Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Καλούνται όσοι από τους αναγνωρισμένους προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά  με την εμπορία πετρελαιοειδών, επιθυμούν να προμηθεύσουν τον Δήμο με τις απαραίτητες ποσότητες σε καύσιμα, για την ΔΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο κίνησης) και για τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου, συνολικής ποσότητας 27310,92 lt και προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως καταθέσουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 16-6-2015 και ώρα 12:00 στην επιτροπή γνωμοδότησης και απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών, στο χώρο του Δημαρχείου.

Οι όροι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιγράφονται στην 2/2015 μελέτη της υπηρεσίας που αποτελεί αναπόσταστο τμήμα της παρούσης και διατίθεται ελεύθερη στο site του Δήμου www.dimoselassonas.gr. Για την συμμετοχή δεν απαιτείται η υποβολή αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. Κατά την υπογραφή της σύμβασης όμως απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης 1% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας, οδός 6ης Οκτωβρίου 57 στο τηλέφωνο 24933 50244, Γραφείο Προμηθειών.