ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΤους νέους αντιδημάρχους Ελασσόνας όρισε, ο δήμαρχος Νίκος Ευαγγέλου καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες του καθενός. Οι νέοι αντιδήμαρχοι είναι:

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Διαφάνειας και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο κος. Διονύσιος Μπαλούκας του Αθανασίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Σαρανταπόρου

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ορίζεται ο κος. Δημήτριος Λέκκας του Νικολάου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Λιβαδίου.

Αντιδήμαρχος Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Υποδομών ορίζεται ο κος. Ανέστης Σερετίδης του Αναστασίου

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης ορίζεται η κα. Χρυσούλα Προβίδα-Χαρίτου του Αθανασίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων

Αντιδήμαρχος Διοίκησης-Επιχειρηματικότητας-Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής ορίζεται ο κος. Ιωάννης Σαπουνάς του Γεωργίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς-Βερδικούσιας

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πρασίνου και Αμαξοστασίου ορίζεται ο κος. Αστέριος Στούπας του Ευαγγέλου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ολύμπου-Καρυάς

Αντιδήμαρχος Νεολαίας – Τουρισμού – Εθελοντισμού και εξυπηρέτησης του πολίτη ορίζεται η κα. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα

Στην απόφαση του δημάρχου αναφέρονται τα εξής:

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ελασσόνας, με θητεία από 1 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Διαφάνειας και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο κος. Διονύσιος Μπαλούκας του Αθανασίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Σαρανταπόρου, στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

-Την προστασία, την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων ιδιαίτερα στον τομέα των ήπιων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

-Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού και προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας.

-Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών Εθνικών και άλλων προγραμμάτων Ανάπτυξης από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της Αναπτυξιακής του δραστηριότητας.

-Τον προγραμματισμό των μελετών και των έργων που θα υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (δημιουργία φακέλων έργων κ.α.).

-Την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου.

-Την προώθηση της διαφάνειας με την ανάρτηση όλων των αποφάσεων των οργάνων του Δήμου στο Διαδίκτυο, καθώς επίσης και την λειτουργία του προγράμματος διαύγειας.

-Την προώθηση, προαγωγή και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

-Την ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών.

-Την εκπροσώπηση του Δήμου, ως δικαιούχο φορέα πρότασης και φορέα λειτουργίας στα Τεχνικά Δελτία των συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων ενεργειών καθώς και την υπογραφή Τεχνικών Δελτίων.

-Την Διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με τα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά όρια του Δήμου.

-Την διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής και τον συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.

2. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ορίζεται ο κος. Δημήτριος Λέκκας του Νικολάου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Λιβαδίου, στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοίκησης και Τοπικής Οικονομίας  και συγκεκριμένα των:

– Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προμηθειών, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

– Ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την σύνταξη του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματος χρήσεως της είσπραξης των εσόδων και της πορείας των δαπανών.

– Την απογραφή και αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας, την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος

–  Την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με τη

διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης και την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.

–  Την συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων.

– Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

– Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

3. Αντιδήμαρχος Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Υποδομών ορίζεται ο κος. Ανέστης Σερετίδης του Αναστασίου, στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

-Την έκδοση οικοδομικών αδειών.

-Την μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

– Την λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών του Δήμου.

– Τον έλεγχο αυθαιρέτων, εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων και την επίβλεψη πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών μελετών, μελετών εφαρμογής κ.λ.π

– Την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, όλων των Δημοτικών κτιρίων, των πεζοδρομίων και πεζοδρόμων.

4. Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης ορίζεται η κα. Χρυσούλα Προβίδα-Χαρίτου του Αθανασίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων, στην οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

– Προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για την αγροτική παραγωγή, παρακολούθησης της γεωργική παραγωγής, τις απολαμβανόμενες από τους παραγωγούς τιμές γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών προϊόντων.

-Συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

-Μέριμνα για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου, καθώς επίσης τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση του.

– Συνεργασίας με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μέριμνας για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.

– Έρευνας και μελέτης κάθε θέματος για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και της διατήρησης του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.

-Μέριμνας για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών Μητρώων)

-Εφαρμογής προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας για τα νοσήματα που μεταδίδονται και στον άνθρωπο.

-Τη διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση των δασών, των δημοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων, των βοσκοτόπων και των υδάτινων πόρων.

5. Αντιδήμαρχος Διοίκησης-Επιχειρηματικότητας-Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής ορίζεται ο κος. Ιωάννης Σαπουνάς του Γεωργίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς-Βερδικούσιας, στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

-Την εποπτεία του συνόλουτου προσωπικού του Δήμου.

-Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

– Την χορήγηση αδειών του προσωπικού.

– Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας

– Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού, την εξυπηρέτηση, ενημέρωση και επικοινωνία με τους πολίτες, καθώς επίσης και την τέλεση γάμων

– Την λειτουργία των ΚΕΠ και των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών, καθώς επίσης και την υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων που σχετίζονται με τις ως άνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

– Άρδευσης-Δικτύων

– Συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης και των αντλιοστασίων.

– Εποπτείας διανομής τροφίμων.

6. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πρασίνου και Αμαξοστασίου ορίζεται ο κος. Αστέριος Στούπας του Ευαγγέλου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ολύμπου-Καρυάς, στον οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

– Την μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας

– Την ευθύνη της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και των κοιμητηρίων.

– Την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

– Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.

– Την επεξεργασία και μέριμνα για ανακύκλωση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων κυρίως σε χαρτί, γυαλί, πλαστικό αλλά και σε άλλα είδη

– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

– Την μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Αμαξοστασίου και την συντήρηση και επισκευή του μηχανικού εξοπλισμού.

7. Αντιδήμαρχος Νεολαίας – Τουρισμού – Εθελοντισμού και εξυπηρέτησης του πολίτη ορίζεται η κα. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα του Κωνσταντίνου, στην οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που αφορούν:

– Συντονισμού δράσεων της νεολαίας

– Την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού.

-Την εκπόνηση, υλοποίηση και την συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου μας καθώς και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

– Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς επίσης και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

– Την εποπτεία της ομαλής λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», του κοινωνικού φαρμακείου, παντοπωλείο και βεστιαρίου.

Β. Για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι κατά την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων τους:

α) Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες.

β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες.

γ) Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία των υποδομών και του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες.

δ) Υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων.

ε) Συνεργάζονται με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος, που αφορά την δημοτική ενότητα.

Δ. Οι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Ε. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Διονυσίου Μπαλούκα   όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων κ. Ιωάννη Σαπουνά και κ. ΑστερίουΣτούπα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας, ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων κ. Δημητρίου Λέκκα και κας Χρυσούλας Προβίδα όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Λέκκα”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com