ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών

ευρωπηΤις δυνατότητες που έχουν οι δήμοι για να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και οδηγίες σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, την επιχειρησιακή λειτουργία και τη χρηματοδοτική υποστήριξη των διεθνών συνεργασιών τους, γνωστοποιεί με εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τις διεθνείς συνεργασίες των ΟΤΑ συνιστά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020″, το οποίο, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτεί αδελφοποιήσεις και δίκτυα πόλεων και συνιστά, ιδιαίτερα για εκείνους τους ΟΤΑ που δεν διαθέτουν ευρείες εταιρικές σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, σημαντικό μέσο για την ευρωπαϊκή τους δικτύωση.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της,

να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης.

Ειδικοί στόχοι που θα επιδιωχθούν σε διακρατικό επίπεδο ή με ευρωπαϊκή διάσταση είναι οι εξής:

ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς και το σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης δικτύων,

ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

Επιπλέον, εκτός από το εν λόγω ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να αναζητήσουν πόρους και σε άλλα προγράμματα. Τα κυριότερα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα της ΕΕ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι τα ακόλουθα:

Τίτλοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συνολικός Προϋπολογισμός (σε εκατ. Ευρώ) Ιστότοποι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ) (Έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας)21.936,76http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm# (mobility and transport sectors)http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/connecting_europe_en.htm (energy sector)

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility (digital agenda)

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME) 2.298,24http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/
Erasmus+ (Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμός)14 .774,52http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (Έρευνα και Καινοτομία) 79.401,83http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) 919,47http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=1093&furtherNews=yes
Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (Life+) 3.456,66http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Ταμείο για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη 3.137,42http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402495136900 &uri=CELEX:32014R0516
Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας 223.78http://ec.europa.eu/echo/funding/financial_instrument_ en.htm
Πρόγραμμα για τους καταναλωτές 188,83http://ec.europa.eu/consumers/strategy-programme/ financial-programme/index_en.htm
Δημιουργική Ευρώπη (Πολιτισμός) 1.462,72http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
Ευρώπη για τους Πολίτες (Αδελφοποιήσεις και Δίκτυα πόλεων, ευρωπαϊκή μνήμη) 185,47http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
3ο Πρόγραμμα για την Υγεία 449,39http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια 3.764,23http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_. 201 4.150.01.0143.01.ENG
Δικαιοσύνη 377,60http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/ index_en.htm
Δικαιώματα και Ιθαγένεια 439,47http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index _en.htm

Για να δείτε όλη την εγκύκλιο του υπουργείου πατήστε ΕΔΩ

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com