ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

κιλελερ1Ο δήμαρχος Κιλελέρ σε εφαρμογή του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) καθώς και της εγκυκλίου 59/74896/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Θεσμικές αλλαγές του προγράμματος Καλλικράτης» προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως  τη βούλησή τους:

Α)  οι εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας

  • των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
  • των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
  • των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
  • των ενώσεων και συλλόγων γονέων
  • των αθλητικών, πολιτιστικών και γυναικείων συλλόγων και φορέων
  • των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
  • εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων
  • άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
  • τους εργαζομένους στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωματικούς των

Β)  Όσοι  δημότες  επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό.

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δύο και μισό  έτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου,  μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.

Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δημότες υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο από το νόμο αριθμό, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διαδικασία ορισμού της εν λόγω επιτροπής.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες,

α) γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα.

β) γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή το δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται       σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψηφιότητες των μελών υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την

31η Οκτωβρίου 2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο του Δήμου Κιλελέρ στη Νίκαια  ειδικότερα στο τμήμα πρωτοκόλλου απευθυνόμενοι στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

1)         dnikaias@gmail.com

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία με σφραγίδα/Ονοματεπώνυμο Δημότη,  τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει) )

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιοποιηθεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ www.kileler.gov.gr   στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο Λάρισας, στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων και σε εμφανή σημείων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους κ. Τσιγάρα Αθανάσιο και Βασίλειο Βησσαρόπουλο και στα τηλέφωνα 2413-507216, 2413-507237.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com