ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ EUROBANK, CITIBANK ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΗ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 132.000 ευρώ σε 8 εταιρείας. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της…

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

– Την επιβολή συνολικού προστίμου 60.000 ευρώ στην εταιρία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» για παραβάσεις διατάξεων του ν. 3606/2007 αναφορικά με κανόνες συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της, περιλαμβανομένης και της βέλτιστης εκτέλεσης εντολών κατά την αγορά ομολόγων.

– Την επιβολή προστίμου ύψους 15.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Κώτσια, βασικό μέτοχο της εταιρίας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» διότι, αν και υπερέβη το 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου της ως παραπάνω εταιρείας, δεν προέβη σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση, κατά παράβαση του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3461/2006.

Για την ίδια υπόθεση αποφασίστηκε η αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου του ως άνω μετόχου στην έκταση που αυτά υπερβαίνουν το όριο του 1/3. Επιπλέον, αποφασίστηκε η επιβολή προστίμων από 6.000 ευρώ στην κ. Μαρία – Ευγενία Κώτσια, στον κ. Αχιλλέα Κώτσια και στον κ. Κωνσταντίνο Κώτσια, μετόχους της «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», για μη γνωστοποίηση μεταβολής συμμετοχών τους στην παραπάνω εταιρεία, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

– Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην «Citibank International Plc» για παραβάσεις διατάξεων του ν. 3606/2007 σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε πελάτη της κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

– Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην εταιρία «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για μη σύμφωνη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 κατά παράβαση του ν.3556/2007.

– Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην εταιρία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.» διότι δεν παρείχε έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, όσον αφορά προνομιακή πληροφορία που την αφορούσε, κατά παράβαση του άρθρου 10 παράγραφος 1 του νόμου 3340/2005.

– Τη επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρία ««SPRIDER STORES AEBE» για παραβάσεις διατάξεων του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της για την περίοδο 2 01.01–31.03.2013.

– Την επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ στην εταιρία «GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παραβάσεις διατάξεων της απόφασης 5/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με ενέργειες συνδεδεμένων αντιπροσώπων της.

– Την επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ στην εταιρία «PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παραβάσεις διατάξεων της απόφασης 5/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με ενέργειες συνδεδεμένων αντιπροσώπων της.

directNEWS.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com