ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 8ΜΗΝΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Το θέμα όπως και ο ισολογισμός του 2013 θα συζητηθούν σε συνεδρίαση του δ.σ. την Τρίτη

τυρναβος1Το θέμα των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας που θα απασχοληθούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες αλλά και μια σειρά θεμάτων κυρίως διαδικαστικής φύσης αναμένεται να συζητηθούν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τυρνάβου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 7.30 μ.μ. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση είναι:

1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου.

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. – Αίτηση κ. Ντελή Ν. Μαγδαληνής.
 2. Διαγραφή χρεών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 1 περ. δ΄ του ν.3463/2006. (υπόθεση κ. Κατσή Θ. Ιωάννη).
 3. Επί αιτήσεως του κ. Σαίτη Νικολάου και λοιπών επτά (7), αναφορικά με την άρση – αναστολή περιοριστικών μέτρων.
 4. Χορήγηση νέας άδειας λαϊκών αγορών. – Αίτηση κ. Δούκα Θωμά.
 5. Έγκριση της αριθ. 97/2014 απόφασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου, που αφορά τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή του αλληλόχρεου λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και για την υπογραφή της σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (πρόσκληση 1551).
 6. Έγκριση της αριθ. 96/2014 απόφασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου, που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου, οικονομικού έτους 2015.
 7. Έγκριση της αριθ. 15/2014 απόφασης Δ.Σ. του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2015.
 8. Επικαιροποίηση της αριθ. 173/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου αναφορικά με την έγκριση υπογραφής σύμβασης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού της ΚΕΔΗΤ με την Τράπεζα Πειραιώς.
 9. Επικαιροποίηση της αριθ. 166/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου αναφορικά με την έγκριση υπογραφής σύμβασης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού του Ο.Κ.Π.Δ.Τ. με την Τράπεζα Πειραιώς.
 10. Έγκριση της αριθ. 30/2014 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ), που αφορά την έγκριση – ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2015 και εισηγητικής έκθεσης αυτού.
 11. Έγκριση της αριθ. 29/2014 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ), που αφορά την έγκριση – ψήφιση Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2015.
 12. Έγκριση της αριθ. 33/2014 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ), που αφορά την υπογραφή – σύναψη σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α., στα πλαίσια της αριθ. πρωτ. 1551/02-07-2014 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότη της δομής του Βρεφονηπιακού Σταθμού στη περιοχή «Αγία Λαύρα» του Δήμου Τυρνάβου της περιόδου 2014-2015 και έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από την Τράπεζα Πειραιώς.
 13. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2014.
 14. Έκθεση επί του γ΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2014.
 15. Ορισμός δημοτικού οργάνου για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εν τω μεταξύ της παραπάνω συνεδρίασης θα προηγηθείς τις 7 μ.μ. ειδική συνεδρίαση με θέμα την  την έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2013.