ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» υλοποιεί το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Τυρνάβου», με στόχο την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού του Δήμου Τυρνάβου. 

Στόχος είναι η προετοιμασία 55 ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων του Δήμου Τυρνάβου για την  εξασφάλιση  μιας θέσης  εργασίας στην περιοχή τους. Κεντρικός στόχος είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως  αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης. Μέσω των υλοποιούμενων  πράξεων υποστηρίχθηκαν τόσο οι ωφελούμενοι – άνεργοι, όσο και οι επιχειρήσεις διότι δόθηκε έμφαση στη διερεύνηση της τοπικής αγοράς και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάδειξη νέων βιώσιμων  πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στo πλαίσιο υλοποίησης της Δράσεων της ως άνω Πράξης υλοποιήθηκαν, υπό την αιγίδα του Δήμου Τυρνάβου, από το ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ, φορέα υλοποίησης της Δράσης 2.3. «Δικτύωση Αναπτυξιακών Συμπράξεων (Α.Σ.) και Περιφερειακών Φορέων»  έως σήμερα μια σειρά από συναντήσεις – δικτυώσεις μεταξύ  εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων, τοπικών φορέων αλλά και  Επιχειρήσεων, Συνδέσμων, Συλλόγων, ΜΚΟ, Οργανισμών,  Κοινωνικών Εταίρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δομών συμβουλευτικής, κλπ.

Μέσω των Δικτυώσεων επιδιώκεται η ενεργοποίηση αρμόδιων φορέων και επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων για την προώθηση ζητημάτων απασχόλησης των άνεργων – ωφελουμένων της Πράξης και του πληθυσμού της περιοχής συνολικά.

Οι συναντήσεις που έχουν υλοποιηθεί καλύπτουν ένα εύρος θεμάτων που άπτονται της απασχόλησης και σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής του Τυρνάβου, την ένταξη στην αγορά εργασίας των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και την ανάπτυξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, την ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα στο πλαίσιο της αυταπασχόλησης, κτλ.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης της Δράσης και μέχρι την ολοκλήρωσή της (Ιούνιος 2015) αναμένεται να υλοποιηθούν και άλλες συναντήσεις.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com