ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΤΕ – COSMOTE ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Il8Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, προκηρύσσουν είκοσι (20) Υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα. Οι Υποτροφίες ΟΤΕ – COSMOTE θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Ελληνικών Δημοσίων Γενικών ή/ και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2013-2014, που έχουν εισαχθεί σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως πρωτοετείς φοιτητές.

Το συνολικό μικτό ποσό κάθε Υποτροφίας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €). Νόμιμοι φόροι, τέλη, κρατήσεις, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη της κάθε υποτροφίας, θα βαρύνει τον κάθε ένα δικαιούχο αυτής ξεχωριστά.

Το καθαρό ποσό θα καταβληθεί σε κάθε υπότροφο σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν Υποτροφία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος (2014) από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στην Ελλάδα με Γενικό Βαθμό Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τουλάχιστον δεκαέξι (16) και άνω. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν περιλαμβάνονται οι Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Εκκλησιαστικές Σχολές.
2) Το *ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς, όπως προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το οικονομικό έτος 2014, των γονέων του υποψηφίου, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το ποσόν των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€).
3) Ο υποψήφιος υπότροφος, μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των Υποτρόφων του Προγράμματος Υποτροφιών OTE- COSMOTE 2014, να μην έχει λάβει υποτροφία από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, για τον ίδιο σκοπό, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 5.000€ (πέντε χιλιάδες ευρώ) και άνω.
4)Οι υποψήφιοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στην παρούσα Προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω.

*Ετήσιο Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς: Στην περίπτωση οικογενείας, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς (και των δύο γονέων αθροιστικά). Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του ενός γονέα. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονιών αφορά στο ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου. Σε διαφορετική περίπτωση, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς τρίτου, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του υποψηφίου.

B. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ote-cosmote-scholarships.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τον τρόπο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας υποτρόφου. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η 20/10/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς τους, θα δύνανται να επικοινωνούν στο mail: info@ote-cosmote-scholarships.gr ή στο τηλέφωνο 210-6118178, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 13:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Α) Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.ote-cosmote-scholarships.gr. Πιο συγκεκριμένα, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να αναρτήσει τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στο πεδίο «Δικαιολογητικά», σε μορφή αρχείου εικόνας (τύπου jpg, png, gif, bmp, jpeg) ή σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που θα σταλούν ταχυδρομικά, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.
Β) Δε θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Γ) Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να θεωρούν ότι η αίτηση έχει υποβληθεί από τον υποψήφιο και ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ακριβή και αληθή, διατηρούν δε κάθε δικαίωμα να ακυρώσουν την αίτηση ή την υποψηφιότητα ή την ανακήρυξη του αιτούντος σε υπότροφο εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης ή διαπιστώσουν ανακρίβεια στα δηλωθέντα στοιχεία.
Δ) Ο υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του, η οποία θα πρέπει να είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του υποψηφίου ή του υποτρόφου, από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλωθεί, θα αποτελεί το αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης των υποψηφίων από τον ΟΤΕ και την COSMOTE, σχετικά με το Πρόγραμμα των Υποτροφιών.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Γ.1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι υπότροφοι συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά , τα οποία αναγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο Γ.2, στην ιστοσελίδα www.ote-cosmote-scholarships.gr μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο κάθε υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και της σχετικής αίτησης, ότι όλα τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή και ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει είναι έγκυρα.

Γ.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΕΓΓΡΑΦΑ 

1) Δελτίο Ταυτότητας.
2) Απολυτήριο από το Λύκειο αποφοίτησης.
3) Βεβαίωση Πρόσβασης (στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
4) Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχει εισαχθεί ο υποψήφιος υπότροφος.
5) Το **Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») για το οικονομικό έτος 2014 του/των ατόμου/των του/των οποίoυ/ων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με γνήσιο υπογραφής, ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση. Στην περίπτωση που οι γονείς του υποψηφίου είναι διαζευγμένοι ή δεν βρίσκονται εν ζωή, θα πρέπει να υποβάλλει το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το οικονομικό έτος 2014, του ατόμου που έχει ως προστατευόμενο μέλος τον υποψήφιο.
6) Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου.
7) Το πιστοποιητικό γέννησης του υποψηφίου, από το Δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.
8) Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας.
9) Τουλάχιστον μια συστατική επιστολή από καθηγητές του Λυκείου, από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος ή από άλλους που γνωρίζουν και μπορούν να τεκμηριώσουν την εν γένει πορεία και το χαρακτήρα του υποψηφίου. Σχετικό πρότυπο επιστολής παρέχεται στην ιστοσελίδα των υποτροφιών.

**Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»): Στην περίπτωση οικογενείας, αφορά στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») και των δύο γονέων. Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του ενός γονέα. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονιών αφορά στο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου. Σε διαφορετική περίπτωση, αφορά στο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») τρίτου, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του υποψηφίου.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος:

1) Είναι άνδρας υποψήφιος, θα πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο ότι έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχει λάβει αναβολή κατάταξης για όλη τη διάρκεια των σπουδών του ή υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι έχει υποβάλλει αίτημα χορήγησης αναβολής αλλά ακόμα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ή υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν έχει λάβει μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης πρόσκληση κατάταξης.
2) Είναι μέλος οικογενείας με άνεργο ή άνεργους γονείς/ κηδεμόνα, θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση επιδότησης ανεργίας του κάθε γονέα που είναι άνεργος, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς του ή την κάρτα ανεργίας του κάθε άνεργου μέλους.
3) Έχει ο ίδιος ή κάποιο/α μέλος/η της οικογενείας του- με συγγένεια Α Βαθμού- αναπηρία, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική πιστοποίηση, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ή εναλλακτικά από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.
4) Είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να προσκομίσει την ισχύουσα άδεια νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αυτή δεν αφορά σε πολίτες υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5) Έχει δηλώσει ότι γνωρίζει μια ή περισσότερες ξένες γλώσσες, θα πρέπει να προσκομίσει το/τα αντίστοιχο/α πτυχίο/α ξένης γλώσσας/ξένων γλωσσών, διαφορετικά δεν θα συνεκτιμηθεί η γνώση ξένης γλώσσας, κατά την αξιολόγηση της αίτησής του.
6) Είναι προστατευόμενο μέλος τρίτου, θα πρέπει να προσκομίσει τη σχετική δικαστική απόφαση βάσει της οποίας θα ορίζεται ο νόμιμος κηδεμόνας του υποψηφίου.
7) Είναι προστατευόμενο μέλος ενός από τους δύο γονείς, λόγω διαζυγίου, θα πρέπει να προσκομίσει τη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του προσώπου του υποψήφιου ή σχετικό συμφωνητικό των γονέων επικυρωμένο από το Δικαστήριο.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών ή/και τη χρονική διάρκεια της ανακήρυξης των υποτρόφων . Κάθε τέτοια αλλαγή ή παράταση θα ανακοινώνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα www.ote-cosmote-scholarships.gr. Επίσης, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους, να ζητήσουν από οποιοδήποτε υποψήφιο, είτε πριν είτε μετά την ανακήρυξη των υποτρόφων, επιπλέον έγγραφα, για πιστοποίηση της εγκυρότητας των ήδη δηλωθέντων έγκυρων στοιχείων από τον υποψήφιο.

Σημαντική επισήμανση: Στις παρακάτω περιπτώσεις, οι συμμετοχές θα κριθούν άκυρες και δε θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων:

• Εάν η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ote-cosmote-scholarships.gr, αλλά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (για παράδειγμα ταχυδρομικά, με αποστολή e-mail κ.α.) • Εάν η παραπάνω ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και όλων των δικαιολογητικών δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών.
• Εάν δεν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών.
• Εάν τυχόν παραποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο τα υποβαλλόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.

Γ.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Κατά την εκτίμηση των υποψηφιοτήτων, όπως αυτά θα αποδεικνύονται και από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (παράγραφος Γ.2), βαρύνουσα σημασία θα έχει η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και της οικογένειάς του, καθώς και η σχολική του επίδοση.

Α. Κοινωνικο- οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογενείας του:
• Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και των γονέων/κηδεμόνα του.
• Υποψήφιος υπότροφος ή μέλος οικογενείας του (Ά Βαθμού συγγένειας) με αναπηρία.
• Υποψήφιος με άνεργο/ους γονέα/είς ή κηδεμόνα.
• Η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται: αν είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας με ανήλικα αδέρφια, αν είναι παιδί μονογονεϊκής οικογένειας, αν έχει αδέλφια που σπουδάζουν εκτός του Νομού μόνιμης κατοικίας και φοίτησης του ιδίου).

Β. Σχολική Επίδοση:
• Ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου.
• O Γενικός Βαθμός Πρόσβασης, όπως προκύπτει από τη Βεβαίωση Πρόσβασης (στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).
• Τα πτυχία ξένων γλωσσών.

Γ. Άλλα στοιχεία: Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να συνεκτιμήσει ελεύθερα τυχόν άλλους ειδικούς παράγοντες που θα προκύψουν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Δ. Συνέντευξη υποψηφίων: Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στο Πρόγραμμα Υποτροφιών ΟΤΕ- COSMOTE 2014, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν να συμμετέχουν και σε μια σύντομη συνέντευξη (προσωπικά, τηλεφωνικά ή/και διαδικτυακά) με στόχο την πληρέστερη εικόνα των υποψηφίων καθώς και την αποσαφήνιση / διευκρίνιση όποιων επιπλέον πληροφοριών είναι απαραίτητες στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την υποψηφιότητά τους. Η επικοινωνία θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή τους.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνεκτιμήσει όλους τους παραπάνω παράγοντες που απαρτίζουν την αίτηση κάθε υποψηφίου.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE αποφασίζουν κατά την ελεύθερη κρίση τους την χορήγηση των υποτροφιών, αφού εκτιμήσουν όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν την απόφασή τους είτε για την ανακήρυξη είτε για την απόρριψη κάποιου υποψηφίου ως υποτρόφου.

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα τους αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από το τέλος της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, για το αν επιλέχθηκαν ή όχι.

Γ.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των Υποτροφιών ΟΤΕ – COSMOTE για το έτος 2014, θα απονεμηθούν συνολικά είκοσι (20) Υποτροφίες, εκ των οποίων, τουλάχιστον μία για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδος(όπως παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:http://www.ypes.gr/el/Regions/Aytodioikhsh/Perifereies/Perifereiakesenothtes/), ενώ έως πέντε (5) δύνανται να απονεμηθούν στο Νομό Αττικής και έως δύο (2) στο Νομό Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που για κάποια από τις Περιφέρειες δεν έχουν τεθεί υποψηφιότητες ή οι υποβληθείσες υποψηφιότητες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παρούσας, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να μην ανακηρύξουν υποτρόφους από την Περιφέρεια αυτή και να απονείμουν την αντίστοιχη υποτροφία σε κάποια από τις υπόλοιπες Περιφέρειες, κατά την κρίση τους. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποτρόφων που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα Αναλυτική Προκήρυξη θα συνεκτιμηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανάδειξη των υποτρόφων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανακήρυξη των υποτρόφων είναι πενταμελής και συγκροτείται από τα εξής μέλη:
(1) στέλεχος της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ,
(2) στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ,
(3) στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ,
(4) στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ και
(5) εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης ή/και στις συνεντεύξεις των υποψηφίων, δύναται να παρευρίσκεται, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, και ανεξάρτητος σύμβουλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Κάθε Υποτροφία ανέρχεται στο μικτό ποσόν των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) και θα καταβάλλεται προς τον υπότροφο σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις. Το καθαρό ποσό της πρώτης δόσης, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων νόμιμων φόρων, τελών, κρατήσεων, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνης απαιτείται για τη λήψη αυτής, θα καταβληθεί στον Υπότροφο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την οριστικοποίηση της επιλογής των Υποτρόφων.

Τα καθαρά ποσά της δεύτερης και τρίτης δόσης της υποτροφίας, όπως θα προκύψουν, με βάση τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής τους, θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου ακαδημαϊκού έτους αντίστοιχα.

Προκειμένου να χορηγηθεί η δεύτερη και τρίτη δόση της υποτροφίας, ο υπότροφος πρέπει να υποβάλλει προς τον ΟΤΕ και την COSMOTE την αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών. Σε περίπτωση που ο υπότροφος είναι αλλοδαπός, απαιτείται για τη χορήγηση της δεύτερης και τρίτης δόσης της υποτροφίας και η υποβολή, σε ηλεκτρονική μορφή, της ισχύουσας άδειας νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα (όπως προαναφέρθηκε, η υποχρέωση αυτή δεν αφορά σε υπηκόους Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 

Ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση:
• Να αποδεχτεί, με την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης, πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει και υποβάλλει είναι πλήρη και αληθή.
• Να ενημερώνει τον ΟΤΕ και την COSMOTE άμεσα για αλλαγές δηλωθέντων στοιχείων, που έχει υποβάλλει στην αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών και οι οποίες προέκυψαν κατόπιν επιλογής του υποτρόφου και κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
• Να υποβάλει την αναλυτική βαθμολογία κάθε εξαμήνου φοίτησης, κατόπιν λήψης αποτελεσμάτων της τελευταίας εξεταστικής περιόδου και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.
• Να προσκομίσει πιστοποιητικό συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης των σπουδών του με το τέλος αυτών.
• Να παρασταθεί τόσο στην εκδήλωση βράβευσής του, καθώς και σε κάθε άλλη συναφή εκδήλωση που τυχόν πραγματοποιήσουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE, είτε στο πλαίσιο των Υποτροφιών, είτε για την προβολή του θεσμού των Υποτροφιών, συναινώντας στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ και της COSMOTE και φωτογραφιών του σε Δελτία Τύπου, σε έντυπα, σε Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας καθώς και σε ενδεχόμενη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά σπότ / video που θα δημοσιεύσουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE.
Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών του Υποτρόφου, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή του ήδη καταβληθέντος ποσού ή/και να διακόψουν τη χορήγηση της Υποτροφίας αναλόγως.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ο Υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα, εγγράφως, τον ΟΤΕ και την COSMOTE σε περίπτωση μεταγραφής του σε άλλο Πανεπιστήμιο ή διακοπής σπουδών.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΤΕ/COSMOTE 

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν τη χορήγηση της υποτροφίας και να ζητήσουν να τους επιστραφεί τυχόν ήδη καταβληθέν ποσό στις εξής περιπτώσεις:
1) Σε περίπτωση που ο Υπότροφος διακόψει τις σπουδές του.
2) Αν από τα υποβληθέντα, από τον ίδιο τον Υπότροφο ή το Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στοιχεία προκύπτει ότι η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική. Με τον όρο «ικανοποιητική» πρόοδος σπουδών ορίζεται η επιτυχία άνω του 70% των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν μαθημάτων του εκάστοτε έτους, όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των εξεταστικών περιόδων του κάθε ακαδημαϊκού έτους.
3) Αν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή κάποια από τα στοιχεία που υπέβαλε ο υπότροφος είναι ψευδή ή παραποιημένα με οποιονδήποτε τρόπο.
4) Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο υπότροφος πάψει να πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών (ενδεικτικά, εφόσον λάβει κατά τη διάρκεια των σπουδών του οικονομική ενίσχυση ή υποτροφία από άλλον κρατικό ή ιδιωτικό φορέα του ποσού των 5.000€ και άνω.
5) Αν ο υπότροφος δεν ενημερώσει άμεσα, εγγράφως, τον ΟΤΕ και την COSMOTE σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή προσωπικών στοιχείων του, που είχε υποβάλλει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο «Πρόγραμμα», η οποία τυχόν θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
6) Σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης από τον Υπότροφο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα.

Τα στοιχεία που θα υποβάλλει κάθε υποψήφιος θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της ανακήρυξης των Υποτρόφων και των Τιμητικών Διακρίσεων και θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους μόνο για την εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού.

Ζ. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα, να απονείμουν, κατά την κρίση τους, Τιμητικές Διακρίσεις σε υποψηφίους που δεν ανακηρύχθηκαν υπότροφοι σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, όπως αναγράφεται στην παράγραφο Γ.4. της παρούσας προκήρυξης. Το συνολικό μικτό ποσό κάθε Τιμητικής Διάκρισης ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €). Νόμιμοι φόροι, τέλη, κρατήσεις, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη κάθε Τιμητικής Διάκρισης, θα βαρύνει τον κάθε ένα δικαιούχο αυτής ξεχωριστά.

Ο αριθμός των Τιμητικών Διακρίσεων καθορίζεται ελεύθερα από την Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπ’ όψη τον αριθμό και το επίπεδο των υποψηφιοτήτων.

Τα κριτήρια επιλογής των Διακριθέντων είναι ίδια με των υποτρόφων και αναγράφονται στην Παράγραφο Γ.3 της παρούσας Προκήρυξης.

Το ποσό της Τιμητικής Διάκρισης θα καταβληθεί εφάπαξ, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και ο ΟΤΕ και η COSMOTE δεν θα έχουν καμία περαιτέρω υποχρέωση.

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ:

Ο/Η φοιτητής/τρια που θα λάβει Τιμητική Διάκριση υποχρεούται:
• Να αποδεχτεί, με την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης, πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει και υποβάλλει είναι πλήρη και αληθή.
• Να παρασταθεί τόσο στην εκδήλωση βράβευσής του, καθώς και σε κάθε άλλη συναφή εκδήλωση που τυχόν πραγματοποιήσουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE είτε στο πλαίσιο των Υποτροφιών, είτε για την προβολή του θεσμού των Υποτροφιών, και να συναινέσει στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ και της COSMOTE και φωτογραφιών του σε Δελτία Τύπου, σε έντυπα, σε Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας καθώς και σε ενδεχόμενη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά σποτ / video που θα δημοσιεύσουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE.

Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών του Διακριθέντος, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή του ήδη καταβληθέντος ποσού.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com