χώρων, παιδικών χαρών, κοιμητηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και του καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

4. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και της ετήσιας εμποροπανήγυρης της πόλης.

5. Την αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας της λειτουργίας του Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέα.

6. Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

7. Τη μέριμνα για την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 για τη Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου, και συγκεκριμένα:

α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

8. Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου

B. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ’ ύλην Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παπαγεωργίου Χριστόδουλου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γιαχνής Κωνσταντίνος.

Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γιαχνή Κωνσταντίνου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παπαγεωργίου Χριστόδουλος.

Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Βασιλείου Ιωάννη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παπαγεωργίου Χριστόδουλος.

Γ. Ο Αντιδήμαρχος Μπαμπανίκας Δημήτριος ορίζεται Α’ Αναπληρωτής Δημάρχου και θα αναπληρώνει το Δήμαρχο και θα ασκεί τα καθήκοντά του σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006. Επίσης, ο Παπαγεωργίου Χριστόδουλος ορίζεται Β’ Αναπληρωτής Δημάρχου και θα αναπληρώνει το Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας και του Α’ Αναπληρωτή.

Δ. Οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται ενώπιον του Δημάρχου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενώπιον του αναπληρωτή Δημάρχου, όπως ορίζεται πιο πάνω, εκτός αν οριστεί κάθε φορά διαφορετικά από εμάς.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ