ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΤΙΜΩΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΩΝ “ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ”

δημαρχειοΑυστηρότερες κυρώσεις για τους «κόκκινους» δήμους που εντάσσονται σε πρόγραμμα εξυγίανσης, θεσπίζει τροπολογία-νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου  «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» που ψηφίζεται στη Βουλή.

Μάλιστα, όπως τονίζεται στο κείμενο της τροπολογίας «σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ με τις υποχρεώσεις που περιγράφονται, τα υπαίτια αιρετά όργανα και οι υπάλληλοι υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροπολογία εκτός του ότι θεσπίζεται νέα διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ ή των νομικών τους προσώπων οφείλουν να συντάξουν έκθεση με αναλυτικά οικονομικά στοιχεία (δανεισμός, υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες και μη, δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών κλπ) σε περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει ότι υπάρχει αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα προϋπολογισμών,  προβλέπεται επίσης:

Η ένταξη σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης συνεπάγεται, εφεξής, για τους ο.τ.α επιπλέον παρεμβάσεις, όπως :

διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), επενδυτικών δαπανών για την αποπληρωμή ληξιπροθέσμων και κατά προτεραιότητα ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τρίτους,

υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια Αρχή, πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων του ο.τ.α., πέραν των ήδη προβλεπόμενων,

πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των ο.τ.α., περιορισμό προσλήψεων και εθελοντικές μετατάξεις, πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών, δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.& Δ.), για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεο)ν και με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με κ.υ.α.,

δυνατότητα κατάρτισης και επικύρωσης από την αρμόδια Αρχή, μη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού,

δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με όρους και προϋποθέσεις που τίθενται με κ.υ.α.

Παράλληλα συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ»,   ενώ ορίζεται ότι ποσοστό τουλάχιστον 5% των ΚΑΠ θα συμψηφίζεται με ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Με την εν λόγω τροπολογία ρυθμίζονται με ευνοϊκούς όρους βεβαιώμένες οφειλές των ΔΕΥΑ προς τις ΔΥΟ, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε δήμους και περιφέρειες να συνάψουν δάνεια με τράπεζες ή το ΤΠκΔ .

Να σημειωθεί ότι το θέμα θα συζητηθεί αύριο στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

loading...