ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. ΚΙΛΕΛΕΡ

ΔΣΚΙΛΕΛΕΡΣυνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιλελέρ στις 02/10/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 και του άρθρου 6 του ν.4071/2012. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Δήμου Κιλελέρ στη Νίκαια.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1    Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για καλλιέργεια για μια 5ετία

2    Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης 101,00 στρ. Στη θέση Γενί-Μεριά της Τ.Κ. Κιλελέρ και μείωση μισθώματος.

3    Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ του οικισμού Καλού-Νερού Τ.Κ. Μύρων

4    Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Νίκαιας

5    Τροποποίηση της αριθμ. 303/2012 απόφασης του Δ.Σ. Που αφορά τον ορισμό εκπροσώπων   (αιρετού και υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους) στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κιλελέρ

6    Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012

7    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Κιλελέρ

8    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου Αντικατάσταση στέγης στο παλαιό δημοτικό σχολείο Αγίου Γεωργίου

9    Αποδοχή ένταξης της πράξης Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων

10    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης

11    Παράταση (4Η) συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απαραίτητη για την ανανέωση των δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων δυναμικότητας άνω των 100000 m3/έτος του Δήμου Κιλελέρ

12    Αίτηση Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου Α.Ε. για παραχώρηση δημοτικής έκτασης περίπου  25m2 για εγκατάσταση οικίσκου διαστάσεων 2,5mX2,0mX2,4m Σταθμού Μέτρησης Αέριας Ρύπανσης

13    Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαίωσης σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών

14    Τροποποίηση της αριθμ. 73/2014 που αφορά τον Πίνακα  νομέων για εισαγωγή ζώων στις δημοτικές βοσκές

15    Αίτηση Κουτέρη Γεωργίου για διαγραφή ποσού 50.000,00 € κατόπιν της αριθμ. 147/2014 δικαστικής απόφασης

16    Αίτηση Γιάγκου Αποστόλου για διαγραφή ποσού 52,00 €από τροφεία παιδικού σταθμού

17    Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμού Αχίλλειο της Τ.Κ. Νίκης

18    Αίτηση Τσιρούκη Φωτίου για διαγραφή ποσού 204,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν

19    Αίτηση Σταμνά Αργυρούλας για διαγραφή ποσού 1.300,00 € από δικαίωμα βοσκής.

20    Αίτηση Ρίζου Νικολάου για άρση παραχώρησης δημοτικής έκτασης τον οικισμό Καλού-Νερού της Τ.Κ. Μύρων για εγκατάσταση πυργίσκου αντλιοστασίου άρδευσης

21    Αίτηση Κόκκαλη Ιωάννη για συμψηφισμό μισθώματος μίσθωσης δημοτικού αγρού ποσού 2.800,00 € λόγω εργασιών ισοπέδωσης του αγρού.

22    Αίτηση Κατσίκα Χρυσούλας για συμψηφισμό μισθώματος μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Αρμενίου λόγω εργασιών διαμόρφωσης του παραπάνω κτιρίου

23    Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης τεσσάρων (4) στρ.   στη θέση ΜΕΡΙΑΣ της Τ.Κ. Αγ.Γεωργίου για εγκατάσταση χοιροτροφικής μονάδας

24    Έγκριση παραχώρησης οχήματος καθαριότητας (όχημα ανακύκλωσης) στο Σύνδεσμο με   την επωνυμία “ Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και  Κοινοτήτων Ν.Λάρισας (ΦΟΔΣΑ)

25    Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση στις Τοπικές Κοινότητες Ελευθερίου, Γαλήνης και Πλατυκάμπου σε μνήμη  κατοίκων των παραπάνω Τ.Κ. που εκτελέσθηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής το έτος 1943

26    Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης τεσσάρων (4) στρεμμάτων στην Τ.Κ. Νέας Λεύκης για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου

27    Ορισμός υπολόγου για άνοιγμα λογαριασμού του έργου «Ανόρυξη Αξιοποίηση γεωτρήσεων για την εξυπηρέτηση των Τ.Κ. Μέλισσας & Αρμενίου »

28    Καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου  κλήσεων μηνιαίως κινητών τηλεφώνων

29    Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου -καντίνες  σε ιδιωτικούς χώρους

30    Τροποποίηση της αριθμ. 136/2014 απόφασης του Δ.Σ.  που αφορά Εξουσιοδότηση σε Αντιδήμαρχο  για την υποβολή της αίτησης στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στα πλαίσια ης δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τους παιδικούς σταθμούς  Νίκαιας και Πλατυκάμπου

31    Διαγραφή οφειλών βεβαιουμένων εκ παραδρομής

32   Αίτηση Πάσχου Γεωργίας για άρση της μίσθωσης δημοτικής έκτασης ποιμνιοστασίου στην Τ.Κ Μικρού Βουνού και διαγραφή του ποσού αυτής 150,00 Ευρώ των ετών 2011,2012, και 2013 λόγω μη χρήσης της έκτασης

33    Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κιλελέρ και Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

34    Διενέργεια  προμήθειας για την επιλογή αναδόχων μέσω της διαδικασίας ανάθεσης  με διαπραγμάτευση (κατόπιν δημοσίευσης) για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού σχολικής μονάδας Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) για ΑΜΕΑ Δήμου Κιλελέρ» Πακέτα Ζ & Θ

35    Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com