ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΗ

Ανακοίνωση της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Λάρισας

απολυσηΟ υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του μισθωτού (άσχετα αν πρόκειται για υπάλληλου ή εργ/τη) κατά τον τελευταίο μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (άρθρο 5 παρ.1 Ν.3198/55).

Σαν τελευταίος μήνας για τον υπολογισμό της αποζημίωσης νοείται το χρονικό διάστημα που έχει σαν τέλος την ημερομηνία απόλυσης του εργαζόμενου και αρχή την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου μήνα.

Επισημαίνεται ότι η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται βάσει των πραγματικά καταβαλλόμενων αποδοχών και όχι βάσει των νομίμων.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή σε είδος και σε χρήμα που δίνεται τακτικά και μόνιμα. Ειδικά για την αποζημίωση απόλυσης συνυπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας, προσαυξάνοντας κατά το 1/6 του μηνιαίου μισθού ή του ημερομισθίου.

Χρόνος και τρόπος καταβολής

Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί ταυτόχρονα με την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για να είναι έγκυρη η απόλυση.

Τρόπος καταβολής Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά. Σύμφωνα με το άρθρο 74,  Ν.3863/2010 όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Νέοι χρόνοι Προειδοποίησης Απόλυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 1, Ν.4093/2012 τα    νέα    χρονικά    διαστήματα    προειδοποίησης    σε   περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου με προειδοποίηση (τακτική καταγγελία) διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει στον ίδιο εργοδότη από δώδεκα (12) μήνες συμπληρωμένους έως δύο (2) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στον ένα (1) μήνα πριν την απόλυση.
  • Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη μέχρι πέντε (5) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους δύο (2) μήνες πριν την απόλυση.
  • Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη μέχρι δέκα (10) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους τρεις (3) μήνες πριν την απόλυση.

● Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και άνω, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους τέσσερις (4) μήνες πριν την απόλυση.

Περαιτέρω, με τη διάταξη της ίδιας περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος έναρξης ισχύος της έγγραφης προειδοποίησης, που τοποθετείται από την επομένη της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο. Ως εκ τούτου: α. Η προσμέτρηση του χρόνου προειδοποίησης ξεκινά από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο και λήγει με τη λήξη της προθεσμίας προειδοποίησης, οπότε και επέρχεται η λύση της σχέσης εργασίας, β. Η σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.3198/55 (Α΄ 98), όπως ισχύει, προθεσμία των οκτώ (8) ημερών σχετικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσης του εργοδότη να αναγγείλει την ενεργηθείσα καταγγελία στον Ο.Α.Ε. ., άρχεται από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησης της έγγραφης προειδοποίησης προς τον εργαζόμενο (άρθρο 241 ΑΚ).

Εργοδότης που καταγγέλλει με προειδοποίηση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου, κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο, κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας, που επέρχεται με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος προειδοποίησης που ορίζει η διάταξη, το ήμισυ της αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και η οποία ορίζεται ρητώς στις περιπτώσεις 2 και 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(Ν. 2112/1920, Ν. 3198/55,  Ν. 3899/2010 & Ν.4093/2012)

Καταγγελία ΧΩΡΙΣ προειδοποίηση Καταγγελία ΜΕ προειδοποίηση.
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Ποσό αποζημιώσεως Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως χρόνος προειδο­ποίησης Ποσό αποζημιώσεως Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως
1 έτος συμπλ. έως 2 έτη2 μηνών  1 μήνας1 μηνός 
2 έτη συμπλ. έως 4 έτη2 μηνών  2 μήνες1 μηνός
4 έτη συμπλ.έως 5 έτη3 μηνών2 μήνες1 1/2 μηνός
5 έτη συμπλ.έως 6 έτη3 μηνών3 μήνες1 1/2 μηνός
6 έτη συμπλ.έως 8 έτη4 μηνών3 μήνες2 μηνών
8 έτη συμπλ έως 10 έτη5 μηνών3 μήνες2 1/2 μηνών
10 έτη συμπληρωμένα6 μηνών4 μήνες3 μηνών
11 έτη συμπληρωμένα7 μηνών4 μήνες3 1/2 μηνών
12 έτη συμπληρωμένα8 μηνών4 μήνες4 μηνών
13 έτη συμπληρωμένα9 μηνών4 μήνες4 1/2 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα10 μηνών4 μήνες5 μηνών
15 έτη συμπληρωμένα11 μηνών4 μήνες5 1/2 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα και άνω12 μηνών4 μήνες6 μηνών
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλους που την 12-11-­2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω) Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ   Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ
17 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 1 μηνός4 μήνες6 μηνών+ 1/2 μηνός
18 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 2 μηνών4 μήνες6 μηνών+ 1 μηνός
19 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 3 μηνών4 μήνες6 μηνών+ 1 1/2 μηνός
20 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 4 μηνών4 μήνες6 μηνών+ 2 μηνών
21 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 5 μηνών4 μήνες6 μηνών+ 2 1/2 μηνών
22 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 6 μηνών4 μήνες6 μηνών+ 3 μηνών
23 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 7 μηνών4 μήνες6 μηνών+ 3 1/2 μηνών
24 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 8 μηνών4 μήνες6 μηνών+ 4 μηνών
25 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 9 μηνών4 μήνες6 μηνών+ 4 1/2 μηνών
26 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 10 μηνών4 μήνες6 μηνών+ 5 μηνών
27 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 11 μηνών4 μήνες6 μηνών+ 5 1/2 μηνών
28 έτη συμπληρωμένα και άνω12 μηνών+ 12 μηνών4 μήνες6 μηνών6 μηνών

Για τον υπολογισμό της  αποζημίωσης από 12 μήνες συμπληρωμένοι έως και 16 έτη συμπληρωμένα λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Τέλος ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α΄98) στο οποίο αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30.

Ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.

Έτσι, αυτή η κατηγορία των εργαζομένων, εκτός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους, οποτεδήποτε και   αν   απολυθούν,   δικαιούται,   επιπλέον   αποζημίωση   που   αυξάνεται   κατά   ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς. Ειδικότερα:

α) Χρόνος υπηρεσίας, για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης, είναι εκείνος που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθεί.

 

β) Ο υπολογισμός της επιπλέον αυτής αποζημίωσης γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

Πίνακας Αποζημίωσης Εργατοτεχνιτών

(όπως ισχύουν με την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 άρθρο 3, N. 3899/2010)

Στους εργατοτεχνίτες δεν χωρεί προειδοποίηση απόλυσης
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 έως 1 έτος0 ημερομίσθια
1 έτος έως 2 έτη7 ημερομίσθια μικτά + 1/6
2 έτη έως 5 έτη15 ημερομίσθια μικτά + 1/6
5 έτη έως 10 έτη30 ημερομίσθια μικτά + 1/6
10 έτη έως 15 έτη60 ημερομίσθια μικτά + 1/6
15 έτη έως 20 έτη100 ημερομίσθια μικτά + 1/6
20 έτη έως 25 έτη120 ημερομίσθια μικτά + 1/6
25 έτη έως 30 έτη145 ημερομίσθια μικτά + 1/6
30 έτη και άνω165 ημερομίσθια μικτά + 1/6

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com