ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ROM ΑΠΟ ΤΗΝ “ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ”

Πρόταση κατέθεσε η Δημοτικής Παράταξης « ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ» προς τον κ.  Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου και τους αρχηγούς των Δημοτικών Παρατάξεων για τη δημιουργία δικτύου ROM στην πόλη μας. Στην πρόταση αναφέρει:

«Το δίκτυο που προτείνουμε μπορεί και πρέπει να διαμεσολαβήσει , να προγραμματίσει και να βοηθήσει στην  υλοποίηση  Δημοτικών και Ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  αντιμετώπισης της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατούν σε συνοικίες όπως τα Νταμάρια Λάρισας. Το δίκτυο  δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα Διοικητικό σχήμα  ( υβρίδιο) του Δήμου στο οποίο συμμετέχουν με πρωταγωνιστικό ρόλο στον προγραμματισμό των παρεμβάσεων που τους αφορούν  και τον κοινωνικό έλεγχο αυτών,   οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι.

Το σχήμα υπό τον αρμόδιο αντιδήμαρχο με συμμετοχή των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων που στεγάζουν Ρομά , των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων και των εκπροσώπων των Ρομά σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο διοικητικό τους σχήμα.  Φυσικά καλό θα είναι να συμμετέχουν  και άλλοι φορείς της πόλης που πιθανόν να εμπλέκονται στην προσπάθεια.

Στο δήμο μας υπάρχουν δύο συνοικίες που κατοικούν ΡΟΜΑ. Στη Νέα Σμύρνη και τη Γιάννουλη.

Η συνοικία των Νταμαριών, που βρίσκεται στη γειτονιά της Σμύρνης Λάρισας, είναι ο τόπος που κατοικούν οι Ρομά.

Παρότι οι συνθήκες διαβίωσης είναι καλύτερες σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας, εν τούτοις η παρέμβαση της Δημοτικής αρχής πρέπει να είναι μεγάλη και καθοριστικής σημασίας σε μια γειτονιά που μαστίζεται από έλλειψη υποδομών, και είναι εγκαταλειμμένη.

Οι τέσσερις νευραλγικοί τομείς, που ούτως ή άλλως ανήκουν στις στρατηγικές που αναπτύσσονται από τα μέλη κράτη της Ε.Ε και αποτελούν τους βασικούς άξονες είναι:

α) Εκπαίδευση,  β) Απασχόληση, γ) Υγειονομική περίθαλψη δ) Στέγαση και ουσιώδεις υπηρεσίες

Σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ είναι να εξασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά των Ρομά θα ολοκληρώνουν τουλάχιστον τη φοίτησή τους στο δημοτικό σχολείο και θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελέσει τη βασική μέριμνα, που να αφορά όχι μόνο την τυπική εκπαίδευση, αλλά και την άτυπη δίνοντας τη δυνατότητα σε ενήλικες να αποκτήσουν το δικαίωμα για την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών της βασικής εκπαίδευσης Δημοτικό σχολείο, για την απόκτηση τίτλου σπουδών στην βασική εκπαίδευση και διασύνδεση με το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.

 

β) Απασχόληση

Στόχος είναι να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των Ρομά και του υπόλοιπου πληθυσμού όσον αφορά την απασχόληση  .

Η σταθερότητα στην απασχόληση περιορίζει την κινητικότητα, καθιστά εφικτή την τη σταθερή φοίτηση των μαθητών στο σχολείο και εξασφαλίζει βιοποριστικά την οικογένεια.

Όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των Ρομά και των μη Ρομά στον τομέα της απασχόλησης. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή ολοκληρωμένης προσέγγισης

Η αύξηση της συμμετοχής των Ρομά στην αγορά εργασίας θα φέρει σαφή οικονομικά οφέλη, ιδίως σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας.

Στα πλαίσια συνεπώς μιας  ολοκληρωμένης προσέγγισης, θα πρέπει κατά προτεραιότητα στον τομέα της απασχόλησης:

1.Να παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια για την εξεύρεση εργασίας και εξατομικευμένες υπηρεσίες απασχόλησης·

2.Να υποστηρίζουν μεταβατικά προγράμματα κοινωνικής εργασίας συνδυασμένα με την εκπαίδευση, καθώς και κοινωνικές επιχειρήσεις που απασχολούν Ρομά ή τους παρέχουν ειδικές υπηρεσίες·

3.Να υποστηρίζουν την απόκτηση πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας και την κατάρτιση κατά την απασχόληση·

4.Να αίρουν τους φραγμούς, καθώς και τις διακρίσεις, όσον αφορά την (επαν)είσοδο –ιδίως των γυναικών– στην αγορά εργασίας· να παρέχουν μεγαλύτερη υποστήριξη στην υποαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα. |

γ) Υγειονομική περίθαλψη

Συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές για τη λήψη μέτρων που θα συμβάλλουν στην άρση των ανισοτήτων μεταξύ των Ρομά και των μη Ρομά στον τομέα της υγείας, στα οποία περιλαμβάνεται μια σειρά ενεργειών που θα συμβάλλουν  κυρίαρχα στην πρόληψη.

Σημαντικός ρόλος αποδίδεται στους  διαμεσολαβητές με σκοπό την ευχερέστερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Ωστόσο, αυτά τα μέτρα πρέπει να συμπληρώνονται από άλλες ενέργειες ώστε να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο χάσμα που παρατηρείται μεταξύ των Ρομά και των μη Ρομά όσον αφορά την υγεία.

Η ανάγκη συστηματικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης της υγείας έχει επισημανθεί ως καίρια πρόκληση.

Απαιτείται συντονισμός μεταξύ του τομέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης και άλλων τομέων –ιδίως της εκπαίδευσης- ενημέρωσης, της στέγασης, της απασχόλησης και της απαγόρευσης των διακρίσεων.

Επιτακτική είναι η ανάγκη να εστιαστεί η προσοχή στην υγεία των παιδιών και των γυναικών.

Μεγάλη σημασία αποδίδεται όπως και σε όλους τους τομείς  η κατάρτιση επαγγελματιών του τομέα υγείας, ώστε να μπορούν να συναλλάσσονται με άτομα από διαφορετικό κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο.

Παραδείγματα δράσεων που προωθούν την ενσωμάτωση των Ρομά στην υγειονομική περίθαλψη

Στην Ουγγαρία, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σκοπεύει να καταρτίσει 2.000 γυναίκες Ρομά και να διευκολύνει την απόκτηση πείρας σε κοινωνικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και προστασίας, καθώς και σε θέσεις όπως κοινωνικοί λειτουργοί οικογενειακής υποστήριξης, φορείς ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, διαμεσολαβητές απασχόλησης και διαμεσολαβητές υγειονομικής περίθαλψης.

Στην Ιρλανδία δημιουργήθηκε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας ειδικά για μετακινούμενους πληθυσμούς, όπως οι μονάδες υγείας μετακινούμενων πληθυσμών (TravellerHealthUnits) και τα έργα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (PrimaryHealthCareProjects), συμπεριλαμβανομένων διαμεσολαβητών υγείας και νοσοκόμων δημόσιας υγείας για μετακινούμενους πληθυσμούς.

Από το 1994 ορισμένες γυναίκες τέτοιων πληθυσμών έχουν λάβει κατάρτιση διαμεσολαβητών υγείας σε επίπεδο κοινοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με βάση τις αξίες των μετακινούμενων πληθυσμών.

Στη Ρουμανία, για να αυξηθεί η πρόσβαση των Ρομά στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, το κράτος απασχόλησε, έως το 2011, περίπου 450 διαμεσολαβητές υγείας.

Ο ρόλος τους είναι να διευκολύνουν τον διάλογο μεταξύ των Ρομά και των ιατρικών φορέων και του ιατρικού προσωπικού.

Στα πλαίσια συνεπώς μιας  ολοκληρωμένης προσέγγισης, θα πρέπει κατά προτεραιότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης:

1.Να υπάρχει κάλυψη και να παρέχονται υπηρεσίες όσον αφορά την υγεία και τη βασική κοινωνική ασφάλιση (και μέσω της εγγραφής στα μητρώα των τοπικών αρχών)·

2.Να βελτιωθεί η πρόσβαση των Ρομά, και άλλων ευάλωτων ομάδων, σε βασικές, επείγουσες και ειδικευμένες υπηρεσίες·

3.Να πραγματοποιήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους τακτικούς ιατρικούς ελέγχους, την προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα, τον οικογενειακό προγραμματισμό και την ανοσοποίηση·

4.Να εξασφαλίσουν την εφαρμογή προληπτικών υγειονομικών μέτρων στους Ρομά, ιδίως στις γυναίκες και στα παιδιά·

5.Να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης καθώς και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Ιατροκοινωνικού Κέντρου, ώστε να παρέχει ουσιαστικές υπηρεσίες τόσο σε Ιατρικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

δ) Στέγαση και ουσιώδεις υπηρεσίες

Η στέγαση είναι ένα φλέγον ζήτημα για την περιοχή μας.

Η πυκνότητα του πληθυσμού είναι αρκετά μεγάλη καθώς σε μια έκταση που έπρεπε να κατοικούν περί τα 2000- 2.500 άτομα, να κατοικούν σε μόνιμη βάση πάνω από 4500 άτομα, καθώς αρκετοί άλλοι να μετακινούνται.

Στις περιόδους των μεγάλων εορτών δε που μαζεύονται σχεδόν όλοι τότε δημιουργείται το αδιαχώρητο.

Σε μερικές περιπτώσεις οι οικογένειες στοιβάζονται όλες σε ένα σπίτι, οπότε ζουν προπαππούδες, παππούδες, γονείς και παιδιά, όλοι μαζί, υπερβαίνοντας μερικές φορές και τα είκοσι μέλη, με ότι αυτό συνεπάγεται βασικά για την υγεία, και όχι μόνο.

Πρώτιστη ανάγκη η πληθυσμιακή αποσυμφώρηση, εξεύρεση χώρων στον περιαστικό ιστό της πόλης, ή μέσα από την επέκταση του σχεδίουπόλεως, στήριξη με δανειακή τραπεζική χρηματοδότηση για την απόκτηση πρώτης κατοικίας όχι με την επίδοση χρημάτων αλλά σε συνεργασία με τον ΟΕΕΚ ή άλλους παρόμοιους φορείς για την κατασκευή και την παράδοση κατοικίας.

Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με  συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο πλαίσιο μιας ρεαλιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης. Τα αποσπασματικά μέτρα που δεν εντάσσονται στη σφαιρική προσέγγιση του στεγαστικού προβλήματος, η οποία θα περιλάμβανε και άλλα συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της υγειονομικής περίθαλψης, ενδέχεται να μην επιτύχουν βιώσιμα αποτελέσματα.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει  να εξεταστεί διεξοδικά και λεπτομερώς η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των στεγαστικών παρεμβάσεων, του πολεοδομικού σχεδιασμού και της τοπικής ανάπτυξης, και να τα εντάξουν σ’ αυτά τα σφαιρικά σχέδια.

Η δραστηριοποίηση των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων των Ρομά και των μη Ρομά είναι σημαντική για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για να προωθηθεί η κοινωνική ενσωμάτωση σε μη γκετοποιημένα περιβάλλοντα, όπου θα εφαρμοστούν ολοκληρωμένα προγράμματα που θα βελτιώνουν τις κοινωνικές, τοπικές, εκπαιδευτικές, υγειονομικές, εργασιακές και στεγαστικές συνθήκες, με την αξιοποίηση πόρων τόσο του ΕΚΤ όσο και του ΕΤΠΑ.

Στο πλαίσιο συνεπώς μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, θα πρέπει κατά προτεραιότητα στον τομέα της στέγασης:

1.Να προωθηθεί η καταπολέμηση του διαχωρισμού·

2.Να προαχθούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, με ιδιαίτερη προσοχή στις υποδομές κοινής ωφέλειας και κοινωνικών υπηρεσιών· κατά περίπτωση,

3.Να βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα, την προσιτότητα και την ποιότητα των εργατικών κατοικιών και των χώρων προσωρινής εγκατάστασης με πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες στο πλαίσιο ολοκληρωμένης προσέγγισης, που θα περιλαμβάνει και θέσεις απασχόλησης.

Γενικότερα θα πρέπει να ακολουθηθεί μια  στοχοθετημένη προσέγγιση σύμφωνα με τις κοινές βασικές αρχές για την βελτίωση των συνθηκών ζωής και καθημερινότητας των Ρομάι να εξασφαλιστεί  ότι προγράμματα μεταρρυθμίσεων θα συμφωνούν και θα μπορούν να ενταχτούν στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται η ανάγκη συνεχούς διαλόγου με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών Ρομά για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των εθνικών στρατηγικών.

Ωστόσο, το  πώς καθορίζεται η συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, αφενός, και την κοινωνία των πολιτών και τις κοινότητες των Ρομά, αφετέρου, δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο.

Σίγουρα θα πρέπει και θα είναι τούτη η Δημοτική αρχή, η πρώτη στην Πόλη μας που θα αποκαταστήσει έναν ειλικρινή ισότιμο διάλογο, δημιουργώντας και το Δίκτυο Ρομά στο δικό μας Δήμο, για  να αξιοποιηθούν οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για να ενισχυθούν οι δυνατότητες δράσης των οργανώσεων των Ρομά, όπως η Ομοσπονδία Θεσσαλίας Ελλήνων Ρομά, που έχει την έδρα της στην πόλη μας.

Η πρόταση μας έρχεται να δρομολογήσει λύσεις όσο ακόμη υπάρχει χρόνος και πριν αντιμετωπίσει η τοπική κοινωνία Νέα Ζεφύρια και απολύτως ανεξέλεγκτη παραβατικότητα».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com