ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Λ. ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

δσλΟ Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας άσκησε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας παρέμβαση υπέρ πολίτη μας στη δίκη προκειμένου να του αποδοθούν τα έξοδα νοσηλείας του στο εξωτερικό, τα οποία αρνήθηκε να του καταβάλει το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Μάλιστα με αφορμή αυτή την παρέμβαση ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα της παρέμβασης σε κάθε δίκη όταν κρίνεται ότι διακυβεύεται  ζήτημα μείζονος εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού η οικονομικού ενδιαφέροντος,

το οποίο είναι θεμελιωμένο σε ρητή και συγκεκριμένη διάταξη του πρόσφατα ψηφισθέντα Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπως έπραξε και στο παρελθόν.

Σε ανακοίνωση του ΔΣΛ αναφέρονται τα εξής:

«Στο Σύνταγμα ορίζεται ότι: «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας» (άρθρο 2 § 1) και «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη» (άρθρο 5 § 1). Με τις διατάξεις αυτές του Συντάγματος έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα των πολιτών στην προστασία της υγείας, ήδη δε μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος (Ψήφισμα της 6ης Απριλίου της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων) προστέθηκε παράγραφος 5 στο ανωτέρω άρθρο 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας …». Εξ άλλου, στα άρθρα 21 § 3 και 22 § 5 του Συντάγματος ορίζεται αντιστοίχως ότι: «Το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών …» και «Το κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει». Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αρίθμ. 400/1986 έκρινε ότι, από  τις τελευταίες αυτές διατάξεις του Συντάγματος συνάγεται ότι το Κράτος και οι οργανισμοί κοινωνικών ασφαλίσεων υποχρεούνται να παρέχουν στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες διαγνώσεως και θεραπείας των σχετικών παθήσεων, τις χειρουργικές επεμβάσεις, εφόσον απαιτούνται, ως και γενικώς τις ανάγκες νοσηλείας των εν λόγω προσώπων. Η υποχρέωση αυτή υπόκειται σε νομοθετικούς περιορισμούς, υπό τον όρο ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν οδηγούν στην ανατροπή του δικαιώματος στην προστασία της υγείας.

Τα παραπάνω άρθρα του Συντάγματος, κρίνουμε ότι  παραβιάστηκαν εν προκειμένω από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., το οποίο αρνείται την έγκριση νοσηλείας στο εξωτερικό, σε άτομα που αποδεδειγμένα την έχουν ανάγκη και αφορούν ασθένειες που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν επιτυχώς στη χώρα μας.  Στην συγκεκριμένη περίπτωση συμπολίτης μας με σοβαρά προβλήματα υγείας ζήτησε από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. την εκ των υστέρων έγκριση της νοσηλείας του στο εξωτερικό. Μετά την άρνηση που εισέπραξε, προσέφυγε στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Λάρισας, η οποία με απόφασή της τον δικαίωσε. Με προσφυγή του ενώπιον του Διοικητικού Λάρισας η οποία συζητήθηκε στις 9-10-2014 το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ζήτησε την ακύρωση της παραπάνω απόφασης και κατ’επέκταση τη μη καταβολή νοσηλίων.

Επειδή το ανωτέρω ζήτημα άπτεται ευθέως και αμέσως της αποστολής του Δικηγόρου, ως υπερασπιστή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αποστολής του Δικηγορικού Συλλόγου, ως υπερασπιστή των αρχών και των κανόνων του Κράτους Δικαίου σε μια δημοκρατική πολιτεία και ως εγγυητή της διασφάλισης της αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών υγείας του Κράτους προς τους πολίτες και σύμφωνα με ρητές διατάξεις του νέου Κώδικα Δικηγόρων,  ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας άσκησε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας παρέμβαση υπέρ του συμπολίτη μας στη δίκη προκειμένου να του αποδοθούν τα έξοδα νοσηλείας του στο εξωτερικό. Με την ευκαιρία αυτή δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να ασκούμε το δικαίωμα της παρέμβασης σε κάθε δίκη όταν κρίνεται ότι διακυβεύεται  ζήτημα μείζονος εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού η οικονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο είναι θεμελιωμένο σε ρητή και συγκεκριμένη διάταξη του πρόσφατα ψηφισθέντα Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπως πράξαμε και στο παρελθόν».

loading...