ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ TOY Ο.Κ.Π. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2015-2016

 

Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» ανακοινώνει  ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής  νηπίων  υποβάλλονται από Παρασκευή 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 εως Δευτέρα 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015.Δεκτά γίνονται παιδιά  γεννηθέντα από 1/1/2011 εως 28/2/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να προμηθεύονται έντυπο υλικό για την εγγραφή και επανεγγραφή του παιδιού τους  από το Γραφείο Διεύθυνσης του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου  καθώς και από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς, ως εξής:

  • Γραφείο Διεύθυνσης Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Στ.Καράσσου 1 ισόγειο τηλ.2492350181-182-183
  • 1ος Παιδικός Σταθμός :Εργατικές Κατοικίες Τύρναβος τηλ.2492024377.
  • 2ος Παιδικός Σταθμός :Aθηνάς 5 Τύρναβος τηλ.2492022274.
  • Παιδικός Σταθμός ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Περιοχή Αγ. Ιωάννη τηλ.2492024628.
  • Παιδικός Σταθμός Αμπελώνα: Νέος οικισμός Αμπελώνα τηλ.2492031344.
  • Παιδικός Σταθμός Αργυροπουλίου :Αργυροπούλι τηλ.2492041585
  • Παιδικός Σταθμός Αγίας Σοφίας: Αγία Σοφία τηλ.2410831391
  • Παιδικός Σταθμός Δαμασίου (Δελήχειο Ιδρυμα):Δαμάσι τηλ.2492066471.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο γραφείο Δ/νσης του Οργανισμού στο Δημαρχείο Τυρνάβου  στο ισόγειο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 5/6/2015 έως 6/7/2015.

Α.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νέων εγγραφών είναι:

1)Αίτηση (ειδικό έντυπο που δίνεται από το σταθμό ή από το γραφείο Δ/νσης

2)Πιστοποιητικό γέννησης  ή ληξιαρχική πράξη γέννησης  και οικογενειακής κατάστασης .

3)Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας νηπίου(έντυπο από την υπηρεσία που συμπληρώνεται από παιδίατρο).

4)Το τελευταίο φωτοαντίγραφο του  εκκαθαριστικού  σημειώματος της εφορίας  ή βεβαίωση –υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

5)Βεβαίωση εργασίας της μητέρας  που να   αποδεικνύεται   απόλυτα η εργασία τους. :

α)δημόσιοι υπάλληλοι ,αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας  με αποδοχές.

β) Ιδιωτικοί υπάλληλοι ,βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από  τ ο                      ΙΚΑ(ένσημα) για όλο το έτος 2014 και για το  Α ΄Τρίμηνο έτους 2015

γ)Ελεύθεροι επαγγελματίες ,βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό  ταμείο

δ)Απασχολούμενες  στην οικογενειακή επιχείρηση, βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών(απαραίτητη κατάθεση).

ε)Πρόσφατη πρόσληψη αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ.

στ)Πρόσφατη έναρξη εργασιών ελεύθερου επαγγελματία.

6)Για τους γονείς που δεν εργάζονται πρόσφατη κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση ανεργίας.

7 )Υπεύθυνη δήλωση του γονέα συμπληρωμένη(έντυπο από την υπηρεσία)

Β.Δικαιολογητικά επανεγγραφών

Για την επανεγγραφή νηπίου απαιτούνται όλα τα προηγούμενα δικαιολογητικά και δεν απαιτείται  η προσκόμιση πιστοποιητικού  ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Τα νήπια που επανεγγράφονται ,φιλοξενούνται στον ίδιο σταθμό.

Γ.Για τις ειδικές οικογενειακές καταστάσεις κατά περίπτωση απαιτείται για:

1.Την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας ή οτιδήποτε αποδεικτικό στοιχείο.

2.Την περίπτωση διαζυγίου, διαζευκτήριο στο οποίο να φαίνεται η ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού.

3.Την περίπτωση σπουδών του γονέα βεβαίωση από τη Γραμματεία του σχολείου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της Γραμματείας της σχολής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.

4.τους γονείς ή τα παιδιά (αδέλφια)με ειδικές ανάγκες ,απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας.

5.την περίπτωση που ο πατέρας είναι στρατεύσιμος ή οι γονείς φυλακισμένοι προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων  στους παιδικούς σταθμούς εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόμιση της νόμιμης  άδειας  παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Οι παιδικοί σταθμοί του «Οργανισμού κοινωνικής πολιτικής Δήμου Τυρνάβου»,εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα παιδιά των εργαζομένων μητέρων και ακολουθούν τα παιδιά οικονομικά αδύνατων οικογενειών ,προτιμώμενων εκείνων πού έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια, και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα παιδιά .Γιά την εγγραφή των παιδιών η επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από τρεις υπαλλήλους του Ο.Κ.Π.Δ.Τ. εφαρμόζει μοριοδότηση ανάλογη με τα κριτήρια.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετική (για δωρεάν φοίτηση) με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» μας μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α για ωφελούμενες μητέρες  για τη νέα σχολική περίοδο 2015-2016.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com