ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ 16 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΗΜΟςΛΑΡΙΣΑςΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/7/2015, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λαρισαίων, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή.

Οι θέσεις είναι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικόςθέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης ΑριθμόςΑτόμων
111 Δήμος Λαρισαίων Λάρισα ΔΕ Μαγείρων Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/07/2015 4
112 Δήμος Λαρισαίων Λάρισα ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/07/2015 12

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν  την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπΣOX.3 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β της παρούσας ανακοίνωσης και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II του παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός  Ίωνος Δραγούμη αριθμός 1 Τ.Κ. 41222, στον 3ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος, αρμόδιοι: κος Αναστασίου Αθανάσιος και κα Μακρή Μαγδαληνή (τηλ. Επικοινωνίας 2413-500243, 2413-500244 και 2413-500318) εντός προθεσμίας δέκα  ( 10 ) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, δηλαδή  από 11/10/2014 έως  20 /10/2014.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com