ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ EΜΠΟΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

YUJΜε σχετική ανακοίνωση στο δικτυακό του τόπο το υπουργείο Υγείας παρέχει αναλυτικές οδηγίες προς όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων Έμπολα. Σε αυτήν, συγκεκριμένα, αναφέρεται:

«Στα πλαίσια της προετοιμασίας της χώρας για την αντιμετώπιση πιθανής εισαγωγής κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Έμπολα και την αποφυγή μετάδοσης της νόσου εκδίδεται η παρούσα εγκύκλιος προς εφαρμογή από τα κέντρα  υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., τα νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών νοσοκομείων και των Ν.Π.Ι.Δ. και τις ιδιωτικές κλινικές. Οι μονάδες υγείας έχουν καίριο ρόλο στον έλεγχο της επιδημίας, μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης και συστηματικής απομόνωσης των περιστατικών καθώς και της κατάλληλης ατομικής προστασίας των εργαζομένων τους.

Προκειµένου να ενισχυθεί η συλλογική προσ̟πάθεια για την ετοιµότητα και την άµεση ανταπόκριση της χώρας στην εν λόγω υγειονοµική απειλή, καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση των κάτωθι οδηγιών από τους προαναφερόµενους υγειονοµικούς σχηµατισµούς και το προσω̟πικό που εργάζεται σε αυτούς.

Τα Γενικά, Ειδικά και Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και οι λοι̟πές µονάδες Υγείας, δεν νοσηλεύουν ύποπτα ή επιβεβαιωµένα κρούσµατα Έμπολα, εφ’ όσον για τη νοσηλεία τους απαιτούνται ειδικές και προκαθορισµένες συνθήκες, αλλά κυρίως για την αποφυγή διασ̟ποράς και µετάδοσης του µολυσµατικού παράγοντα.

– Με βάση τον κεντρικό σχεδιασµό του υπουργείου Υγείας, ύποπτα ή πιθανά περιστατικά νοσηλεύονται µόνο (̟προς το παρόν) στους ειδικά διαµορφωµένους χώρους της Νοσοκοµειακής Μονάδας Αµαλία Φλέµιγκ και σε περί̟πτωση ανάγκης καρδιοαναπνευστικής υποστήριξης, ή διασωλήνωσης, ή τεχνητού νεφρού, νοσηλεύονται: ή στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» (η  οποία θα εκκενωθεί άµεσα για να αξι οποιηθεί σε περι̟πτώσεις άµεσης ανάγκης) ή στους ειδικά διαµορφωµένους θαλάµους αποµονωµένης πτέρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία».

– Η νοσηλεία των περιστατικών Έμπολα, (ύποπτων, πιθανών, επιβεβαιωµένων) παρέχεται µόνο από ιατρονοσηλευτική οµάδα ειδικά εκ̟παιδευµένη, σε θεωρητικό και πρακτικό επί̟πεδο, στα δύο Νοσοκοµεία που προαναφέρθηκαν (Αµαλία Φλέµιγκ και Σωτηρία).

–  Όλες οι άλλες Μονάδες Υγείας του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα, υποχρεούνται, εντούτοις να διαµορφώσουν “σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου κρούσµατος Έμπολα” , το  οποίο μπορεί να προσέλθει σε ΤΕΠ ή/και εξωτερικά ιατρεία, ως επείγον ή τακτικό περιστατικό. Η διαχείριση των παραπάνω περιστατικών µετά τον εντ οπισµό τους, θα διεξάγεται αποκλειστικά από ολιγοµελή οµάδα ιατρονοσηλευτικού προσω̟πικού, κατάλληλα εκ̟αιδευµένη, η  οοία θα ρέ̟ει να οριστεί αό τις ∆ιοικήσεις και τις ειτρ οές Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων κάθε Νοσοκοµείου (3-7 άτοµα, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε Νοσοκοµείου). Η ενδυµασία προστασίας (ειδικές στολές ή φόρµες) προορίζονται αποκλειστικά για τις παραπάνω οµάδες.

– Οι λεπτοµερείς οδηγίες και οι κανόνες ασφάλειας κατά τη διαλογή περιστατικών στα ΤΕΠ (triage), επισυνά̟πτονται υπό µορφή αναλυτικών οδηγιών και έχουν συνταχθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ στη βάση των γενικότερων Ευρω̟παϊκών οδηγιών. Κάθε Νοσοκοµειακή ή άλλη Μονάδα ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας της, τη χωροταξική διαµόρφωση των ΤΕΠ, τη διαθεσιµότητα ιατρονοσηλευτικού προσω̟πικού κτλ̟. θα πρέ̟πει να λάβει υ’ όψη της τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά τη σύνταξη του “σχεδίου διαχείρισης ύποπτου εριστατικού” (̟περιλη̟πτική αποτύωση της κατάστασης)

– Οι ∆ιοικήσεις των Υγειονοµικών Περιφερειών, θα πρέ̟πει εντός µιας εβδοµάδας να συγκεντρώσουν τα παραπάνω σχέδια , ό̟πως και τους καταλόγους του ιατρονοσηλευτικού προσω̟πικού που θα συµµετέχει στις “οµάδες αντιµετωπισης του Έμπολα” στα ΤΕΠ, εξωτερικά ιατρεία και λοι̟πές Μονάδες Υγείας. Σε µικρής δυναµικότητας Μονάδες, ό̟που δεν λειτουργούν επιτρ οπές Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων ή δεν υπάρχουν λοιµωξιωλόγοι, θα πρέ̟πει να οριστεί ως υπεύθυνος ένας Γιατρός Παθολόγος ή Γενικός Γιατρός ή Γιατρός άλλης παθολογικής ειδικότητας.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8ον/ Στις Νοσοκοµειακές και λοι̟πές Μονάδες Υγείας οι επιτρ οπές Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων αναλαµβάνουν την ενηµέρωση και εκ̟παίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσω̟πικού, σχετικά µε τα γενικά επιδηµιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου Ebola, τα µέτρα ατοµικής και συλλογικής προφύλαξης κλ̟., σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ΚΕΕΛΠΝΟ και των Ευρω̟παϊκών και ∆ιεθνών Οργανισµών. Η πρακτική και θεωρητική εκ̟παίδευση των οµάδων ιατρονοσηλευτικού προσω̟πικού των ΤΕΠ και των άλλων υπευθύνων θα συμπληρωθεί και από ειδικούς εκ̟παιδευτές των ΚΕΕΛΠΝΟ και ΕΚΕΠΥ.

– Σε περί̟πτωση εντ οπισµού “ύποπτου προς διερεύνηση ή πιθανού κρούσµατος” (βάσει των ορισµών του ECDC), σε ΤΕΠ ή εξωτερικά ιατρεία, υποχρεωτικά ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες:

α) ειδ οποιείται η οµάδα ιατρονοσηλευτικού προσω̟πικού των ΤΕΠ, ή ο υπεύθυνος

β) το ύποπτο περιστατικό µεταφέρεται σε αποµονωµένο θάλαµο, κατά προτίµηση πλησίον των ΤΕΠ ή των εξωτερικών ιατρείων

γ) ειδ οποιείται άµεσα το ΕΚΑΒ, για τη µεταφορά του περιστατικού

δ) ειδ οποιούνται ΚΕΕΛΠΝΟ και ΕΚΕΠΥ

ε) εντ οπίζονται άτοµα από το προσωπικό ή και άλλοι ασθενείς που κατά την αναµονή ή την εξέταση ήρθαν ενδεχοµένως σε επαφή µε εκκρίσεις του ύποπτου περιστατικού και απολυµαίνονται.

στ) σε περί̟πτωση ανάγκης παροχής ιατρικής ή νοσηλευτικής φροντίδας στο ύποπτο περιστατικό (εντός του αποµονωµένου θαλάµου) έως την άφιξη του ΕΚΑΒ, η φροντίδα παρέχεται αποκλειστικά αό µέλος ή µέλη της ειδικής οµάδας ιατρονοσηλευτικού προσω̟πικού των ΤΕΠ.

ζ) σε περί̟πτωση που το ύποπτο περιστατικό συνοδεύεται από άτοµα του οικογενειακού ή φιλικού του περιβάλλοντος, τα άτοµα αυτά υποβάλλονται επίσης σε λήψη ιστορικού έως την άφιξη του ΕΚΑΒ και της Ειδικής Μονάδας του ΚΕΕΛΠΝΟ σε ιδιαίτερο χώρο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com