ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ενίσχυση με πόρους και αρμοδιότητες των Δήμων, ζητεί το ψήφισμα που ενέκρινε το Ετήσιο Συνέδριό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στη Χαλκιδική, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λήψη νέων περιοριστικών μέτρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Το ψήφισμα – απόφαση του Συνεδρίου καλεί την Κυβέρνηση και τα Πολιτικά Κόμματα «να αντιληφθούν επιτέλους ότι οι Δήμοι της χώρας αποτελούν το τελευταίο ανάχωμα του Κράτους απέναντι στην κοινωνική κρίση, την φτώχεια και την ανεργία».
Υπογραμμίζεται η μεγάλη συμβολή της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, στη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας και στη διαμόρφωση πρωτογενούς πλεονάσματος, παρά την περικοπή κατά 65% της χρηματοδότησής της τα τελευταία χρόνια. Σε αντίθεση, όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα, με το στενό δημόσιο τομέα που «εξακολουθεί να παράγει ελλείμματα», η ΚΕΔΕ ζητεί :
– Θεσμική ανασυγκρότηση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. με ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας.
– Υιοθέτηση ενός νέου διοικητικού μοντέλου οργάνωσης της χώρας, όπου το Κεντρικό Κράτος θα έχει επιτελικό ρόλο με ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου των Δήμων και Περιφερειών.
– Ενίσχυση της οικονομικής αυτοδυναμίας των Δήμων με φορολογική αποκέντρωση, χωρίς νέους φόρους και νέα φορολογική επιβάρυνση των πολιτών. Τερματισμός της πολιτικής συνεχών περικοπών στη χρηματοδότησή τους και σταδιακή επιστροφή των πλεονασμάτων που οι Δήμοι διαμόρφωσαν τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη ΣΑΤΑ και το ΠΔΕ.
– Ισότιμη συμμετοχή της Α΄ βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και των άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
– Οργάνωση και λειτουργικό εκσυγχρονισμό των Δήμων με δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
– Διασφάλιση και περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών των Δήμων με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διευρύνεται ο ρόλος τους στην προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στις τοπικές κοινωνίες.
– Ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα διευκολύνουν την υιοθέτηση ενός φιλικού στο περιβάλλον και οικονομικά συμφέροντος για τους πολίτες συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, με αποκλειστική ευθύνη των Δήμων.
-Ισότιμη συμμετοχή των Δήμων στην προώθηση και ολοκλήρωση του Χωροταξικού και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
Ειδικότερα στα οικονομικά, εκφράζεται η ριζική αντίθεση της ΚΕΔΕ στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας» και ζητείται η σταδιακή προσαρμογή στο κοινοτικό κεκτημένο, δηλαδή σε πρώτο στάδιο αύξηση του ποσοστού των εσόδων των Δήμων στο 8% του ΑΕΠ, με τελικό στόχο το 11,5%, που αποτελεί τον κοινοτικό μέσο όρο. Επίσης ζητείται δημοσιονομική αποκέντρωση με μεταφορά φορολογικών πόρων και ισχυρό αναδιανεμητικό μηχανισμό, χωρίς πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.
Ακόμη η ΚΕΔΕ διεκδικεί την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με τη δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τους Δήμους, με συνδυασμένη χρηματοδότηση από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους και χρηματοπιστωτική ενίσχυση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ζητά τη μετεξέλιξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοτική Τράπεζα. Οσον αφορά στους υπερχρεωμένους Δήμους, η ΚΕΔΕ ζητά -αφού καταθέσουν Πρόγραμμα Εξυγίανσης που θα έχει τις απαραίτητες εγκρίσεις- να μπορούν να δανειοδοτούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σ΄ότι αφορά την αναθεώρηση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, η ΚΕΔΕ συνηγορεί, μετά από ουσιαστική αξιολόγηση της εφαρμογής του, στην βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου ενώ για το χωροταξικό των Δήμων, αναφέρει ότι πρέπει να αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις μεγάλων νησιωτικών Δήμων και μετά από διαβούλευση .
Στο πλαίσιο αυτό ζητείται αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων της δημόσιας διοίκησης (Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρειες και Δήμοι) και αποκέντρωση νέων αρμοδιοτήτων με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με ταυτόχρονη μεταφορά του αναγκαίου προσωπικού και πόρων. Επίσης, ζητείται βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης των Δήμων με κατεύθυνση τη συγχώνευση και κατάργηση οργάνων, την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, την κατάργηση των πολλαπλών ελεγκτικών μηχανισμών και δημιουργία ενιαίου ελεγκτικού συστήματος κ.α
Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, υπογραμμίζεται ότι αφορά αποκλειστικά τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και είναι σημαντικό να τεθούν σε ριζική αναθεώρηση, με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων για να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισής τους, συνολικά για την χώρα μας, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα το οποίο θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα.
Ακόμη αιτείται τα πρόστιμα για τους ΧΑΔΑ να επιβαρύνουν το Κεντρικό Κράτος, το οποίο ευθύνεται αποκλειστικά για την υφιστάμενη κατάσταση διατήρησης τους, όπως σημειώνεται.
Το Συνέδριο, στο ψήφισμα της απόφασής του, αναφέρεται και στο Μεταναστευτικό ζητώντας ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για τους προσωρινούς χώρους φιλοξενίας, χρηματοδότηση της λειτουργίας και διασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού. Επίσης, ζητείται χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Μετανάστευση, την Ενσωμάτωση και το Άσυλο και από το Ταμείο για την Ασφάλεια και την Αποδοτική Φρούρηση των Συνόρων, διάλογος πριν από κάθε απόφαση για το μεταναστευτικό ζήτημα και ιδιαίτερα για τη χωροθέτηση των προσωρινών χώρων φιλοξενίας κ.α .
Επίσης το Συνέδριο της ΚΕΔΕ επεξεργάστηκε και ενέκρινε θέσεις, για τους υδάτινους πόρους και τα υγρά απόβλητα , την ενέργεια, την Πολιτική Προστασία, την Κοινωνική Πολιτική και Απασχόληση, την Κοινωνική Συνοχή και την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και τη συμμετοχή των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ, οι οποίες και εμπεριέχονται στο ψήφισμά του Συνεδρίου.

aftodioikisi.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com