ΨΑΧΝΕΙ ΣΤΕΓΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

περΣε μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας προχωρά την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η Κτηματική Υπηρεσία.

Το ακίνητο που αναζητά, όπως αναφέρεται στο κείμενο πρέπει να διαθέτει υπέργειους χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 602,50 τ.μ., συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 482,00 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 370,00 τ.μ. και χώρους αρχειακούς (βοηθητικούς) ωφέλιμης επιφάνειας 112,00 τ.μ.

Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυα πληροφορικής και επικοινωνιών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, καθώς και εξοπλισμό αντιστάθμισης της αέργου ισχύος.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του σχεδίου της πόλης της Λάρισας, για την καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

18. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 1.200,00 € και θα καταβάλλεται μετά την αφαίρεση κρατήσεων που προβλέπουν οι ισχύοντες νόμοι για το Μ.Τ.Π.Υ. ή για άλλα Ταμεία, Οργανισμούς κλπ, στο τέλος κάθε τριμηνίας.

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com