ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΡΑΨΑΝΗΣ

ΞΕΝΩΝΑςΟ δήμος Τεμπών προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό, με φανερές  προφορικές  πλειοδοτικές προσφορές, για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα Ραψάνης [διώροφος ξενώνας συνολικού εμβαδού 453,73 τ.μ. ο οποίος  αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 226,87 τ.μ. το οποίο αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία, reception, χώρο υποδοχής πελατών, κουζίνα, wc πελατών, δωμάτιο προσωπικού και αποθηκευτικό χώρο. 

Ο 1ος όροφος εμβαδού 226,86 τ.μ. αποτελείται από Χωλ, 7 δίκλινα δωμάτια και ένα τρίκλινο δωμάτιο. Στο κτίριο υφίσταται η υπ΄ αριθμόν 944/11-06-1982 οικοδομική άδεια. Ο εξωτερικός χώρος του ξενώνα είναι διαμορφωμένος], μαζί με τον χώρο εκδηλώσεων της Αγίας Τριάδας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Μακρυχωρίου, στις 12-03-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’-12:00’  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (290/14 απόφ. Δ.Σ.) με τους κάτωθι όρους:

 1. Η εκμίσθωση θα γίνει για δέκα (10) χρόνια, δυνάμενη να παραταθεί ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άλλα 2 χρόνια.
 2. Όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) το μήνα.
 3. Κάθε ενδιαφερόμενος, για να λάβει μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων χιλίων οκτακοσίων  ευρώ (1.800,00 €), δηλαδή ίση προς το 1/10 του οριζόμενου αρχικού ετήσιου μισθώματος όλης της μισθωτικής περιόδου, η οποία αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το 10% επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί, ολόκληρης της μισθωτικής περιόδου, για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης καταβολής του μισθώματος.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι για την μίσθωση παρίστανται αυτοπροσώπως στην επιτροπή για να πλειοδοτήσουν. Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερόμενου, δύναται  να παραστεί νόμιμος πληρεξούσιος.
 5. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.  Κάθε προσφορά θα διατυπώνεται σε ακέραιες μονάδες και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10,00 €.
 6. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
 7. Ο τελευταίος πλειοδότης, όσο και όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στη δημοπρασία δεν αποκτούν δικαίωμα αποζημίωσης, για τυχόν μη έγκριση των πρακτικών και μη  κατακύρωση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
 8. Το ενοίκιο θα καταβάλλεται ανά δίμηνο, στο τέλος κάθε διμήνου στο ταμείο του Δήμου.
 9. Το ενοίκιο, όπως θα διαμορφωθεί από την προσφορά του τελευταίου πλειοδότη, θα ισχύει για τα τρία πρώτα έτη της μίσθωσης. Στη συνέχεια θα γίνεται ετήσια αναπροσαρμογή 2,5% επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.
 10. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του, για την υπογραφή της σύμβασης.  Σε αντίθετη περίπτωση η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με αφετηρία την προτελευταία προσφορά, η δε εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δήμου.
 11. Τον μισθωτή βαρύνουν εκτός από το μίσθωμα, όλες οι δαπάνες για τα κοινόχρηστα, τέλη ύδρευσης, καθαριότητας, φωτισμού, καθώς και κάθε τέλος που κατά συνήθεια βαρύνει τους μισθωτές.
 12. Εκμισθωμένος χώρος είναι το ισόγειο και ο πρώτος όροφος του δημοτικού ξενώνα στη Ραψάνη καθώς και ο χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων της Αγίας Τριάδας Ραψάνης.  Στον εκμισθωμένο χώρο, συμπεριλαμβάνονται και κινητά έπιπλα και σκεύη, ιδιοκτησίας του Δήμου, εκτός αυτών που αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του προηγούμενου μισθωτή και ο οποίος οφείλει να τα παραλάβει μετά την διενέργεια της δημοπρασίας.
 13. Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης του μισθίου, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως Ξενώνας  ο πρώτος όροφος, ενώ το ισόγειο θα χρησιμοποιείται  ως Εστιατόριο – Ταβέρνα – Αναψυκτήριο.   Απαράβατος όρος τίθεται η διαρκής και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινή λειτουργία του ξενώνα και όλες τις εργάσιμες ώρες των παρεμφερών καταστημάτων.   Σε περίπτωση προσωπικής αδυναμίας του μισθωτή να λειτουργήσει τον ξενώνα για οικογενειακούς, προσωπικούς ή λόγους υγείας, υποχρεούται να μεριμνήσει ο ίδιος για την αναπλήρωσή του.   Εξαίρεση μπορεί να γίνει για βραχύ χρονικό διάστημα, μέχρι τριών ημερών, χωρίς τούτο να μπορεί να επαναληφθεί εντός του ίδιου διμήνου.   Σε περίπτωση που ο ξενώνας παραμείνει κλειστός αδικαιολόγητα, επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 ευρώ, για κάθε μέρα.
 14. Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του ξενώνα από τον μισθωτή.
 15. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται στις 19-03-2015, ημέρα Πέμπτη  & ώρα 11:00’-12:00’, με τους ίδιους όρους, ενώ αν το ίδιο συμβεί και κατά την επανάληψη, μπορεί να γίνει απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης και με τους όρους  που θα καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ίδιο θα γίνει και σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί ενδιαφερόμενος ή το αποτέλεσμα  κριθεί ασύμφορο.
 16. Κανένα έργο τροποποίησης, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ο μισθωτής  μέσα στο κτίριο, χωρίς προηγούμενη άδεια του Δήμου.
 17. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον ξενώνα στην κατάσταση που τον παρέλαβε, έχοντας ευθύνη για κάθε φθορά του και για την επισκευή της.   Επίσης θα είναι υποχρεωμένος για την φροντίδα καθαριότητας, ευπρεπισμού και διατήρησης του πράσινου στο χώρο εκδηλώσεων Αγ. Τριάδας.
 18. Ο μισθωτής υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δήμου τον χώρο εκδηλώσεων της  Αγ. Τριάδας, όποτε ο Δήμος, το Τοπικό Συμβούλιο ή άλλος μαζικός φορέας της Ραψάνης επιθυμεί να πραγματοποιήσει πολιτιστική ή άλλη εκδήλωση.
 19. Όλοι οι διατυπωμένοι στην παρούσα όροι, είναι ουσιώδεις και η παράβαση ενός ή περισσότερων όρων από τον μισθωτή, συνεπάγεται την επιβολή προστίμων και σε περίπτωση υποτροπής, για την οποία θα εκδίδεται από το Δήμαρχο διαπιστωτική πράξη, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο και να εκδώσει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και να αναπλειστηριάσει το ακίνητο με τους ίδιους όρους.
 20. Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου Τεμπών, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www@dimostempon.gr),   στη «Διαύγεια»,  καθώς και στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της Λάρισας, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μισθωτή.

Όλοι οι παραπάνω όροι υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση. Θεωρούνται και είναι ουσιώδης και η παραβίαση ενός και μόνον εξ’ αυτών θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 24953 50414 κα Σαρμαντά Μαρία. Η Διακήρυξη μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimostempon.gr). Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, μέχρι και την προηγούμενη μέρα της δημοπρασίας.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com