ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ

???????????????????????????????Σύσκεψη με τη διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας είχε ο περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός στην έδρα της Περιφέρειας. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν οι προτεινόμενες δράσεις του Πυροσβεστικού Σώματος στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη σύσκεψη, στο ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ) υπάρχει πρόβλεψη για τη προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (οχήματα, ατομικός εξοπλισμός) αλλά και τη προμήθεια εξοπλισμού ενεργητικής ασφάλειας, στο πλαίσιο πρόληψης πυροπροστασίας. Παράλληλα από το τρέχον ΕΣΠΑ έρχονται στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλίας 19 ειδικά οχήματα, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Η Πολιτική Προστασία αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επίσης μεριμνά για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών. Συνεργαζόμαστε με τη διοίκηση και τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έτσι ώστε να πετύχουμε την ανανέωση του στόλου και του εξοπλισμού της για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών, των εκτάκτων αναγκών, τη μείωση της ανθρωπίνων απωλειών, αλλά και για την πρόληψη και τη μείωση των κινδύνων που οδηγούν σε καταστροφές».

Ο σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας για την περίοδο 2014-2020, προσδιορίζεται από την αειφορική προσέγγιση στην πρόληψη και τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών με στρατηγικούς στόχους:

Α. τη μείωση του κινδύνου καταστροφών,

Β. τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των τοπικών κοινωνιών και την αύξηση της δυνατότητας τους να ανταπεξέρχονται στις καταστροφές,

Γ. τη συμβολή των δράσεων πολιτικής προστασίας στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας σύμφωνα και με τις τρέχουσες Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις (Στρατηγική Ευρώπη 2020, Πολιτική Συνοχής 2014-2020).

Ο σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή στοχεύει στο να συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνονται οι ειδικότεροι στόχοι του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, οι οποίοι αφορούν τους παρακάτω τομείς:

α. Ενίσχυση της δυνατότητας μείωσης του κινδύνου των καταστροφών, μέσω της βελτίωσης των μεθόδων και διαδικασιών του σχεδιασμού πρόληψης του κινδύνου και του σχεδιασμού αποκατάστασης των καταστροφών.

β. Ανάπτυξη της ικανότητας μια «κοινότητας» στην απορρόφηση της διαταραχής που προκαλείται από ένα καταστροφικό συμβάν, ακόμα και κατά τη διάρκεια εξέλιξης του συμβάντος, μέσω του σχεδιασμού προετοιμασίας.

γ. Ανάπτυξη της δυνατότητας μιας «κοινότητας» για άμεση ανάκαμψη από την καταστροφή, μέσω του σχεδιασμού αντιμετώπισης και του σχεδιασμού βραχυπρόθεσμης αποκατάστασης των καταστροφών.

δ. Ανάπτυξη της δυνατότητας αφομοίωσης και αξιοποίησης από την «κοινότητα» των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται μετά από κάθε καταστροφή και αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της αναπτυξιακής διαδικασίας.

ε. Εξοικονόμηση πόρων διαχείρισης των καταστροφών μέσω της μείωσης του απαιτούμενου κόστους αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες προτείνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα να ενταχθούν στα ΠΕΠ της περιόδου 2014-2020 θα συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για κάθε φάση του κύκλου διαχείρισης του κινδύνου: πρόληψη- προετοιμασία- αντιμετώπιση- αποκατάσταση- ανατροφοδότηση του σχεδιασμού και ειδικότερα:

Α. Στη βελτίωση των διαδικασιών για την εκτίμηση του κινδύνου καταστροφών.

Β. Στη διαχείριση του εναπομένοντος κινδύνου( διαδικασίες αντιμετώπισης).

Γ. Στην αποτελεσματικότερη προετοιμασία των δομών και του πληθυσμού μέσα από την πληροφόρηση, τη γνώση και την εκπαίδευση στη διαχείριση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Δ. Στη βελτίωση των διαδικασιών ανατροφοδότησης του σχεδιασμού σε κάθε φάση της διαχείρισης του κινδύνου.

Ειδικότερα, το Πυρ/κό Σώμα προσβλέπει μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020, να υλοποιήσει:

         Την προμήθεια οχημάτων, εξοπλισμού, συσκευών και εργαλείων αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (με έμφαση σε πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.)

         Την προμήθεια οχημάτων, εξοπλισμού, συσκευών και εργαλείων για βελτίωση της παρεχόμενης ενεργητικής ασφάλειας- παροχής βοηθείας σε ατυχήματα μεταφορών (οδικών, ενεργειακών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, αεροπορικών).

         Την προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας επεμβαίνοντος προσωπικού.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες για υλικοτεχνική υποδομή, προβλέπει τη χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων στο ΠΕΠ 2014-2020. Ο ακριβής προσδιορισμός θα προέλθει μέσα από την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικότερα για τη Θεσσαλία, αλλά και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Νέου Προγράμματος.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος , ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας κ. Μιχαλάκης καθώς και αρμόδια στελέχη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com