ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΤην Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 7.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Λαρισαίων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δ.Λαρισαίων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρίας Ν. Λάρισας «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, Α.Ε.Ν.Ο.Λ. Α.Ε».

2. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Δεληγιάννη στην Αθήνα.

3. Εξασφάλιση υπηρεσιών ημερήσιας ηλεκτρονικής αποδελτίωσης του Αθηναϊκού & πανελλαδικής εμβέλειας τύπου.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. 19η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014 & Επικαιροποίηση Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Λαρισαίων, σύμφωνα με τη αριθμ. 692/14 Α.Ο.Ε.

5. 20η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014 & Επικαιροποίηση Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ.Λαρισαίων, σύμφωνα με την αριθμ. 721/14 Α.Ο.Ε.

6. 9η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2014 Δ.Λαρισαίων, σύμφωνα με την αριθμ. αποφ. 691/14 Α.Ο.Ε.

7. Ανάθεση ορκωτού λογιστή για έλεγχο Ισολογισμού Χρήσης 2014 Δ.Λαρισαίων.

8. Απόδοση επιχορηγήσεων για το έτος 2014, στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων.

10. Παραγραφή υποχρέωσης πρώην Δήμου Γιάννουλης και αντίστοιχης απαίτησης και παραγραφή απαίτησης πρώην Δήμου Κοιλάδας.

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

11. Εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”.

12. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Γρηγοροπούλου Γεωργία και Σιούτα Αλεξάνδρα).      Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

13. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.  Σελίδα 1 από 4

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

14. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Αθλητικές Δραστηριότητες Δ.Λαρισαίων” στο Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”.

15. Ορισμός εκπροσώπου του Δ.Λαρισαίων στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με επωνυμία “Δίκτυο Επιχειρήσεων Δημιουργικών Επαγγελμάτων”.

16. Ορισμός εκπροσώπου του Δ.Λαρισαίων στην ήδη υπάρχουσα Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία “Τοπικό Δίκτυο για την παραγωγή και προώθηση γεωργικών προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης”.

17. Επιχορήγηση του συλλόγου Ποντίων Λάρισας.

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

18. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία ανακύκλωσης ειδών ιματισμού & υπόδησης GREEN COLLECT.

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

19. Ανανέωση-Τροποποίηση της με αρ. 436/11 Α.Δ.Σ. με θέμα “ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ Δ.ΤΕΜΠΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 94 & 95 ΤΟΥ Ν.3852/10”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ.495/13 Α.Δ.Σ.

20. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων (Ντούσιας Ιωάννης).

21. Διαγραφή χρεών βεβαιωτικών καταλόγων (Λιόκου Ελένη, Αγγελική και Γεώργιος – Κλειώρη Αναστασία).

22. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης με μετατόπιση της Ο.Γ. στο Ο.Τ. 297Α επί της οδού Φαρσάλων, στη συνοικία Ανθούπολη, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και σύμφωνα με την αριθμ. 47/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.

23. Αίτηση των Πέτρου, Ελευθέριου και Μαρίας Καρύδα, για διόρθωση γεωμετρικών του ακινήτου με ΚΑΕΚ 310817342002 σύμφωνα με την με αριθ. 48/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ.

24. Αίτηση του Ρωμανόπουλου Δημητρίου για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου με Κ.Α.Ε.Κ 310814906001, σύμφωνα με την με αριθμ. 49/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.      Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  25. Τροποποίηση της με αρ. 419/2014 Α.Δ.Σ. με θέμα “Έγκριση για την διενέργεια προμηθειών και παρεχόμενων υπηρεσιών κατά το οικονομικό έτος 2014 για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου, σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ του προϋπ/σμού εξόδων του Δ.Λαρισαίων οικονομικού έτους 2014” λόγω αναμόρφωσης κωδικών.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

26. Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δ.Λαρισαίων & Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

27. Έγκριση Παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης Μελέτης “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ Δ.ΤΕΜΠΩΝ”.

28. Έγκριση παράτασης εκπόνησης της μελέτης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ – Β΄ ΤΜΗΜΑ”.

29. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2014”.

30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Προσθήκη Αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης”.

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου “Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ”.

32. Σύσταση επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑΕΞΟΔΟΣ”.

33. Σύσταση επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΠΗ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”.

34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ”.

35. Τροποποίηση της με αρ. 604/2009 Α.Δ.Σ. με θέμα “Τροποποίηση της με αριθ. 511/09 Α.Δ.Σ. που αφορά τροποποίηση προενταγμένων – ενταγμένων έργων, μελετών, προμηθειών στο 45% και 35% της προγραμματικής κατανομής των πόρων του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ”.

36. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2014”.      Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

37. Μείωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

38. Ανάκληση άδειας άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου “Στάσιμη Καντίνα” του κ. Κυριακόπουλου Γεωργίου του Θεοχάρη.

39. Έγκριση χορήγησης αδειών πωλητών παραγωγών Λαϊκών Αγορών στους κ.κ. Αγγελική Πάφη και Perparim (Περπαρίμ) Vrapi (Βράπι).

40. Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Ζάγκας Βασίλειος, κλπ).

41. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου (Διαμαντούλης Νικόλαος).

42. Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην τοποθεσία “Κατράτσι” της Τ.Κ. Αμυγδαλέας, κατόπιν τριών άγονων δημοπρασιών.

43. Εκμίσθωση διαμερίσματος στη Ν. Φωκά 1.

44. Μείωση ετήσιου μισθώματος Δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση “Σουσαμιά” στην Τ.Κ. Αμυγδαλέας.

45. Χορήγηση άδειας λειτουργίας εσωτερικής παιδικής κολυμβητικής δεξαμενής στο 1ο χλμ. Λάρισας-Τρικάλων, στα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΕ” με εκπρόσωπο τον Μπακογιάννη Νικόλαο του Κων/νου.

46. Άδεια προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου της “ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο.Ε” στην Φαρσάλων 56, δυναμικότητας 23 Η/Υ.

47. Καθορισμός ημερομηνίας & λειτουργίας της 10ης ΓεωργικήςΚτηνοτροφικής-Περιβαλλοντικής Έκθεσης Λάρισας και σύσταση επιτροπής.

48. Υπαγωγή στο ΦΠΑ της Γεωργικής-Κτηνοτροφικής-Περιβαλλοντικής Έκθεσης Λάρισας και μείωση των τιμών μίσθωσης των εκθεσιακών χώρων και των τιμών διαφήμισης στον κατάλογο των εκθετών, καθώς και του τέλους εισόδου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 720/14 Α.Ο.Ε.

49. Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τσιτσιάνη Αναστασία του Δημητρίου στην Ιάσωνος 13, δυναμικότητας 12 Η/Υ.

50. Έκδοση άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του Τσιλινίκου Ευγένιου του Δημητρίου, στην οδό Αργυρακούλη 75Α, δυναμικότητας δεκαπέντε (15) Η/Υ.      ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Δ.Λ.

51. Η με αρ.αποφ. 35/2014 ΔΣ του Δ.Ω.Λ. με θέμα “ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ”.

52. Η με αρ.αποφ. 26/2014 Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. περί “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΕΥ ΤΟΥ Δ.Ω.Λ. ΝΠΔΔ ΤΟΥ Δ.ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

53. Η με αριθμ. 26/2014 απόφαση Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ, που αφορά Αίτημα έκδοσης εγγυητικών επιστολών για το πλαίσιο δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής για την περίοδο 2014-2015”,- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

54. Έγκριση κατανομής ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2014 (Δ΄ κατανομή).  55. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα κίνησης σχολικών τροχονόμων έτους 2014 (περίοδος Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου) – (Δ΄κατανομή).

56. Η με αρ. απόφαση 4/2014 Δ.Σ. ΔΠΛ περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2013, της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας.

57. Η με αρ. απόφαση 5/2014 ΔΣ της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

58. Παραχώρηση κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων του 12ου Λυκείου (και πρώην Αθλητικού Γυμνασίου) για τη μετεστέγαση των Ειδικών Σχολείων Δ.Α.Δ. (Δημοτικού και Νηπιαγωγείου).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com