ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Κατόπιν απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται όλα τα μέλη του  Αγροτικού  Συνεταιρισμού  Ε.Π.Ο.Π.  Τυρνάβου   σε  β’ (Δεύτερη) εξ’ αναβολής Γενική  Συνέλευση για την  17  του μήνα Μαΐου του έτους 2015 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα  10:30 π.μ. στην έδρα του Συνεταιρισμού (1Ο ΧΛΜ ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ πάροδος ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1)Εκλογή εφορευτικής επιτροπής καθώς & αναπληρωματικών μελών αυτής.

2)Εκθεση του Δ.Σ του Συνεταιρισμού για τις εργασίες,τις δραστηριότητες & τα αποτελέσματα στην οικονομική χρήση 2014.

3)Ανακοίνωση & έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/14 ανάλυση των αποτελεσμάτων  εκμεταλλεύσεως ,ανακοίνωση του αποτελέσματος της χρήσης 2014.

4)Εκθεση ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2014 καθώς και απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ

5)Προγραμματισμός δράσεων και εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2015.

6)α) Προγραμματισμός δράσης επόμενης χρήσης – Αγορά χωραφοοικοπέδου .β)Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Ομάδος Παραγωγών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com