ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ1Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, υλοποιώντας την πολιτική της ΑΔΕΔΥ για την ανάδειξη της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, της δια βίου μάθησης των εργαζομένων στο Δημόσιο, ως κεντρικών μέσων για την πρόσβασή τους στα νέα απαιτητικά περιβάλλοντα, στην Κοινωνία της Γνώσης,

σχεδίασε σε συνεργασία με το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, την ΕΣΕΕ και το ΙΜΕ–ΓΣΕΒΕΕ, την Πράξη «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων»

Οι επωφελούμενοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται βεβαίωση πιστοποιημένης επιμόρφωσης και μοριοδότηση με βάση το καθεστώς μοριοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων μέσω του ΕΚΔΔΑ σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ 1592 30/9/2010).

Όλα τα ανωτέρω προγράμματα επιμόρφωσης θα υλοποιηθούν από τον Οκτώβριο 2014 έως τον Ιούνιο 2015

Στη Λάρισα θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα με θέμα:

«Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων για ανάπτυξη συνεργατικότητας με εφαρμογή εξειδικευμένων ανά ομάδα στόχο δεξιοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιών»

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα  επιμόρφωσης θα υλοποιείται  κατά τις ημέρες Δευτέρα και Τρίτη, ή Τρίτη και Τετάρτη ή Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 16:00-19:00 ή 20:00.

Χρόνος Υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην ηλεκτρονική σελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου (www.kpolykentro.gr) και την ιστοσελίδα της Πράξης (http://diaviou-koinonikoietairoi.gr) έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 24:00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή..

Η αίτηση βρίσκεται στη διεύθυνση http://kpolykentro.gr/aitisi-ekpaideuomenoi-diaviou/

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com