ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ - ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ(1)Δημοπρατείται μέσα στις επόμενες ημέρες ένα σημαντικό αρδευτικό έργο για την Π.Ε. Λάρισας. Όπως έγινε γνωστό μετά από συνεργασία που είχε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Καρασμάνη, δόθηκε η έγκριση δημοπράτησης για το έργο που αφορά στην κατασκευή ταμιευτήρα στο Δ. Δ. Καστρίου π. Δήμου Λακέρειας Λάρισας προϋπολογισμού 3.200.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτζατζής».

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, το χαρακτήρισε ως σημαντικό έργο για τον αγροτικό κόσμο και χρήσιμο για τη διευκόλυνση της δύσκολης καθημερινότητάς τους: «Το νερό είναι ζωή. Η εξοικονόμηση νερού και η αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων είναι θέμα μείζονος σημασίας για την αιρετή Περιφέρεια. Με έργα όπως αυτό, προστατεύουμε το περιβάλλον, καθώς συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, αλλά και στην άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα. Πιστεύουμε ότι η γεωργία είναι μια από τις δυνάμεις της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τον αγροτικό τομέα με έργα και δράσεις ουσίας. Στο νέο ΕΣΠΑ, όπου διαθέτουμε και Γεωργικό Ταμείο, έχουμε τη δυνατότητα για την υλοποίηση και άλλων αρδευτικών έργων, καλύπτοντας τις ανάγκες του αγροδιατροφικού τομέα στη Θεσσαλία».

Το παραπάνω έργο αναφέρεται στην κατασκευή ταμιευτήρα περιοχής Καστρίου του Δήμου Λακέρειας Ν. Λάρισας. Ο ταμιευτήρας κατασκευάζεται για την άρδευση της ευρύτερης περιοχής του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού και θα εξυπηρετεί έκταση 3.500 στρεμμάτων, τα οποία μέχρι σήμερα αρδευόταν πλημμελώς.  Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει ο ταμιευτήρας είναι 250 στρέμματα, με καθαρή επιφάνεια αποθήκευσης νερού 200 στρεμμάτων και μέγιστο ύψος νερού 4,5 μ. Η συνολική χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι 900.000 μ3 .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

Συνολικό μήκος περιμετρικών αναχωμάτων 2.200 μ., μέγιστου ύψους 6 μ. πλάτους 8 μ. και κλίσης πρανών 1:3 εσωτερικά και 1:3 εξωτερικά (βλ. τυπική διατομή).

Το εσωτερικό τμήμα των αναχωμάτων άνω της μπαγκίνας θα επενδυθεί με λιθορριπή (βλ. τυπική διατομή) .

Η διατομή αυτή είναι επαρκής για ύψος νερού 4,5 μέτρων, βάσει των εδαφοτεχνικών χαρακτηριστικών της λεκάνης, όπως προέκυψε από την Γεωτεχνική μελέτη του Αλεξάνδρου Μπέλεση – Γεωλόγου Μελετητή στο εσωτερικό του ταμιευτήρα από το οποίο θα ληφθούν και τα υλικά κατασκευής των αναχωμάτων. Το μέγιστο βάθος εκσκαφής στις δανειοτάφρους, δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,50 μ. Τα λεπτομερέστερα χαρακτηριστικά του τρόπου συμπύκνωσης του αναχώματος (συμπύκνωση στρώσεων πάχους 0,20 μ.) με κατσικοπόδαρο και άλλες λεπτομέρειες φαίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η πλήρωση του ταμιευτήρα γίνεται με αντλιοστάσιο 2×1000 μ3/ώρα, που βρίσκεται στο εξωτερικό του ταμιευτήρα (Α) και τροφοδοτείται από τον Πηνειό ποταμό δια μέσω της τάφρου 1Τ. Η έξοδος νερού από τον ταμιευτήρα γίνεται από την θέση Α & Β με χαλυβδοσωλήνα Φ600.

2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

α) Κατασκευή αντλιοστασίου στον πόδα του αναχώματος του ταμιευτήρα (θέση Α) με σκοπό την πλήρωσή του. Αναλυτικά :

_  Δύο (2) αντλητικά συγκροτήματα παροχής Q=1000 μ3/ώρα, μανομετρικό Η=12,5 μ. Σ.Υ. και ισχύος Ρ= 75 ΗΡ

_  Υδραυλική εγκατάσταση – δικλείδες σωληνώσεων – βαλβίδες κ.λ.π.

_ Ηλεκτρολογική εγκατάσταση – γενικός διακόπτης – ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας κινητήρα, καταναλώσεις, εξωτερική παροχή Δ.Ε.Η., τρίγωνο γείωσης.