ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

λαικεςΞεκινάει τις επόμενες ημέρες η διαδικασία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Λαρισαίων. Ειδικότερα η κατάθεση των δικαιολογητικών  θα γίνεται στο Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων στην οδό Αθ. Διάκου αρ.5 (τηλ.2410-531327) από 10/11/2014 έως και 02/12/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά αλφαβητική σειρά ως εξής:

Από τις 10-11-2014 μέχρι 20-11-2014 θα μπορούν να υποβάλλουν δικαιολογητικά αυτοί που το επίθετό τους αρχίζει από Α-Κ και από 21-11-2014 μέχρι 2-12-2014 αυτοί που το επίθετό τους αρχίζει από Λ-Ω.

Τα δικαιολογητικά ανανέωσης των αδειών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4264/15-05-2014 καθορίζονται ως εξής:

α. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα

γ. Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη.

δ. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

ε. Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β’ 1199) υπουργική απόφαση

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα

ζ. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη.

Επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση το δικαιολογητικό της παρ.7 περ.ζ ́ του άρθρου 14 του Ν. 4264/2014 δεν απαιτείται, γιατί πρόκειται για ανανέωση αδειών οι οποίες χορηγήθηκαν χωρίς την έκδοση προκήρυξης.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 31/12/2014.

Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του Ν. 4264/2014, οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ